reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/415/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591., z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane są w każdej ilości:

1) odpady komunalne zmieszane,

2) odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

3) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

4) odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,

5) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w punktach selektywnego zbioru odpadów przyjmowane są w każdej ilości odpady takie jak:

1) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

6) baterie i akumulatory,

7) zużyte kartridże i tonery,

8) przepracowane oleje,

9) przeterminowane leki,

10) odpady zielone,

11) odpady, o których mowa w ust. 1, pkt 2-5.

3. Dodatkowo, przeterminowane leki przyjmowane są w aptekach do specjalnych pojemników. Wykaz aptek znajduje się na stronie www.bip.koszalin.pl. Baterie i akumulatory przenośne przyjmowane są do specjalnych pojemników również w Urzędzie Miejskim, szkołach, przedszkolach i spółkach komunalnych.

§ 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieposegregowane zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina, odbierane będą jako odpady komunalne zmieszane i po uzyskaniu takiej informacji od podmiotu odbierającego odpady, właściciele nieruchomości obciążeni będą wyższą opłatą za zbieranie i odbieranie odpadów niesegregowanych.

§ 3. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 2 razy w tygodniu.

§ 4. Odpady opakowaniowe ze szkła odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

§ 5. Odpady papieru i tektury (w tym opakowania) odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu.

§ 6. Odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej 1 raz w tygodniu.

§ 7. 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - 4 razy w roku,

2) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz w miesiącu.

2. Odbiorowi podlegają odpady, o których mowa w ust. 1, które zostały wystawione w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością.

3. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 2 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi.

§ 8. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w § 3-7, nie może następować w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po dniu wolnym.

3. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 3-7, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Miasto Koszalin zawarła umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów w danym sektorze oraz udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany.

§ 9. 1. Punkty selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmują wyłącznie odpady dostarczone do punktów przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określone w § 1 ust. 2, oraz w § 4-7.

2. Punkty selektywnego zbioru odpadów komunalnych przyjmują dodatkowo odpłatnie odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczone do punktów przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Odpady określone w ust. 1 i 2 przyjmowane są w punktach selektywnego zbioru odpadów komunalnych w godzinach ich otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.bip.koszalin.pl .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EurActiv.pl

Portal informacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama