| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1111 Dz. U. Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230,Dz. U. Nr 106, poz.675, z 2011 r. Dz. U. Nr 21, poz. 113, Dz. U. Nr 117, poz. 679, Dz. U. Nr 134, poz. 777, Dz. U. Nr 217, poz. 1281, Dz. U. Nr 149,poz.887 oraz z 2012 r. Dz. U. poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 17.763.063,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 17.553.063,00 zł,

2) dochody majątkowe 210.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.097.510,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 16.525.510,12 zł,

2) wydatki majątkowe 572.000,00 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 665.552,88 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 123.965,12 zł,

2) celową w wysokości 45.600,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 6 ) w wysokości 11.600,00 zł, z tego:

1) w ramach pozostałych wydatków 11.600,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w wysokości 110.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 107.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 665.552,88 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów lub pożyczek, o których mowa w § 9 , do wysokości kwoty w nim określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 704.265,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe ( załącznik nr 9 ) w wysokości 216.000,00 zł,

b) podmiotowe (załącznik nr 10 ) w kwocie 62.885,00 zł,

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXv/217/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »