reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/173/12 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tychowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r, Nr 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tychowo", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/161/12 Rady Gminy Tychowo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bronisław Gajewski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/173/12
RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE
z dnia 21 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY TYCHOWO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo, w zakresie określonym ustawą.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;

3) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami:

4) właścicielu lokalu - należy przez to rozumieć właścicieli w rozumieniu pkt. 3, w tym osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn.zm.);

5) lokator - osobę w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266) z późn.zm.); posiadającym lokal - rozumiemy, że jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn.zm.);

6) umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, zawarte przez właścicieli nieruchomości z podmiotem uprawnionym;

7) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014, dalej KPGO - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. z 2010 r., Nr 101, poz. 1183);

8) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, dalej WPGO - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą
nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.

9) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Tychowie na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy;

10) stawkach niższych za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 6 ust. 4 i art. 6 k ust. 3 ustawy, stawki niższe opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

11) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy, że punkty mogą być stacjonarne i mobilne; punktem mobilnym jest także samochód, odbierający selektywnie zebrane odpady z terenu nieruchomości;

12) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.) ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

13) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów remontowo-budowlanych oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

14) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które w myśl art. 3 ust 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

15) odpadach zielonych - w myśl art. 3 ust 3 pkt. 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn.zm.) rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

16) odpadach opakowaniowych - w myśl art. 3 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań;

17) odpadach remontowo-budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzącą z remontów, budów i rozbiórek prowadzonych przez właściciela nieruchomości, na które nie trzeba uzyskać pozwolenia na budowę, lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej;

18) odpadach pozostałych (zmieszanych) - należy przez to rozumieć odpady, których nie można przypisać do którejkolwiek z frakcji zbieranych w sposób selektywny;

19) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy;

20) zbiornikach bezodpływowych - w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

21) stacjach zlewnych - w myśl art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

22) harmonogramie - należy prze to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Tychowo, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tychowo dotyczące częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów i miejsca ich wytwarzania;

23) przedsiębiorcach - rozumie się przez to podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność z zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

24) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

25) zwierzętach domowych - zgodnie z treścią art. 4 pkt. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.) należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

26) zwierzętach gospodarskich - określone w treści art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 z późn.zm.) zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;

27) zwierzętach bezdomnych - zgodnie z art. 4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn.zm.) należy rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

28) sezon letni - obejmuje okres od 1 maja do 15 września;

29) sezon zimowy - obejmuje okres od 16 września do 30 kwietnia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Zadania Gminy:

1) Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania;

2) Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami i od przedsiębiorców;

3) Gmina jest zobowiązana do zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;

4) Gmina zawiera umowę z wybranym w drodze przetargu przedsiębiorcą odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają czystość i porządek na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 i 5 niniejszego Regulaminu urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenia selektywnego zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy w sposób określony w Regulaminie;

3) zbieranie odpadów pozostałych (zmieszanych) do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób określony w Regulaminie;

4) przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5) uprzątanie niezwłocznie po opadach śniegu, błota pośniegowego, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośredni przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy i przejść;

6) mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych;

7) mycie pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

8) wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją np.: wymiana kół, świec zapłonowych, płynów eksploatacyjnych, regulacje, itp., na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie będą one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

9) mycie i naprawy pojazdów i sprzętu rolniczego odbywa się na zasadach określonych dla pojazdów samochodowych;

10) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów zawartych w rozdziale 6 i 7 niniejszego Regulaminu;

Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

1. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zapewni właścicielom nieruchomości przedsiębiorca.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale, odpady wielomateriałowe.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy z tym, że w przypadku zabudowy zagrodowej lub jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieruchomość posiada powierzchnię min. 1000 m2właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału.

5. Właściciele nieruchomości, prowadzący selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika mają obowiązek zarejestrować go w Gminie oraz złożyć pisemne zobowiązanie, że będą realizowali ten obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz że uzyskany materiał będzie wykorzystywał dla potrzeb własnych.

6. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach lub pojemnikach zgodnie z harmonogramem odbioru;

7. Prowadzenie przez właścicieli nieruchomości selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych.

8. Odbiór zbieranych w sposób selektywny odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie na zasadach:

1) przeterminowane leki mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać do specjalnego pojemnika - "konfiskatora" w aptece zlokalizowanej w Tychowie przy ulicy Wolności 7;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie bezpłatnie od mieszkańców w cyklu kwartalnym w "mobilnych punktach zbierania odpadów" w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni zwyczajowo na stronie internetowej www.tychowo.pl , miesięczniku "Tychowskie Wieści" oraz tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie i tablicach informacyjnych sołectw lub w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów zlokalizowanym w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 12a;

3) pozostałe frakcje zbieranych selektywnie odpadów problematycznych mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w Tychowie;

9. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpłatnie sprzed posesji od właścicieli nieruchomości, w cyklu kwartalnym przez "mobilne punkty zbierania odpadów" w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni zwyczajowo na stronie internetowej www.tychowo.pl , miesięczniku "Tychowskie Wieści" oraz tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie i tablicach informacyjnych sołectw.

10. Zużyte opony z samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych i in. odbierane będą bezpłatnie od właścicieli nieruchomości w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 12a w określonych terminach;

11. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, muszą być załadowane do odpowiedniego pojemnika, przeznaczonego na tego rodzaju odpady.

12. Ponadlimitowe ilości odpadów zebranych w sposób selektywny właściciele nieruchomości mogą oddać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów w Tychowie.

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 6. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązany jest do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz ich opróżniania zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie;

Rozdział 4.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Odpady zmieszane odbierane będą z częstotliwością:

1) raz na dwa tygodnie - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) raz na dwa tygodnie - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

3) dopuszcza się inne częstotliwości odbioru opadów.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, w tym papier i tektura, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale oraz odpady wielomateriałowe odbierane będą z częstotliwością:

1) raz na cztery tygodnie - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) po wypełnieniu poszczególnych pojemników na odpady zbierane selektywnie, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

3) dopuszcza się inne częstotliwości odbioru odpadów.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane będą od właścicieli nieruchomości, którzy nie zdeklarowali ich zagospodarowania w kompostownikach:

1) raz na dwa tygodnie - dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) raz na dwa tygodnie, w sezonie zimowym - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

3) raz na tydzień, w sezonie letnim - dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

4) dopuszcza się inne częstotliwości odbioru odpadów.

4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza przekazywane będą do odbioru:

1) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji:

a) minimum raz w tygodniu w sezonie zimowym,

b) minimum dwa razy w tygodniu w sezonie letnim,

c) dopuszcza się inne częstotliwości odbioru odpadów.

2) w przypadku pozostałych frakcji zbieranych w sposób selektywny po wypełnieniu poszczególnych pojemników na odpady zbierane selektywnie, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5. Przeterminowane leki można przekazywać do specjalnego pojemnika "konfiskatora" w aptece zlokalizowanej przy ulicy Wolności 7 w Tychowie w godzinach otwarcia placówki.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie bezpłatnie od mieszkańców w cyklu kwartalnym w "mobilnych punktach zbierania odpadów" w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni zwyczajowo na stronie internetowej www.tychowo.pl , miesięczniku "Tychowskie Wieści" oraz tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie i tablicach informacyjnych sołectw lub w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów zlokalizowanym w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 12a.

7. Pozostałe odpady niebezpieczne odbierane będą od mieszkańców w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 12a.

8. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą bezpłatnie sprzed posesji od właścicieli nieruchomości w cyklu kwartalnym przez "mobilne punkty zbierania odpadów" w terminach ustalonych z przedsiębiorcą, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni zwyczajowo na stronie internetowej www.tychowo.pl , miesięczniku "Tychowskie Wieści" oraz tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Tychowie i tablicach informacyjnych sołectw.

9. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenia.

10. Ponadlimitowe ilości odpadów zebranych w sposób selektywny odbierane będą od właścicieli nieruchomości w Gminnym Punktu Zbierania Odpadów w Tychowie przy ulicy Bobolickiej 12a.

§ 8. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezony letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 9. W okresie letnim właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (agroturystyka itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 10. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z terenu gminy Tychowa ma obowiązek zaopatrzyć właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Tychowo:

1) kosze uliczne o pojemności od 0,035 m3do 0,07 m3;

2) pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m3, 0,24 m3, 1,10 m3;

3) worki o pojemności od 0,08 m3do 0,11 m3;

4) kontenery o pojemności 5,00 m3, 7,00 m3;

5) worki na gruz o pojemności 0,24 m3,1,00 m3.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o pojemności:

1) dla nieruchomości zamieszkałych przez 1-2 mieszkańców:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3;

b) po jednym worku z folii PE-HD o pojemności 0,08 m3- 0,11 m3dla każdej frakcji odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji.

2) dla nieruchomości zamieszkałych przez 3-4 mieszkańców:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3lub dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3;

b) po jednym worku z folii PE-HD o pojemności 0,08 m3- 0,11 m3dla każdej frakcji odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 mieszkańców:

a) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3i jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3lub trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3;

b) po dwa worki z folii PE-HD o pojemności 0,08 m3- 0,11 m3dla każdej frakcji odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

4) dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

a) adekwatnie, jak w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 mieszkańców oraz dodatkowo w jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na kolejne 2 osoby lub w jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3na kolejne 4 osoby lub w inne urządzenie o pojemności nie przekraczającej wielokrotności m3przypadających na ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość;

b) adekwatnie, jak w przypadku nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 mieszkańców oraz dodatkowo jeden worek z folii PE-HD o pojemności 0,08 m3- 0,11 m3dla każdej frakcji odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji na każde kolejne 4 osoby,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pojemnik o pojemności 0,12 m3na lokal mieszkalny lub inny uzgodniony z zarządcą nieruchomości,

6) w przypadku szkół i przedszkoli w pojemnikach o pojemności dostosowanej do potrzeb uwzględniając normę 3 l (0,003 m3) na każdego ucznia i pracownika,

7) w przypadku lokali handlowych uwzględniając normę 50 l (0,05 m3) na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,

8) w przypadku punktów handlowych poza lokalem uwzględniając normę 50 l (0,05 m3) na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,

9) w przypadku lokali gastronomicznych uwzględniając normę 20 l (0,02 m3) na jedno miejsce konsumpcyjne,

10) w przypadku punktów gastronomicznych poza lokalami co najmniej 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3,

11) w przypadku zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych uwzględniając normę 0,12 m3na 10 pracowników,

12) w przypadku hoteli uwzględniając normę 20 l (0,02 m3) na jedno łóżko,

13) w przypadku ogrodów działkowych uwzględniając normę 20 l (0,02 m3) na każdą działkę w sezonie letnim i 5 l (0,005 m3) w sezonie zimowym.

§ 11. Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami;

1. Worki i pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być oznaczone kolorystycznie bądź opisane nazwą frakcji, do zbierania której są przeznaczone:

1) papier i makulatura - niebieski;

2) szkło i opakowania szklane - zielony;

3) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych - żółty;

4) metale - pomarańczowy;

5) odpady ulegające biodegradacji - brązowy.

2. Odpady zbierane selektywnie gromadzone będą zgodnie z Regulaminem w:

1) workach z folii PE-HD o pojemności 0,08 - 0,11 m3;

2) pojemnikach 0,12 m3, 0,24 m3, 1,10 m3;

3) kontenerach 5,00 m3, 7,00 m3;

4) workach na gruz 0,24 m3, 1,00 m3.

3. Przeterminowane leki gromadzone będą w wyznaczonym w Regulaminie miejscu w specjalnym pojemniku - "konfiskatorze" przeznaczonym na odpady medyczne.

4. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych kontenerach 5,00 m3i 7,00 m3oraz w workach 0,24 m 3 i 1,00 m 3 .

§ 12. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym chodnikach, przystankach komunikacji publicznej samochodowej i kolejowej, parkach, cmentarzach na:

1) kosze uliczne o pojemności od 0,035 m3do 0,07 m3;

2) odległość pomiędzy koszami ustawionymi na chodnikach przy drogach publicznych i w parkach nie powinna być mniejsza niż 150 m;

3) kosze ustawione na przystankach komunikacji publicznej powinny być umieszczone pod wiatą przystanku lub w jej pobliżu.

§ 13. Na terenach, na których odbywają się imprezy masowe lub zgromadzenia o charakterze publicznym organizator imprezy masowej lub zgromadzenia ma obowiązek wyposażenia miejsca, w którym się ono odbywa w jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3na każde 20 osób uczestniczących w imprezie lub zgromadzeniu oraz w przenośne toalety w ilości jednej sztuki na każde 100 osób uczestniczących w imprezie masowej lub zgromadzeniu, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeżeli czas jej trwania jest dłuższy należy zwiększyć ilości o 50% w stosunku do podanych powyżej; organizatorzy imprezy zobowiązani są zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników na odpady i szaletów.

§ 14. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób aby jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia, przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę /na miesiąc.

2. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) pralnie usługowe - 17,0 dm3/kg bielizny/dobę,

2) bary, restauracje, jadłodajnie - 3 m3/miejsce/miesiąc,

3) kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

4) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

5) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

6) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

7) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

9) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

10) zakłady produkcyjne:

- bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

- z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc.

3. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70).

§ 15. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jaki i wewnątrz; usługę tą, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mają obowiązek wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli pojemniki.

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien zawierać pozostałości po odebranych odpadach i nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu.

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony integralnych z nim elementów wyposażenia.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek, okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, usługę tą wykonuje podmiot opisany w pkt. 1.

§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc zbierania odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).

§ 17. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie i ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 19. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) wyprowadzanie psa na uwięzi w nałożonym kagańcu, jeżeli wysokość psa w kłębie wynosi ponad 30 cm;

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; zapis nie dotyczy psów ras uznanych za agresywne;

2) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego; zapis nie dotyczy osób niewidomych;

3) niedopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3. Postanowienia § 19 ust. 2 Regulaminu dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 20. Obowiązki określone w § 19 Regulaminu nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych a użytkowanie ich odbywa się na podstawie odrębnych przepisów regulujących działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niewidomych.

§ 21. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Tychowie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tychowo".

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.

§ 22. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na tych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, które jako tego rodzaju zostały określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej oraz ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.);

2) ograniczenia do terenu nieruchomości, na której prowadzona jest hodowla wszelkiej uciążliwości dla środowiska związanej z utrzymaniem zwierząt gospodarskich.

4. Prowadzących chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, obowiązują zapisy zawarte w § 3 ust 2. Regulaminu, ponadto są oni zobowiązani do:

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) przeprowadzania zabiegów deratyzacji w pomieszczeniach, w których utrzymywane są zwierzęta, co najmniej dwa razy w roku, jesienią i wiosną, przez podmiot uprawniony;

§ 23. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na drogach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.

§ 24. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku zabiegu deratyzacji na terenie nieruchomości. Na nieruchomościach zabudowanych domami jednorodzinnymi zabiegi deratyzacji wykonywane będą w miarę potrzeb.

§ 25. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, Burmistrz Tychowa określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz zarządzeniem określi termin jej przeprowadzenia.

§ 26. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Tychowo.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 27. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Tychowo można zgłaszać do Straży Miejskiej w Tychowie, nr tel. 94 316 02 61, 668 150 429
i na adres poczty elektronicznej sm@tychowo.pl lub do Urzędu Miejskiego w Tychowie,
nr tel. 94 31 15 130.

2. Urząd Miejski w Tychowie będzie inicjował, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.


[1]) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama