reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/246/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane są:

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,

2) szkło i opakowania ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Złocieniec - w każdej ilości,

3) opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec - w każdej ilości,

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec - w każdej ilości,

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony zebrane w sposób selektywny określony w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec - w każdej ilości cztery razy w roku, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) szkło i opakowania ze szkła,

2) opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, z drewna, z metali, wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia,

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

4) przeterminowane leki i chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę, mogą także:

1) przekazać przeterminowane leki do pojemnika zlokalizowanego w Aptece "Deszczowa" przy
ul. Piłsudskiego 11 w Złocieńcu,

2) przekazać zużyte baterie:

a) w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu,

b) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii,

3) przekazać zużyte akumulatory - w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną akumulatorów,

4) przekazać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu oraz wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada,

5) wystawić zużyte opony - do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada.

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 1 m3na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym będą odbierane przez przedsiębiorcę na koszt właściciela nieruchomości.

5. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane są w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.zlocieniec.pl .

6. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje się wyłącznie te odpady komunalne określone w ust. 2, które zostały dostarczone do punktu przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

7. Operator punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli ich rodzaji ilość wskazują na to, że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec, traktowane będą jak odpady zmieszane, a ich odbiór następował będzie za opłatę wyższą niż za odbiór odpadów, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w każdej ilości.

§ 3. 1. Komunalne odpady zmieszane,w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia.

2. Komunalne odpady zmieszane,w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w te same dni tygodnia.

§ 4. 1. Szkło i opakowania ze szkła, w zamian za uiszczoną opłatę odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Szkło i opakowania ze szkła,w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w miesiącu.

3. Opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia, w zamian za uiszczona opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej dwa razy w miesiącu.

4. Opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia, w zamian za uiszczona opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w tygodniu.

5. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej dwa razy w miesiącu.

6. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej cztery razy w miesiącu.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i wielolokalowym cztery razy w roku, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i do 1 m3na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym będą odbierane
w miarę potrzeb.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 1 m3na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym będą odbierane przez przedsiębiorcę na koszt właściciela nieruchomości.

10. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 7, które zostały wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni w zabudowie jednorodzinnej oraz przy altanach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady w zabudowie wielolokalowej.

11. Odpady komunalne wymienione w ust. 7, wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 10 lub
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady - nie podlegają odbiorowi.

§ 5. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3 i 4nie może następować w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 - 9 odbywa się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej w drodze obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz na stronie www.zlocieniec.pl .

4. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, uzgadnia termin ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama