reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się z dniem 1 lipca 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2, stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł/miesiąc/mieszkańca.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi 12,00 zł /miesiąc/mieszkańca.

§ 3. 1. Ustala się z dniem 1 lipca 2013 r., z zastrzeżeniem ust. 2, miesięczną stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej w wysokości:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - 9,80 zł;

2) za pojemnik o pojemności 110 l/120 l - 19,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 240 l - 34,60 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 145,60 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,stawka opłaty, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - 7,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 110 l/120 l - 14,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 240 l - 26,60 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - 112,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Lech Ferdynus


Uzasadnienie

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w art. 6c ust. 1 nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast w art. 6j ust. 1 nakłada na gminy obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe dokonuje Rada Miejska w Golczewie podejmując uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego.

Ustawodawca dopuszcza cztery metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z treścią art. 6j ust. 1ww. ustawy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych może stanowićiloczyn :

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

- ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

- powierzchni lokalu mieszkalnego

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 ww. ustawy.

Na podstawie art. 6j ust. 2 ww. ustawy, istnieje również możliwość uchwalenia jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z 6k ust. 1 pkt 2 Rada Miejska w Golczewie ustala stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaproponowana w niniejszej uchwale metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty (ustalonej w odrębnej uchwale) jest najbardziej zasadna z uwagi na fakt, iż ilość powstających odpadów komunalnych zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących (bytujących) na danej nieruchomości.

Metodę ustalenia opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz od gospodarstwa domowego odrzucono ze względu na to, iż te wskaźniki są najmniej miarodajne, jeśli chodzi o korelację dotyczącą rzeczywistej ilości wytwarzania odpadów komunalnych.

Równolegle rozważano również ustalenie opłaty w zależności od zużycia wody z danej nieruchomości.

Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona wyżej ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.

W związku z powyższym uznaje się wybraną metodę za najlepszą, umożliwiającą wprowadzenie dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych najbardziej miarodajnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

Niniejsza uchwała stanowi podstawę do przyjęcia dalszych uchwał, wymaganych do wprowadzenia obowiązujących gminę regulacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 697, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Dawid Samek

radca prawny, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama