reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/462/12 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo

Na podstawie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), uchwala się, co następuje:

Dział I.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/427/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski, uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/349/98 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 czerwca 1998 roku, zmienioną Uchwałą Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 12 grudnia 2002 r., a następnie Uchwałą Nr XXXIX/366/06 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 września 2006 r., uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo.

2. Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni 13,23 ha, którego granice wchodzą w zakres części obrębu Wrzosowo gmina Kamień Pomorski.

3. Granice zmiany planu przedstawione zostały na rysunku zmiany planu.

4. Przedmiotem zmiany planu jest obszar części obrębu Wrzosowo. Jego wykonanie ureguluje sprawy związane między innymi z lokalizacją i władaniem obszarami ciągów komunikacyjnych, głównych przebiegów infrastruktury technicznej oraz wiele innych szczegółowych wytycznych.

5. Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik graficzny w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem zmiany planu", zatytułowany "zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla terenu objętego planem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne, przedstawione na rysunku zmiany planu, są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;

3) symbole, oznaczenia terenu;

2. Dla poszczególnych terenów obowiązują odpowiednie ustalenia Działu I - przepisów wstępnych Działu II - przepisów ogólnych, Działu III - przepisów szczegółowych i Działu IV przepisów przejściowych i końcowych.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia od 0,5odo 15o;

2) dachu stromym - należy przez to rozumieć formę przekrycia budynku o kącie nachylenia większym lub równym 15°;

3) działce - należy przez to rozumieć "działkę budowlaną" w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) froncie budynku - należy przez to rozumieć elewację budynku, skierowaną w kierunku drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;

5) froncie działki - należy przez to rozumieć granicę działki budowlanej, która przylega do drogi, z której następuje wjazd i wejście na działkę;

6) kalenicy dachu - należy przez to rozumieć najwyższą, najdłuższą poziomą krawędź załamania połaci dachu pochyłego;

7) liczbie kondygnacji nadziemnych - należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji budynku, z wyjątkiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nieużytkowych;

8) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć oprócz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, także linie nowych podziałów geodezyjnych;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą nie wolno sytuować zabudowy;

a) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak balkony, wykusze, zadaszenia, schody zewnętrzne do 1,5 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych nie stanowią inaczej,

b) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczone linie zabudowy takich elementów jak okapy, gzymsy, rury spustowe do 0,50 m, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów elementarnych nie stanowią inaczej,

10) poddaszu użytkowym - należy przez to rozumieć kondygnację użytkową, która wykonana jest w dachu stromym;

11) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, niemniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

12) powierzchni użytkowej - należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową podstawową zgodnie z obowiązującymi normami;

13) sąsiednich nieruchomościach - należy przez to rozumieć, tereny działek mających wspólną granicę;

14) terenie - należy przez to rozumieć teren elementarny o określonym przeznaczeniu lub o określonym sposobie zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

15) usługach ogólnych - należy przez to rozumieć usługi służące zaspokojeniu podstawowych, lokalnych i ponadlokalnych potrzeb mieszkańców, z wyłączeniem usług handlu i gastronomii;

16) wysokości budynku - należy przez to rozumieć odległość od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej płaszczyzny dachu lub kalenicy;

17) wysokich walorach architektonicznych - należy przez to rozumieć zestaw cech budynków i budowli, które charakteryzują się właściwymi proporcjami, trwałymi i dobrymi jakościowo materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, oraz nawiązują, bądź nie pozostają w dysharmonii z sąsiednimi obiektami.

Dział II.
Przepisy ogólne

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 4. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MN , opisane w §14 ;

2) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem U , opisane w §15 ,

3) tereny sportu i rekreacji, place zabaw oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem US , opisane w §16 ;

4) tereny zieleni leśnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL , opisane w §17 ;

5) tereny otwarte, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem TO , opisane w §18 ;

6) tereny wód wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem WS , opisane w §19 ;

7) tereny dróg publicznych, opisane w §11 i w §21 , oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KDD - drogi dojazdowe;

8) tereny dróg wewnętrznych, opisane w §11 i w §21 , oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem KDW - drogi wewnętrzne;

9) tereny infrastruktury technicznej, opisane w §12 i §22 , oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami:

a) IT - tereny infrastruktury technicznej,

b) EE - elektroenergetyka.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ogólne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 5. 1. Na wszystkich terenach, przeznaczonych pod zabudowę, ustala się nakaz lokalizowania zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, które określono na rysunku planu w odległości:

- 5,0 m od linii rozgraniczenia z działką drogową,

- 8,0 m od granicy terenów stanowiących lasy, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 8,0 m od granicy terenów WS za wyjątkiem terenów MN.7 i U.4, na których ustalono odległość 4,0 m od terenów WS;

2. Zabudowę od granicy z sąsiednią działką budowlaną należy lokalizować zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

3. Na wszystkich terenach, niezależnie od ich planowanego przeznaczenia, ustala się nakaz dostosowania projektowanych elementów zagospodarowania - skalą, jakością i charakterem - do pełnionego przeznaczenia terenu, krajobrazu i architektury istniejącego otoczenia.

4. Na wszystkich terenach, niezależnie od ich planowanego przeznaczenia, ustala się nakaz realizacji obiektów o wysokich walorach architektonicznych, w tym także obiektów małej architektury.

5. W miejscu wykonywania działalności usługowej lub/i rzemieślniczej dopuszcza się stosowanie nośników reklamowych i szyldów wg następujących zasad:

a) dopuszcza się wyłącznie reklamy związane z działalnością prowadzoną na terenie danej nieruchomości,

b) zakazuje się lokalizacji reklam wolnostojących,

c) zakazuje się lokalizacji reklam typu LED.

6. Przestrzeń publiczną należy realizować, jako reprezentacyjną, urządzoną i wyposażoną w wysokiej klasy nawierzchnię, małą architekturę.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 6. 1. Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Zalew Kamieński i Dziwna" (PLB320011), dla którego obowiązuje stosowanie zasad zagospodarowania określonych w formie nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych.

2. Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Wrzosowo" (ZPK-8), dla którego obowiązuje stosowanie zasad zagospodarowania określonych w formie nakazów i zakazów zawartych w przepisach odrębnych.

3. Ustala się obowiązek zagospodarowania mas ziemnych powstałych w wyniku prac budowlanych w granicach danej nieruchomości lub na innych obszarach wskazanych na ten cel.

4. Ustala się nakaz zaopatrzenia obiektów budowlanych w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom środowiska przyrodniczego.

5. Każde przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko i obszary Natura 2000 wymaga przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Na wszystkich terenach, za wyjątkiem terenów przeznaczonych pod komunikację, ustala się obowiązek stosowania rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, a także rozwiązań zapewniających ochronę przed zanieczyszczeniami istniejącymi. W szczególności dotyczy to rozwiązań zapewniających ochronę czystości powietrza.

7. Ustala się zakaz realizacji działań powodujących zanieczyszczenie gleby albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu.

8. Emisje czynników szkodliwych i uciążliwych za wyjątkiem uciążliwości komunikacyjnych nie mogą na granicy z zabudową mieszkaniową przekroczyć dopuszczalnych norm.

9. W przypadku budowy lub przebudowy układu komunikacyjnego oraz prowadzenia lub modernizowania sieci infrastruktury technicznej, ustala się obowiązek stosowania rozwiązań zapewniających maksymalne ograniczenie ich oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

10. Ustala się zakaz grodzenia terenów przyległych do istniejących rowów otwartych oznaczonych symbolem WS i powierzchniowych wód płynących oznaczonych symbolem Wp (dz. 281/7 kanał Wrzosowo "A") w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz zapewnienia swobodnego dostępu do wody na potrzeby wykonania robót związanych z ich utrzymaniem.

11. Ustala się zakaz odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych bezpośrednio do gruntu i rowów otwartych.

12. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. Jeżeli ochrona istniejących elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.

13. Każdej planowanej inwestycji wraz ze związanymi z nią urządzeniami budowlanymi oraz wszelkim urządzeniom technicznym i komunikacyjnym należy nadać cechy estetycznego wyglądu.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7. 1. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują obiekty podlegające ochronie konserwatorskiej.

2. Na wszystkich terenach, niezależnie od ich planowanego przeznaczenia, w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszelkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8. Dla terenów przeznaczonych pod przestrzeń publiczną, w tym terenów komunikacji, ustala się nakaz zagospodarowania obszarów w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie osobom niesprawnym ruchowo.

Rozdział 6.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.

§ 9. Na obszarze objętym zmianą planu występują tereny i obiekty, które podlegają ochronie na podstawie przepisów odrębnych, opisane w § 6.

Rozdział 7.
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 10. 1. Utrzymuje się istniejący podział na działki budowlane.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzania korekt istniejących podziałów geodezyjnych w celu:

1) wydzielenia niezbędnego dojazdu;

2) zapewnienia odpowiedniej odległości obiektów budowlanych od granic działek, na podstawie przepisów szczególnych.

Rozdział 8.
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 11. 1. Przeznacza się pod budowę systemów komunikacji tereny oznaczonych symbolami KDD , KDW , dla których ustala się:

1) obowiązek zagospodarowania urządzoną zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów z wyjątkiem obrębów istniejących i planowanych skrzyżowań dróg oraz zjazdów;

2) obowiązek uwzględnienia wymagań technicznych wynikających z lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej, wymienionych w §12 .

2. W zakresie docelowej obsługi komunikacyjnej ustala się:

1) podział na następujące klasy dróg:

a) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ,

b) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW ,

2) podział na następujące kategorie dróg:

a) drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD ,

b) drogi prywatne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW .

3. W zakresie zasad i wskaźników dotyczących parkowania ustala się:

a) obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w ilości minimum:

- 2 stanowiska, w garażu lub na powierzchni terenu na każdy budynek mieszkaniowy jednorodzinny,

- 1 stanowisko na każde 50 m2powierzchni sprzedaży obiektów handlowych i powierzchni użytkowej usług;

b) dla każdego z obiektów wymagana jest sumaryczna liczba stanowisk wynikająca z wymienionych warunków;

4. Obowiązek zapewnienia w granicach poszczególnych terenów miejsc przeładunku towarów do obiektów usługowych - poza miejscami wymaganymi w pkt.1;

5. Dopuszczenie ogólnodostępnych miejsc postojowych wzdłuż dróg;

6. W zakresie dróg rowerowych ustala się: dopuszczenie ruchu rowerowego w drogach dojazdowych i wewnętrznych.

Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 12. 1. W zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego grupowego systemu wodociagowego, zasilanego z podziemnego ujęcia wody;

2) doprowadzenie wody na teren objęty planem z istniejącej sieci magistralnej w układzie pierścieniowym poprzez dalszą rozbudowę sieci z wykorzystaniem istniejących i projektowanych na terenie zmiany planu przewodów wodociągowych;

3) nakaz prowadzenia przewodów rozdzielczych sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających dróg o średnicach nie mniejszych jak DN/OD 110 mm dla sieci rozdzielczej;

4) dopuszczenie wymiany odcinków istniejącego wodociągu, będących w złym stanie technicznym lub o zbyt małych średnicach, oraz przełożenie odcinków sieci na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi;

5) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z sieci wodociagowej poprzez hydranty.

2. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

1) nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych wyłącznie systemem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Kamieniu Pomorskim poprzez rozbudowę istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej;

2) nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu objętego planem do istniejącej sieci z wykorzystaniem istniejących i projektowanych na terenie zmiany planu przewodów kanalizacyjnych;

3) nakaz prowadzenia przewodów zbiorczych kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg poza jezdniami lub ciągów pieszych i terenów komunikacji rowerowej - o średnicach nie mniejszych jak DN/OD 200 mm dla spływu grawitacyjnego;

4) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny przeznazone na cele publiczne inne niż tereny komunikacji.

3. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych ustala się:

1) nakaz odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych istniejącym systemem kanalizacji deszczowej grawitacyjnej powiązanej z system rowów oraz rozbudowę i modernizację tego systemu;

2) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej przez tereny przeznazone na cele publiczne inne niż tereny komunikacji;

3) dopuszczenie wymiany odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej będącej w złym stanie technicznycm lub o zbyt małych średnicach przez przełożenie odcinków sieci (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi);

4) nakaz oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych z terenów komunikacyjnych, przed wprowadzeniem ich do odbiornika (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi);

5) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy do gruntu pod warunkiem, że ilość odprowadzanych wód nie przekroczy jego chłonności;

6) dopuszczenie wykorzystania wód opadowych nie wymagających oczyszczania do gromadzenia i użycia do nawadniania zieleni;

7) nakaz prowadzienia sieci kanalizacji deszczowej w liniach rozgraniczających ciągów komunikacyjnych;

8) dopuszczenie prowadzenia sieci kanalizacji deszczowej pod jezdniami (zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi) o średnicach kanałów deszczowych zbiorczych nie mniejszych niż DN/OD 300 mm.

4. W zakresie budowy i przebudowy systemu zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) zaopatrzenie w gaz z istniejących lub projektowanych sieci gazowych średniego ciśnienia znajdujących się w lub poza obszarem objętym planem;

2) dopuszczenie wykorzystania gazu przewodowego oprócz celów bytowych i grzewczych, do celów technologicznych;

3) nakaz zasilania obszaru objętego planem poprzez rozbudowę istniejacego systemu sieci gazowej średniego ciśnienia w układzie pierścieniowym;

4) nakaz prowadzenia sieci gazowych w liniach rozgraniczających dróg - poza jezdniami, ciągów pieszych i komunikacji rowerowej, o średnicach nie mniejszych jak dn 25mm;

5) dopuszczenie prowadzenia sieci gazowej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż tereny komunikacji;

6) dopuszczenie urządzania parkingów nad sieciami gazowymi na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) uciepłownienie w oparciu o istniejące oraz realizację nowych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła;

2) nakaz zastosowania urządzeń - źródeł ciepła wykorzystujących paliwa nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

3) dopuszczenie realizacji systemów grzewczych wykorzystujących źródła odnawialne.

6. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zaopatrzenie w energię elktryczną z GPZ (zlokalizowanego poza obszarem objętym planem) poprzez linie SN 15 kV;

2) nakaz zasilania terenów elementarnych na poziomie średnich napięć siecią kablową;

3) nakaz zasilania obiektów budowlanych na poziomie niskich napięć siecią kablową;

4) nakaz lokalizowania sieci elektroenergetycznych kablowych w liniach rozgraniczających dróg, poza jezdniami;

5) dopuszczenie prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez tereny przeznazone na cele publiczne inne niż tereny komunikacji;

6) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych jako wolnostojące małogabarytowe na terenach oznaczonych symbolem EE,

7) dopuszczenie lokalizowania instalacji oświetlenia na wszystkich drogach;

8) nakaz doboru wysokości punktów świetlnych oświetleniowych i ich rozmieszczenia, oraz dostosowania źródła światła do kategorii drogi i wymaganego natężenia oświetlenia.

7. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy sieci telekomunikacji ustala się:

1) możliwość rozbudowy istniejącej telekomunikacyjnej i teletechnicznej kanalizacji kablowej i budowy nowej, na terenach przeznaczonych pod komunikację;

2) dopuszczenie prowadzenia sieci telekomunikacyjnej przez tereny przeznaczone na cele publiczne inne niż tereny komunikacji;

3) dopuszczenie lokalizacji węzłów telekomunikacyjnych i szafek dostępowych w liniach rozgraniczających dróg.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1) nakaz wywozu odpadów komunalnych na składowisko odpadów - zgodnie z obowiązującym dla gminy planem gospodarki odpadami;

2) nakaz gromadzenia odpadów w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów z uwzględnieniem możliwości ich segregacji;

3) nakaz wyznaczenia na działkach budowlanych miejsca lokalizacji pojemników do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem mozliwości ich segregacji, godnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) dopuszczenie stosowania zbiorczych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów obsługujących więcej niż jedną działkę budowlaną;

5) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, wysypisk śmieci, wylewisk ścieków.

Rozdział 10.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 13. 1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

2. W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi.

Dział III.
Przepisy szczegółowe

Rozdział 11.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, a także zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości.

§ 14. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN 1 - MN 10 , ustala się:

1) 1) Przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej lub/i rzemieślniczej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w tym także jako zabudowy wolnostojącej usytuowanej na zapleczu działki budowlanej,

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,

d) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

e) lokalizacja garaży i pomieszczeń gospodarczych - dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w bryłę budynku lub dobudowanych do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące,

f) zakaz prowadzenia działalności hurtowej,

3) Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:

a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

b) maksymalna wysokość do 12,0 m,

c) maksymalna wysokość elewacji frontowej do 7,2 m,

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,0 m ponad poziomem terenu;

4) Warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:

a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do frontu działki;

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 25° do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,

c) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,

d) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;

5) Warunki zabudowy dla budynków garażowych, gospodarczych i wolnostojących usługowych lub/i rzemieślniczych:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla obiektów garażowych jedno lub dwustanowiskowych do 45 m2,

b) dla obiektów garażowych wolnostojących i dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego ustala się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do kształtu bryły i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego,

c) ustala się możliwość sytuowania obiektów gospodarczych i garażowych na styku dwóch działek, pod warunkiem zblokowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej,

d) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, usługowych, rzemieślniczych, przy zachowaniu parametrów jak dla budynku garażowego, z dopuszczeniem maksymalnej powierzchnia zabudowy do 100m2łącznie;

6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:

a) dopuszcza się możliwość grodzenia terenu - ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe, o wysokości do 1,9 m, na cokole o wysokości do 0,5 m, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,

b) pomiędzy sąsiadującymi działkami dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub pełne o wysokości do 1,9 m.

7) Zasady i warunki podziału nieruchomości:

a) ustala się nakaz zachowania istniejącego podziału działek;

b) dla terenów MN.3 i MN.5 dopuszcza się ustalenie projektowanego podziału działek zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub przy zachowaniu następujących parametrów:

- powierzchnie działek: od 800 m2do 1500 m2,

- szerokości frontów działek: od 20 m do 35 m,

- dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75odo 90°;

8) Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:

a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległej drodze,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg,

c) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości minimum 2 miejsca na jedną działkę.

§ 15. Dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych symbolami U.1 - U.4, ustala się:

1) Przeznaczenie: pod zabudowę usługową wolnostojącą z dopuszczeniem działalności usługowej związanej z wynajmem pokoi; usługowej, handlowej o powierzchni sprzedaży do 150m2, z dopuszczeniem lokalizacji mieszkania dla właściciela na 2 i 3 kondygnacji nadziemnej.

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zabudowa w nieprzekraczalnych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem zmiany planu,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki,

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40% powierzchni działki,

d) obowiązek wydzielenia miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

e) lokalizacja garaży i pomieszczeń gospodarczych - dopuszcza się lokalizację garaży wbudowanych w bryłę budynku lub dobudowane do niego we frontowej linii zabudowy lub/i wolnostojące,

f) zakaz prowadzenia działalności hurtowej,

3) Warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków:

a) do 3 kondygnacji naziemnych, w tym poddasze użytkowe, z dopuszczeniem podpiwniczenia,

b) maksymalna wysokość do 13,5 m,

c) maksymalna wysokość elewacji frontowej do 8,2 m,

d) dopuszczalne wyniesienie posadzki parteru maksymalnie do 1,0 m ponad poziomem terenu;

4) Warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:

a) ustala się nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do frontu działki,

b) ustala się nakaz stosowania dachów dwu- lub wielospadowych o kącie nachylenia od 25° do 45° z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,

c) preferuje się pokrycie dachówką ceramiczną w odcieniach czerwieni lub brązu,

d) dopuszcza się pokrycie materiałem dachówkopodobnym;

5) Warunki zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy dla obiektów garażowych jedno lub dwustanowiskowych do 45 m2,

b) dla obiektów garażowych wolnostojących i dobudowanych do bryły budynku mieszkalnego ustala się nakaz nawiązania ich stylem architekturą i charakterem do kształtu bryły i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego,

c) ustala się możliwość sytuowania obiektów gospodarczych i garażowych na styku dwóch działek, pod warunkiem zblokowania z podobnym obiektem na działce sąsiedniej,

d) dopuszcza się możliwość lokalizacji budynków gospodarczych, przy zachowaniu parametrów jak dla budynku garażowego;

6) Warunki zabudowy w zakresie grodzenia terenu:

a) dopuszcza się możliwość grodzenia terenu - ogrodzenia należy wykonać jako ażurowe, o wysokości do 1,9 m, na cokole o wysokości do 0,5 m, z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych,

b) pomiędzy sąsiadującymi działkami dopuszcza się ogrodzenie ażurowe lub pełne o wysokości do 1,9 m.

7) Zasady i warunki podziału nieruchomości:

a) ustala się nakaz zachowania projektowanego podziału działek zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

b) ustala się powierzchnie działek: od 450 m2do 1400 m2,

c) ustala się szerokości frontów działek: od 18 m do 35 m,

d) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielonych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75odo 90°;

8) Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:

a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległej drogi,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg,

c) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi dojściami dojazdami.

§ 16. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala się:

1) Przeznaczenie: pod usługi sportu i rekreacji, w tym: plac zabaw;

2) Zasady zagospodarowania:

a) zakaz lokalizacji budynków,

b) dopuszcza się lokalizacje obiektów małej architektury charakterystycznych dla placów zabaw,

c) gromadzenie odpadów komunalnych w wyodrębnionych, obudowanych miejscach, w obrębie zespołu zabudowy, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

3) Pozostałe warunki zabudowy:

a) ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych,

b) nakazuje się wykonywanie ogrodzeń o wysokości do 1,5 m z wyłączeniem stosowania prefabrykowanych płotów betonowych;

4) Zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: nie dopuszcza się podziału wtórnego nieruchomości,

5) Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej terenu:

a) obsługa inżynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w przyległej drogi,

b) obsługa komunikacyjna z przyległej drogi,

c) konieczność zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zgodnie z wymogami parkingowymi, o których mowa w § 11 ust. 3, wraz z niezbędnymi dojściami dojazdami.

§ 17. Dla terenu leśnego oznaczonego symbolem ZL ustala się:

1) Przeznaczenie: pod las z dopuszczeniem lokalizacji ścieżek pieszych i rowerowych;

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizowania wszelkich obiektów trwałych lub tymczasowych,

b) zakaz grodzenia elementami uniemożliwiającymi lub utrudniającymi migracje zwierząt,

c) zakaz dokonywania wtórnych podziałów działek.

§ 18. Dla terenu zieleni otwartej oznaczonego symbolem TO ustala się:

1) Przeznaczenie: pod tereny otwarte - z zachowaną naturalną roślinnością i/lub pod łąki i pastwiska oraz tereny rolne;

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych,

b) dopuszcza się wytyczenie ścieżek pieszych z nawierzchni naturalnej i wprowadzenie obiektów małej architektury,

c) ustala się zagwarantowanie dostępu dla odpowiednich służb w celu utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych.

§ 19. Dla terenów oznaczonych symbolami WS, ustala się:

1) Przeznaczenie: pod wody otwarte (śródlądowe wody powierzchniowe płynące, publiczne);

2) Zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizowania zabudowy, w tym stacji transformatorowych,

b) zakaz prowadzenia w promieniu 3 m od terenów WS prac ziemnych mogących obniżyć zwierciadło wód gruntowych.

Rozdział 12.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 20. Dopuszcza się przeprowadzenia podziałów terenów dla wszystkich kwartałów zgodnie z rysunkiem zmiany planu.

Rozdział 13.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami KDD , KDW ustala się:

1) parametry dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2) szerokość jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) szerokości w liniach rozgraniczających dla nowoprojektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem zmiany planu, ustala się:

a) drogi dojazdowe, KDD - 10,0 - 14,0 m,

b) drogi wewnętrzne KDW - 5,0 - 12,0 m,

4) parametry dróg, tj. szerokość jezdni, chodników i pasów zieleni zgodnie z przepisami szczególnymi wg poszczególnych kategorii dróg;

5) utrzymuje się istniejące parametry dróg, a w przypadku ich przebudowy, zgodnie z pkt.4.;

6) budowę urządzeń infrastruktury technicznej w terenie zabudowanym prowadzić poza pasem drogowym lub w wyjątkowych przypadkach (zgodnie z przepisami odrębnymi) w pasie drogowym, jednak w maksymalnej odległości od krawędzi jezdni przy granicy pasa drogowego;

7) ewentualne przejścia elementów infrastruktury technicznej pod drogą winny być wykonane metodą przecisku lub przewiertu, bez uszkodzenia nawierzchni jezdni;

2. W zakresie dróg rowerowych ustala się: realizację nawierzchni twardej, bitumicznej.

Rozdział 14.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem IT ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe pod tereny infrastruktury technicznej (tereny kanalizacji);

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) ustala się zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu,

b) gabaryty obiektów według wymagań technicznych i technologicznych;

3) wymogi komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z przyległej drogi.

2. Dla terenów oznaczonych symbolami EE ustala się:

1) przeznaczenie: pod tereny elektroenergetyki

2) zasady zagospodarowania terenu: zagospodarowanie obiektami technicznymi i technologicznymi zgodnie z przeznaczeniem terenu;

3) wymogi komunikacyjne: obsługa komunikacyjna z przyległej drogi.

Rozdział 15.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

§ 23. 1. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu.

2. W czasie realizacji inwestycji dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych, które muszą zostać usunięte w okresie do 1 roku od czasu zakończenia inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dział IV.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 15 ust.12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

1) dla terenów MN - 30%,

2) dla terenów U - 30%,

3) dla terenów US - 15%,

4) dla pozostałych terenów - 0%,

§ 25. Na obszarze objętym zmianą planu występują grunty rolne, które zostały odrolnione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obejmującej tereny mieszkalno-pensjonatowe i rezydencjalne z usługami towarzyszącymi, obręb Wrzosowo nr działek 138/1, 149, 143 i 177/1, przyjętego uchwałą Nr XV/148/2000 Rady miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 maja 2000 r., opublikowanej w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 24 poz. 278 z dnia 30 czerwca 2000 roku.

§ 26. Na obszarze objętym zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski obejmującej tereny mieszkalno-pensjonatowe i rezydencjalne z usługami towarzyszącymi, obręb Wrzosowo nr działek 138/1, 149, 143 i 177/1, przyjętego uchwałą Nr XV/148/2000 Rady miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 18 maja 2000 r., opublikowanej w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nr 24 poz. 278 z dnia 30 czerwca 2000 roku.

§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 29. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej miasta Kamień Pomorski.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Kazimiera Szymańska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/462/12
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/462/12
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/462/12 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2012r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/462/12
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim nie uwzględnia w całości 5-ciu uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo nieuwzględnionych uprzednio przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego w trybie art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykaz wniesionych uwag stanowi integralną część dokumentacji formalno prawnej prac planistycznych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/462/12
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 listopada 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Na obszarze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Wrzosowo, przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców:

1) budowę, modernizację i przebudowę istniejącej drogi oznaczonej symbolem KDD;

2) budowę, rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD;

3) budowę, rozbudowę i modernizację systemu odprowadzenia ścieków sanitarnych w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD;

4) budowę, rozbudowę i modernizację systemu odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD;

5) budowę, rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w gaz w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD;

6) przebudowę, rozbudowę i budowę systemu zaopatrzenia w energię elektryczną w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD;

7) gospodarkę odpadami.

§ 2. 1. Sposób realizacji, zapisanych w §1 niniejszego załącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, które należą do zadań własnych gminy:

1) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 1 zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o drogach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;

2) realizacja inwestycji wymienionych w pkt 2-7, zostanie przeprowadzona w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym m.in. ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce komunalnej i prawem ochrony środowiska, ustawy prawo energetyczne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

2. Sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się postępem techniczno-technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki, o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu.

3. Realizacja sieci infrastruktury technicznej powinna wyprzedzać ewentualną budowę i modernizację dróg publicznych.

§ 3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych w niniejszym załączniku inwestycji.

§ 4. Zasady finansowania, zapisanych w §1 niniejszego załącznika, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) z budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową;

2) przy wykorzystaniu dotacji unijnych;

3) z kredytów i pożyczek;

4) z obligacji komunalnych;

5) z udziału inwestorów zewnętrznych, na podstawie odrębnych umów i porozumień.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama