reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/243/2012 Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miejska w Dębnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dębna.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LX/357/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystosći i Porządku na terenie Miasta i Gminy Dębno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/243/2012
Rady Miejskiej w Dębnie
z dnia 29 listopada 2012 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników oraz innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, drogach publicznych, a także warunków ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które powstają w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości;

3) odpadach ulegających biodegradacji (bio odpadach ) - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, w tym przede wszystkim odpady roślinne i odpady organiczne powstające przy przygotowywaniu posiłków oraz resztki pokarmów (tzw. odpady kuchenne);

4) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach;

5) odpadach przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych - należy przez to rozumieć frakcje odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach;

6) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ale nieuznawaną za odpad niebezpieczny i mogącą być wykorzystaną powtórnie;

7) odpadach komunalnych zmieszanych -należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie podlegają selektywnej zbiórce odpadów komunalnych oraz pozostałości z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

8) czystym gruzie budowlanym - należy przez to rozumieć odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady z innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia bez zanieczyszczeń innymi materiałami budowlanymi takimi jak: drewno, tworzywo sztuczne, metal itp. oraz innymi materiałami budowlanymi niebezpiecznymi np. azbest;

9) opakowaniu wielomateriałowym - należy przez to rozumieć opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;

10) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - należy przez to rozumieć sprzęt zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym np. odbiorniki RTV i TV, lodówki itp.;

11) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

12) ściekach bytowych - należy przez to rozumieć ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych,

13) ściekach komunalnych - należy przez to rozumieć ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami odpadowymi;

14) stacji zlewnej - należy przez to rozumieć instalację i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;

15) zbiorniku bezodpływowym - należy przez to rozumieć szczelne instalacje i urządzenia przeznaczone do czasowego gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania,

16) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo uprawnione do świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych działające w ramach zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno zgodnie z obowiązującymi przepisami;

17) podmiocie świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych - należy przez to rozumieć podmiot posiadający zezwolenie Burmistrza Dębna na świadczenie usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych;

18) chodniku - należy przez to rozumieć część drogi przeznaczoną dla ruchu pieszych;

19) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

20) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub w innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;

21) zintegrowanym systemie gospodarowania odpadami - należy przez to rozumieć zintegrowany system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmuje odbiór oraz utylizację selektywnie zebranych oraz zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dębno,

22) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością i inne formy władania i korzystania z nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami; jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustalono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,

23) frakcji suchej - należy prze to rozumieć frakcję odpadów komunalnych posiadającą wartość materiałową tj.: papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe gromadzone w sposób selektywny;

24) frakcji mokrej - należy przez to rozumieć pozostałe zmieszane odpady komunalne, które nie podlegają selektywnej zbiórce odpadów;

25) gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów - należy przez to rozumieć wyznaczony na terenie gminy punkt bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców gminy problemowych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, takich jak: odpady frakcji suchej, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady tekstylne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i odpady wielkogabarytowe, czysty gruz budowlany, zużyte opony;

26) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi albo budynkami w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej;

27) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielolokalowymi, w których znajduje się powyżej siedmiu lokali mieszkalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymać go w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt. 2-13;

2) papieru i tektury,

3) opakowań wielomateriałowych;

4) szkła;

5) tworzywa sztucznego;

6) metalu;

7) odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji;

8) przeterminowanych leków i chemikaliów;

9) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe;

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

13) zużytych opon;

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania poddając je wcześniej segregacji.

3. Wyselekcjonowane odpady frakcji suchej należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach na odpady segregowane.

4. Zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach na odpady segregowane oraz odpadów innych rodzajów niż rodzaj odpadu określony w stosunku do danego pojemnika lub worka.

5. Odpady frakcji suchej należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych do segregacji zgodnie z następującymi oznaczeniami:

1) pojemnik lub worek w kolorze niebieskim oznaczony napisem "PAPIER" - frakcja odpadów papier, tektura;

2) pojemnik lub worek w kolorze żółtym oznaczony napisem "PLASTIK i METAL" - frakcja tworzywa sztucznego, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;

3) pojemnik lub worek w kolorze zielonym lub biało-zielonym oznaczony napisem "SZKŁO" - frakcja szkła białego i kolorowego,

6. Odpady frakcji suchej należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi odpady frakcji suchej należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej.

7. Odpady frakcji suchej, w tym odpady opakowaniowe, przed włożeniem do pojemnika lub worka foliowego należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub rozłożyć, za wyjątkiem odpadów ze szkła.

8. Przeterminowane leki należy wydzielić z powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych i umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych w wybranych aptekach i placówkach opieki zdrowotnej. Wykaz punktów wyznaczonych do zbiórki przeterminowanych leków dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl.

9. Przeterminowane chemikalia, w tym farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

10. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe, należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych tj. placówkach oświatowych, punktach handlowo-usługowych oraz w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

11. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, należy przekazywać jednostce wywozowej w ramach okresowych, kwartalnych akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych lub przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Terminy kwartalnych akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych zostaną podane w harmonogramie sporządzonym w porozumieniu z jednostką wywozową i udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl oraz na tablicach ogłoszeniowych.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać jednostce wywozowej w ramach okresowych, kwartalnych akcji wywozu odpadów wielkogabarytowych lub zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którym jest sprzedawca detaliczny lub hurtowy tego sprzętu. Dopuszcza się przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

13. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza ustalonym harmonogramem akcji wywozowych będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości za odrębną opłatą.

14. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach (kontenerach) udostępnianych odpłatnie na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, przez jednostkę wywozową lub przedsiębiorstwo odbierające odpady. Dopuszcza się przekazanie czystego gruzu budowlanego bezpłatnie do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

15. Zużyte opony należy przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub punktów zbiórki zużytych opon.

16. Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone należy gromadzić oddzielenie od pozostałych frakcji odpadów komunalnych. Zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości (usunięte chwasty, liście, trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych. Dopuszcza się przekazanie przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów zielonych do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

17. Odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych bezpośrednio z terenu nieruchomości możliwy jest na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości za odrębną opłatą.

18. W okresie od 01 września do 30 kwietnia dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych (tj. liście i gałęzie) na terenie własnej nieruchomości, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie powoduje zagrożenia życia, zdrowia i mienia ludzi i uciążliwości dla osób trzecich.

19. Zużytą odzież i odpady tekstylne należy przekazać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

20. Pozostałe zmieszane odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne, które spełnią normy określone w §8 ust. 3, w kolorze zielonym, czarnym lub szarym.

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:

1) z chodników położonych wzdłuż jego nieruchomości;

2) z części nieruchomości służącej do użytku publicznego;

2. Obowiązek określony w pkt. 1 powinien być realizowany poprzez:

1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp.;

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i zniszczeń zagospodarowanych terenów zielonych;

3) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

3. Zabrania się umieszczania śniegu, lodu, błota w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek na bieżąco usuwać sople lodowe i nawisy śniegu z dachów i gzymsów budynków w taki sposób, aby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik;

2) użycia środków ulegających biodegradacji;

3) mycia tylko nadwozia pojazdu.

2. Zabrania się odprowadzania ścieków powstałych podczas mycia pojazdu samochodowego bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w odniesieniu do drobnych napraw polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów może odbywać się na terenie własnej nieruchomości wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstałych odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

2) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

§ 7. 1. Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:

1) systematyczne zbieranie i uprzątanie odpadów z powierzchni nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę;

2) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach, drogach w ich linach rozgraniczających, ciągach pieszo - jezdnych, drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach itp.;

3) zbieranie i uprzątanie odpadów pozostawionych na skwerach, trawnikach, rondach i innych przestrzeniach publicznych;

4) postępowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami z powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej odpadami innymi niż komunalne.

2. Zabrania się spalania odpadów komunalnych na gruncie, w pojemnikach i instalacjach grzewczych w budynkach.

3. Zabrania się zakopywania odpadów komunalnych oraz pozbywania się odpadów komunalnych w innych miejscach na ten cele nieprzeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz miejscach publicznych:

a) kosze uliczne o pojemności od 15 l do 50 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 120 l;

c) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

d) pojemniki na odpady o pojemności 360 l;

e) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

f) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3do 10 m3;

g) worki foliowe o pojemności od 60 l do 120 l;

h) pojemniki z tworzywa sztucznego (typu igloo) oraz siatkowe oznaczone odpowiednimi kolorami i napisami w stosunku do rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m3do 3m3;

i) worek na gruz budowlany o pojemności do 1 m3;

j) kontenery przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych i remontowych o pojemności od 5m3do 20 m3;

k) pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków o pojemności od 35 l do 110 l;

l) pojemniki do gromadzenia zużytych baterii i akumulatorów o pojemności od 15 l do 110 l;

m) przydomowe kompostowniki.

2. W uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników wymienionych w ust. 1 mogą być używane odpowiednio pojemniki o większej pojemności.

3. Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych powinny być szczelne, wykonane z materiałów trudnopalnych zabezpieczone przed zawilgoceniem, wyposażone w zamknięcia i przystosowane do mechanicznego załadunku i rozładunku przez jednostkę wywozową oraz spełniać Polskie Normy.

4. Worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm, z oznaczeniem kolorystycznym dla danej frakcji odpadów oraz oznaczeniem opisowym. Każdy worek do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinien być wyposażony w taśmę do zamykania wypełnionego worka lub być przystosowany do zawiązywania.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek:

1) wyposażyć nieruchomość w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów uwzględniającą częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości;

2) dostosować liczbę pojemników gwarantującą ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości;

3) umożliwić systematyczny odbiór jednostce wywozowej odpadów komunalnych z terenu nieruchomości poprzez zapewnienie dogodnego dostępu do pojemników;

4) zapewniać czystość i właściwy stan sanitarny pojemników do gromadzenia odpadów, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i mycie co najmniej raz w roku;

5) zapewnić właściwy stan techniczny pojemników do gromadzenia odpadów.

2. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. 1, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady lub w jej sąsiedztwie w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.

3. Pojemniki należy umieszczać tak, by nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i innych osób trzecich.

4. Miejsce usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest utrzymywać w porządku i czystości. Koszty przygotowania i utrzymania tych miejsc ponosi właściciel nieruchomości.

5. W zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć boks do gromadzenia odpadów w trwałe zadaszenia i zamknięcia z dostępem tylko dla jego użytkowników.

6. Do czasu realizacji obowiązku określonego w ust. 5, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć w zamknięcia (kłódki) pojemniki do gromadzenia odpadów z dostępem tylko dla ich użytkowników.

7. Kosze uliczne należy umieszczać w miejscach intensywnego ruchu pieszego.

8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego i rozbiórkowego oraz odpadów niebezpiecznych.

§ 10. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach na odpady o minimalnej pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości opróżniania pojemników przy uwzględnieniu wskaźnika nagromadzenia odpadów w ilości 40 l na osobę na miesiąc.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dla właściciela nieruchomości, gdzie z pojemnika korzysta:

1) 1 lub 2 osoby - pojemnik o minimalnej pojemności 80 l;

2) od 3 do 5 osób - pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

3) od 6 do 10 osób - pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4) od 11 do 15 osób - pojemnik lub zestaw pojemników o minimalnej pojemności 360 l;

5) od 16 do 20 osób - pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l;

6) właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, gdzie z pojemnika korzysta powyżej 20 osób powinien wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub zestaw pojemników o pojemności dostosowanej do liczby użytkowników pojemnika lub pojemników i cyklu wywozu odpadów.

3. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne zobowiązany jest dostosować pojemność pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych do swych indywidualnych potrzeb przy uwzględnieniu ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbioru.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach foliowych, a następnie ich odbieraniu przez jednostkę wywozową lub przedsiębiorstwo odbierające odpady.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki foliowe przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas ich odbierania, w szczególności poprzez wystawienie ich poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp lub umożliwić swobodny dojazd i dostęp do boksu gromadzenia odpadów. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców i innych osób trzecich.

3. Pojemniki i worki powinny być udostępniane przez właścicieli nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Nieudostępnienie pojemniki i worków w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

4. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w ust. 3, właściciel nieruchomości przechowuje na własnej nieruchomości do czasu kolejnego, zgodnie z harmonogramem, terminu odbioru odpadów. Jeżeli dotyczy to odpadów zbieranych selektywnie właściciel nieruchomości może samodzielnie przekazać odpady do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady komunalne zmieszane - co dwa tygodnie;

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (frakcja sucha) - raz w miesiącu;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta:

a) odpady komunalne zmieszane - co najmniej raz w tygodniu,

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (frakcja sucha) - co najmniej raz w miesiącu,

3) z obszarów zabudowy wielorodzinnej na terenie wsi:

a) odpady komunalne zmieszane - co dwa tygodnie;

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (frakcja sucha) - raz w miesiącu;

4) niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) odpady komunalne zmieszane - co dwa tygodnie,

b) odpady komunalne zbierane selektywnie (frakcja sucha) - co najmniej raz w miesiącu,

2. Ustala się częstotliwość opróżniania koszy ulicznych i koszy z parków i przystanków dwa razy w tygodniu.

3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach akcji wywozu odpadów raz na kwartał.

4. Ustala się, że termin odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poza ustalonym harmonogramem akcji wywozowych realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela nieruchomości nie może być dłuższy niż dwa dni od przyjęcia zgłoszenia.

5. Ustala się częstotliwość odpłatnego odbioru odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych zgodnie z harmonogramem odbioru ustalonym przez jednostkę wywozową lub przedsiębiorcę odbierającego odpady.

§ 13. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są obowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem odbierającym odpady wpisanym do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl .

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub gdy jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotliwości ich opróżniania podlegają kontroli i ewidencji gminnej.

3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych podlegają kontroli i ewidencji gminnej.

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapobiegającą przedostawaniu się nieczystości do gruntu i wylewania się ich zawartości na zewnątrz.

5. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na terenie nieruchomości oraz ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

6. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

7. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udokumentować zgodnie z prawem obowiązek określony w ust. 4.

8. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

9. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, pęknięcia w ścianach bocznych itp.) właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznego usunięcia nieszczelności. Dotyczy to również sanitariatów przenośnych i szaletów.

10. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. 1. W celu przeładunku odpadów z mniejszych do większych partii transportowych ustala się dla terenu Gminy Dębno bazę przeładunkową w Krześniczce.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierząt domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. 1. Właściciel lub opiekunowie zwierząt domowych mają obowiązek sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt bez dozoru w miejscach publicznych.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania wszelkich środków, które zapewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwościami dla osób trzecich oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania i terenów publicznych.

3. Zakazuje się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierzę może stać się niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia.

4. Na terenach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy należące do ras agresywnych (niebezpiecznych) muszą być wyprowadzane dodatkowo w kagańcu.

5. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, na tereny targowisk i cmentarzy, placów zabaw dla dzieci oraz do piaskownic, za wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez te zwierzęta zanieczyszczeń.

7. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel lub opiekun.

8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć wejścia na posesję w sygnalizację dźwiękową (dzwonek) oraz tabliczką ostrzegawczą, jeżeli na nieruchomości utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 17. 1. Na terenie Gminy Dębno prowadzona jest ewidencja wszystkich psów utrzymywanych na jej obszarze. Ewidencję prowadzi Urząd Miejski w Dębnie.

2. Właściciele psów zobowiązani są w terminie 21 dni od dnia wejścia w posiadanie psa do dokonania oznakowania psa oraz jego rejestracji w Urzędzie. Oznakowanie psa stanowi podstawę do ujęcia psa w ewidencji.

3. Właściciele psów zobowiązani są do okazania na każde żądanie osób uprawnionych do kontroli aktualnego zaświadczenia o przeprowadzeniu obowiązkowego szczepienia.

4. Właściciele psów zobowiązani są do dokonania wykreślenia z ewidencji zwierzęcia w Urzędzie Miejskim w Dębnie w terminie 14 dni od daty jego padnięcia.

5. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy jego posiadacz oraz nowy posiadacz są zobowiązani zawiadomić Urząd Miejski w terminie 14 dni od daty tej zmiany.

Rozdział 7.
Warunki i wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnych właściciela nieruchomości.

2. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem, że nie będą stanowiły uciążliwości dla otoczenia, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, warunków higieniczno-sanitarnych oraz warunków hodowli i warunków przetrzymywania określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich ma obowiązek:

1) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

2) gromadzić i systematycznie usuwać powstające w związku z prowadzoną hodowlą odpady i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) ograniczyć uciążliwości prowadzonej hodowli, takie jak hałas i odory w granicach nieruchomości, na której prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich.

Rozdział 8.

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie będącym w ich władaniu, na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzić deratyzację, o której mowa w ust. 1 na własny koszt.

3. W przypadku udokumentowania nasilenia się obecności gryzoni na terenie gminy lub miasta lub na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach, Burmistrz Dębna zarządzi obowiązkową deratyzacje obszaru zagrożonego obecnością gryzoni, podając w zarządzeniu: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości.

§ 20. 1. Zwłoki padłych zwierząt, o ile nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, należy niezwłocznie zgłosić i przekazać podmiotom zajmującym się ich zbieraniem i utylizacją.

2. Informacje o podmiotach zajmujących się na terenie Gminy Dębno zbieraniem zwłok zwierzęcych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dębnie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębnie www.debno.pl.

3. W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub miejscowego lekarza weterynarii.

4. Obowiązek dokonania zgłoszenia i przekazania zwłok padłych zwierząt ciąży na posiadaczu, a jeżeli posiadacza nie można ustalić - zarządcy terenu, na którym się one znajdują.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


Uzasadnienie

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest zobowiązana uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący akt prawa miejscowego.

Ustawodawca w art. 4 ust. 2 ww ustawy określił kwestie jakie powinny zostać uregulowane w przedmiotowym regulaminie. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ww. ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama