reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OSZ-4210-13(8)/2013/167/XIV/RN/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 30 stycznia 2013 r.

zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 - tekst jednolity)

po rozpatrzeniu wniosku
Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Szczecinie
zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 15 stycznia 2013 r., w sprawie zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 października 2012 r. Nr OSZ-4210 -35(17)/2012/167/XIV/RN,

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo energetyczne zmianę taryfy dla ciepła, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 8 października 2012 r. Nr OSZ-4210-35(17)/2012/167/XIV/RN,zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, które posiada koncesje udzielone w dniu 7 września 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/40/167/U/3/98/AD (ze zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/42/167/U/3/98/AD (ze zm.) oraz na obrót ciepłem Nr OCC/16/167/U/3/98/AD (ze zm.).

Pismem z dnia 15 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę ww. taryfy, który następnie został uzupełniony w dniu 21 stycznia 2013 r. Pismem z dnia 22 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Pismem z dnia 25 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo energetyczne poinformowało Prezesa URE, że rezygnuje z przysługującego mu prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Zmianę cen i stawek opłat za dostarczanie ciepła, poprzez ich obniżenie, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło niższymi kosztami pozyskania gazu, w stosunku do kosztów ich pozyskania uwzględnionych w kosztach stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat w obecnie obowiązującej czternastej taryfie dla ciepła. Spadek kosztów zakupu paliwa zużywanego do produkcji ciepła stanowi nieprzewidzianą i istotną zmianę warunków wykonywania przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, o której mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291). Wskazany przepis umożliwia zmianę taryfy wprowadzonej do stosowania, w trybie określonym w art. 47 ustawy - Prawo energetyczne, po dokonaniu stosownej analizy i oceny skutków ekonomicznych tych zmian.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w ww. przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, zatem postanawiam orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946pkt 1 i art. 47947§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296/).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej, w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt. 53).

Starszy specjalista Ewa Żaba.

Otrzymują:

1. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin,

2. Wojewoda Zachodniopomorski

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-13(8)/2013/167/XIV/RN/EŻ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 30 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama