reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/174/2012 Rady Gminy Widuchowa

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142,poz.1591, z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, Nr113, poz.984, Nr153,poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 ,poz.1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art.21 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31,poz.266, Nr 69, poz. 626,z 2006r. Nr 86,poz. 602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007r.Nr 128,poz.902, Nr 173,poz.1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz.1342) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy uchwala " Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2013- 2017", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn


Załącznik do Uchwały Nr XIX/174/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Widuchowa na lata 2013-2017

Rozdział I.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 1. 1. Zasób mieszkaniowy Gminy stanowią: 55 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 2.949,59 m2 , w tym 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni 190,84m2 . 30 lokali mieszkalnych położonych jest w 13 budynkach będących własnością Gminy w miejscowości:

1) Widuchowa - 18 lokali, w tym 1 socjalny, ( 6 budynków );

2) Krzywin - 7 lokali w ( 4 budynki);

3) Ognica - 1 lokal ( 1 budynek);

4) Rynica - 2 lokale ( 1 budynek);

5) Lubicz - 3 lokale ( 2 budynki).

2. Z 13 budynków 11 zostało wybudowanych przed rokiem 1939, jeden w latach osiemdziesiątych ( w Krzywinie), jeden w latach siedemdziesiątych ( w Lubiczu). Natomiast 25 lokali mieszkalnych znajduje się w 20 budynkach wspólnot mieszkaniowych położonych w miejscowości :

1) Widuchowa - 7 lokali , w tym 1 socjalny (w 7 budynkach );

2) Widuchowa - Stacja 1 lokal socjalny;

3) Żarczyn - 5 lokali ( w 2 budynkach);

4) Rynica - 3 lokale ( w 3 budynkach);

5) Czarnówko - 4 lokale , w tym 1 socjalny (w 2 budynkach );

6) Bolkowice - 2 lokale ( w 2 budynkach);

7) Kłodowo - 1 lokal;

8) Ognica - 1 lokal.

3. 20 lokali znajduje się w budynkach wybudowanych przed 1939 r. i 5 w budynku wybudowanym w latach osiemdziesiątych (w Żarczynie ).

4. Podstawowym zadaniem Gminy będzie utrzymanie zasobu w stanie niepogorszonym.

5. W zaadaptowanym budynku po byłej szkole w Ognicy planuje się w latach 2013-2017 zakończyć prace remontowe pozostałych 4 lokali. W pierwszych dwóch latach planuje się przygotowanie dwóch lokali socjalnych, a pozostałe dwa lokale zostaną zaadaptowane w następnych latach. Planuje się także w 2013 r. zakup i montaż dwóch kontenerów socjalnych w miejscowości Marwice.

6. Lokale mieszkalne położone w Widuchowej w budynkach przy ul. Grunwaldzkiej nr 23, nr 25, nr 27 wymagają remontów kapitalnych. Planuje się przygotowanie planu rewitalizacji tych budynków w latach 2013-2017.

7. Sprzedaż lokali na rzecz najemców spowoduje zmniejszenie istniejącego zasobu mieszkaniowego. Prognozuje się sprzedaż lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy w ilości 4 lokali rocznie. Wielkość mieszkaniowego zasobu dla Gminy Widuchowa w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Tabela nr 1

Rok

Socjalne

Docelowe

Sprzedaż

Razem

2013

4

51

4

51

2014

6

47

4

49

2015

8

43

4

57

2016

8

39

4

43

2017

8

35

4

39

Rozdział II.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 2. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy stanowią lokale, które w większości są w złym stanie technicznym i o bardzo niskim standardzie. W roku 2013 z uzyskanych wpływów z opłat czynszowych przewiduje się prace remontowe zasobu mieszkaniowego i pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokali mieszkalnych na łączną kwotę 40.016,00 zł, w tym współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i przekazanie im składek na fundusz remontowy.

2. Rocznie do wspólnot mieszkaniowych przewiduje się przekazanie kwoty około 6.000,00 zł.

3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz.903, Nr 29, poz.355 zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492 ) właściciele lokali ponoszą wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej proporcjonalnie do posiadanego udziału we własności. Gmina partycypuje w tych kosztach w ramach swojego udziału we własności. Udział Gminy jako właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Na utworzony fundusz remontowy danej wspólnoty wpłat dokonują wszyscy właściciele lokali w wysokości ich udziału. Poziom funduszu remontowego dotyczącego utrzymania części wspólnych uzależniony jest od stawek ustalanych przez poszczególne wspólnoty mieszkaniowe. Kwota funduszu remontowego części wspólnych wydzielana jest z ogólnego funduszu remontowego zasobów komunalnych.

Rozdział III.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

§ 3. 1. Sprzedaż mieszkań komunalnych w Gminie realizowana jest w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651, Nr 106, poz. 675,Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 , poz. 1323, z 2011 Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115 , poz.673, Nr129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr135, poz.789, Nr163, poz.981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 poz. 908, poz.1256 ) oraz Uchwałę Nr XXXIII/340/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Widuchowa.

2. Lokale będą zbywane ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań w poszczególnych budynkach.

3. Prognozuje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych rocznie.

4. Wpływ ze sprzedaży lokali stanowi dochód Gminy i przyjmuje się go na poziomie 20.000,00 zł w skali roku zakładając, iż nabywcami na preferencyjnych warunkach będą dotychczasowi najemcy tych lokali.

Rozdział IV.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 4. 1. Z uwagi na zły stan techniczny i niski standard mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa, Gmina Widuchowa będzie kontynuować aktywną politykę czynszową, zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym.

2. Stosowany system dodatków mieszkaniowych, przewidziany w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ( Dz. U. z 2001 Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216 , poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 240 , poz.2406, z 2006 r. Nr 64, poz.447, Nr 84, poz. 587, nr 208 , poz. 1535, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 ) będzie stanowić ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych:

1) w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Widuchowa stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Widuchowa;

2) stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala się przy zastosowaniu stawki bazowej czynszu i czynników ją podwyższających oraz obniżających;

3) stawka bazowa czynszu za najem lokali tworzących mieszkaniowy zasób Gminy uwzględnia następujące czynniki:

a) w budynkach, w których utrzymanie czystości części wspólnych wykonywane jest w sposób zorganizowany:

- obsługę administracyjno-finansową w ramach zarządu budynkami i lokalami,

- dokonywanie napraw budynku, lokali, jego pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku oraz przywrócenie ich do poprzedniego stanu,

- utrzymanie w należytym stanie i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służącego do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,

- ubezpieczenie budynku, usługi kominiarskie, opłaty za emisję spalin, badania elektryczne, opłaty za zarząd, przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie oraz pozostałe opłaty publicznoprawne,

b) w budynkach, w których utrzymanie czystości części wspólnych wykonywane jest we własnym zakresie przez ich lokatorów:

- obsługę administracyjno-finansową w ramach zarządu budynkami i lokalami,

- dokonywanie napraw budynku, lokali, jego pomieszczeń i urządzeń wspólnego użytku oraz przywrócenie ich do poprzedniego stanu,

- ubezpieczenie budynku, usługi kominiarskie, opłaty za emisję spalin, badania elektryczne, opłaty za zarząd, przeglądy techniczne roczne i pięcioletnie oraz pozostałe opłaty publicznoprawne,

- lokatorzy, których dotyczy czynsz za najem ustalony wg zasady określonej w pkt. 2 zobowiązani są do utrzymania w należytym stanie technicznym oraz czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytkowania, a także jego otoczenia. Czynności te mają obowiązek wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt;

4) stawka bazowa do wyliczenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego obejmuje sumę stawek jednostkowych;

5) kalkulacja stawek jednostkowych:

a) stawka jednostkowa kosztów administracyjnych w zł/m-c/m2 pow. użytkowej to kwota nie przekraczająca 0,5 ‰ najniższego wynagrodzenia brutto za pracę pracowników, obowiązującego w danym roku,

b) stawka jednostkowa sprzątania klatek schodowych w zł/m-c/m2 pow. użytkowej to kwota wyliczona na podstawie kalkulacji własnej wszystkich kosztów rocznych związanych z utrzymaniem porządku na klatkach schodowych oraz w obrębie posesji w okresie letnim i zimowym powiększona o koszty pośrednie przez okres rozliczeniowy i powierzchnię użytkową w metrach kwadratowych lokali administrowanych, w których dokonywane będzie sprzątanie,

c) stawka jednostkowa na koszty eksploatacyjne i remonty w zł/m-c/m2 pow. użytkowej dla lokali w:

- budynkach będących własnością gminy - skalkulowana przez zakład na podstawie kosztów eksploatacji i kosztów remontów,

- w budynkach wspólnot mieszkaniowych - ustalone stawki na zebraniach wspólnot mieszkaniowych w okresie rozliczeń tj do końca miesiąca marca na rok bieżący;

6) ustalona stawka bazowa dla zasobu komunalnego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu podlega podwyższeniu lub obniżeniu po uwzględnieniu czynników podwyższających i obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:

a) położenie lokalu w budynku i ogólny stan techniczny budynku:

Tabela nr 2

Lp.

Czynniki obniżające stawkę bazową

Procent obniżki w stosunku do stawki bazowej

1.

Lokal w budynku substandardowym

25%

2.

Lokal bez urządzeń wodno-kanalizacyjnych

25%

3.

Mieszkanie w suterenie

25%

4.

Mieszkanie wspólne

25%

5.

Lokal z tzw. ślepą kuchnią bez światła dziennego.

15%

b) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne, instalacje i ich stan:

Tabela nr 3

Lp.

Czynniki podwyższające stawkę bazową

Procent podwyżki w stosunku do stawki bazowej

1.

Posiadanie centralnego ogrzewania

30%

2.

Posiadanie łazienki

30%

3.

Posiadanie ubikacji

30%

4.

Ciepła woda z sieci

5%

c) położenie według miejscowości:

Tabela nr 4

Lp.

Czynniki podwyższające stawkę bazową

Procent podwyżki w stosunku do stawki bazowej

1.

Widuchowa , Krzywin

15%

2.

Ognica

10%

3.

Lubicz, Dębogóra, Żelechowo

6%

4.

Kłodowo, Marwice, Pacholęta, Rynica, Żarczyn

3%

5.

Bolkowice, Czarnówko, Lubiczyn, Widuchowa-Stacja , Polesiny

0%

7) obniżenie stawki bazowej może nastąpić tylko z tytułu jednego czynnika;

8) podwyżka, w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu większego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art. 8a ust. 4a i 4 e;

9) podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nie przekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną;

10) stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50 % najniższego czynszu za lokal mieszkalny;

11) ustala się, że wysokość czynszu na wniosek najemcy zostanie obniżona o 10% - gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu nie przekroczy 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 30% w gospodarstwie wieloosobowym;

12) obniżka czynszu nie dotyczy lokali socjalnych.

Rozdział V.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 5. Gmina Widuchowa powierzyła administrowanie i przekazała w trwały zarząd celem administrowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 55 lokali mieszkalnych. Zasób mieszkaniowy to : 30 lokali mieszkalnych położonych w 13 budynkach będących własnością gminy oraz 25 lokali mieszkalnych znajdujących się w 20 budynkach wspólnot mieszkaniowych. W większości wspólnot mieszkaniowych ( w siedemnastu) nie zostały powołane zarządy wspólnot i w związku z tym współpraca z tymi wspólnotami jest bardzo utrudniona. Współpraca z zarządami wspólnot będzie obejmować w szczególności, utrzymanie części wspólnych budynku w należytym stanie technicznym tj. prowadzenie remontów bieżących, kapitalnych, konserwacji sieci technicznych w zakresie posiadanych udziałów w budynku wspólnot.

Rozdział VI.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

§ 6. 1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej Gminy w zakresie bieżącej eksploatacji, napraw i konserwacji będą dochody uzyskane z czynszu . Środki na remonty, w tym 4 lokali mieszkalnych w budynku po byłej szkole w Ognicy oraz na projekt rewitalizacji budynków przy ul. Grunwaldzkiej nr 23, nr 24 , nr 25 , a także na przygotowanie działki w Marwicach uzyskane zostaną ze sprzedaży lokali i środków własnych Gminy.

2. Źródła finansowania w latach 2013-2017 ustala się przy założeniach:

1) zasób mieszkaniowy zmniejsza się o 7 % rocznie, wzrost czynszu w roku 2013 na poziomie 8% w stosunku do obowiązującej stawki czynszu , w tym koszty bieżącej eksploatacji i koszty administracji o 4% i koszty remontów o 4 %;

2) przyjmuje się wpływy ze sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na poziomie 20.000,00 zł;

3) wzrost czynszu w roku 2013 nie przekracza 3% wartości odtworzeniowej lokalu, wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztów odtworzenia 1 m2 pow. użytkowej od 1 października 2012 do 30 kwietnia 2012 r. wynosi 3.671,00 zł. Możliwa wartość wzrostu stawki w przeliczeniu na 1 m-c to 9,18 zł planowany wzrost 8% do najwyższej obowiązującej stawki czynszu to 0, 18 zł/m2 .

Rozdział VII.
Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki na inwestycje

§ 7. 1. Wydatki na substancje mieszkaniową przy założeniach:

1) wzrost kosztów remontów o 4% w 2013 roku;

2) wzrost kosztów bieżącej eksploatacji ( w tym administracji) w 2013 roku o 4% ;

3) fundusz przekazany do wspólnot wzrost o 4 % w 2013;

4) zwolnienia z czynszów w ramach umowy wykonania niektórych prac remontowych ze środków własnych najemców wzrost 4% w 2013 roku w ramach funduszu remontowego;

5) zasób mieszkaniowy zmniejsza się o 7 % rocznie co przedstawia się w tabeli nr 5:

Tabela nr 5

Wyszczególnienie /rok

2013

2014

2015

2016

2017

Koszty bieżącej eksploatacji , w tym administracji

24.165,-12.237,-

22.473,-11.380,-

20.900,-10.584,-

19.437,-9.843,-

18.077,-9.152,-

Koszty remontów: w tym koszty przypadające na fundusz remontowy dot. części wspólnych budynków dla lokali we wspólnotach mieszkaniowych

40.016-6.000,-

37.213,-5.580,-

34.610,-5.613,-

32.187,-5.189,-

29.934,-4.826,-

Brak płatności

12.836,-

11.937,-

11.102,-

10.325,-

9.602,-

Zwolnienia z czynszu w ramach umowy wykonania niektórych prac remontowych ze środków najemców w ramach funduszu remontowego

7.000,-

6.510,-

6.054,-

5.630,-

5.236,-

2. Należy przyjąć, iż zaległości czynszowe będą utrzymywały się na poziomie 20 % w skali roku. Gmina nie posiada wolnych lokali socjalnych i nie może eksmitować najemców zalegających z opłatami . Ponadto osoba z nakazem eksmisji zajmuje lokal bez tytułu prawnego, w związku z tym, z tego lokalu również brak płatności.

Rozdział VIII.
Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

§ 8. 1. Gmina będzie sukcesywnie dokonywała sprzedaży lokali. Lokale będą zbywane ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych, zachęcających do całkowitego wykupu mieszkań w poszczególnych budynkach.

2. Poprawa wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy może polegać m.in. na stymulowaniu zamian lokali mieszkaniowych tak, aby gospodarstwa domowe zajmowały lokale o odpowiedniej powierzchni użytkowej w stosunku do ilości członków rodziny jak i jej sytuacji materialnej. Zamiana mieszkań ma także przyczynić się do polepszenia windykacji opłat czynszowych i opłat niezależnych od właściciela, czyli opłat za dostawę wody, odbiór nieczystości stałych i płynnych, opłat za pobór energii elektrycznej.

3. Powstałe lokale socjalne stworzą możliwość przekwaterowania najemców z wyrokami eksmisyjnymi.

4. Niektóre z robót remontowych, podnoszące standard mieszkań, budynków - części wspólnych, w oparciu o zawarte z właścicielem porozumienie, powierza się jak zaplanowano w latach ubiegłych najemcom w zamian za rozliczenia tych kosztów z opłacanego czynszu.

5. W ramach obowiązywania niniejszego Programu nie zakłada się planowanego remontu całych budynków, co spowodowałoby potrzebę zabezpieczenia lokali socjalnych dla najemców.

6. W przypadkach nieprzewidzianych potrzeb remontowych lokali pojedynczych, czy tez budynków możliwym będzie zadysponowanie lokali w zaadaptowanym budynku byłej szkoły w Ognicy.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy uchwala wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, określa zasady prowadzonej polityki czynszowej w gminie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama