| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/159/2012 Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i poz. 951) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy w Marianowie z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo obejmującego teren eksploatacji kruszywa naturalnego "Wiechowo II", zmienioną uchwałą Nr XXIX/185/09 z dnia 28 maja 2009 r., Uchwałą Nr XXXVI/225/09 z dnia 26 listopada 2009 r. i uchwałą Nr XXI/146/2012 z dnia 29 listopada 2012 r., po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/200/2001 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 listopada 2001 r., zmienionego uchwałą Nr XII/73/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. oraz uchwałą Nr XX/131/2012 z dnia 8 listopada 2012 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie ewidencyjnym Marianowo dotyczący kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II", zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje tereny działek nr 283/1 i część działki nr 290/1 o łącznej powierzchni 5,8594 ha, którego granice oznaczono na rysunku w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem planu jest eksploatacja kruszywa naturalnego oraz infrastruktura techniczna obsługująca obszar planu.

4. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący złącznik nr 1;

2) wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym, stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.

Rozdział 2.
Zasady konstrukcji planu

§ 2. 1. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne, określone liniami rozgraniczającymi, dla których ustala się przeznaczenie, zasady zagospodarowania, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego:

1) wydzielony teren elementarny oznaczono na rysunku planu - załączniku graficznym oraz w tekście planu identyfikatorem literowym, oznaczającym funkcję terenu;

2) ustalenia planu formułowane są na dwóch poziomach - ogólnym i szczegółowym; ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem, ustalenia szczegółowe obowiązują na obszarze właściwego terenu elementarnego.

2. W obrębie terenu elementarnego występują szczególne ograniczenia i wymogi z tytułu ochrony środowiska przyrodniczego - występowania obszarów przyrodniczych, podlegających ochronie; wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 6 niniejszej uchwały. Cały teren leży w granicach obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków "Ostoja Ińska" [kod PLB 320008].

3. Pełny tekst ustaleń dla określonego obszaru zawiera rozdział 3 i 4.

4. Ustala się następujące zasady konstrukcji załącznika graficznego - rysunku planu:

1) rysunek planu sporządzono w skali 1:1000;

2) każde ustalenie przedstawione na rysunku znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym;

3) wszystkie symbole graficzne użyte na rysunku planu zostały objaśnione w legendzie;

4) linie rozgraniczające terenów elementarnych określone na rysunku planu wyznaczają osie tych linii.

§ 3. Użyte w ustaleniach określenia oznaczają:

1) obszar górniczy - przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objętej koncesją;

2) filar ochronny - pas terenu, w granicach którego ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być prowadzone, albo może być dozwolone tylko w sposób zapewniający ochronę tych dóbr;

3) eksploatacja kruszywa naturalnego - taki rodzaj działalności, która polega na pozyskiwaniu kopalin z naturalnego złoża, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) przepisy szczególne i odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Rozdział 3.
Ustalenia ogólne

§ 4. 1. 1 . Ustala się przeznaczenie terenów elementarnych, wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi i oznaczonych następującymi symbolami, zgodnie z rysunkiem planu:

1) teren eksploatacji kruszywa - obszar górniczy kopalni kruszywa naturalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem - PG ;

2) filar ochronny oznaczony na rysunku planu symbolem - FO ;

3) tereny lasów gospodarczych oznaczonych na rysunku planu symbolem - Ls .

2. Ustala się eksploatację złoża na podstawie projektu zagospodarowania złoża, sporządzanego zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska:

1) planowaną wycinkę drzew i krzewów należy uzgodnić z właściwym organem ochrony środowiska oraz z zarządcą lasów państwowych;

2) wycinkę drzew należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków;

3) rozpoczęcie zmiany użytkowania terenu należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania złoża;

4) uciążliwość przedsięwzięcia zamknąć w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 6. Ustala się dotychczasowe zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia eksploatacji, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków.

§ 7. W zakresie zasad obsługi komunikacyjnej ustala się, że trasa wywozu kruszywa prowadzi poza granicami planu, od granicy złoża planowanego do eksploatacji drogą leśną - ok. 0,5 km, następnie w kierunku płn.- zach. działką o nr geodezyjnym 652/1 do której inwestor ma prawo dzierżawy 0,15 km do linii technologicznej, przy zachowaniu warunków:

1) nawierzchnie wjazdu i wyjazdu na terenie objętym planem - utwardzona;

2) ustala się obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc postojowych w granicach własności działki, w ilości niezbędnej dla wypełnienia funkcji podstawowej;

3) drogi technologiczne należy prowadzić po terenie wyeksploatowanego złoża.

§ 8. W zakresie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej nie ustala się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną, zaopatrzenie w gaz oraz odprowadzania ścieków.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe

§ 9. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem PG o powierzchni 3,8589 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) teren eksploatacji kruszywa naturalnego,

b) dopuszcza się na terenie lokalizację tymczasową pomieszczeń socjalnych i sanitarnych,

c) na terenie należy wyznaczyć miejsca i urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) dopuszcza się utwardzony i szczelny plac naprawy sprzętu i punkt składowania olejów,

e) wszystkie obiekty o których mowa powyżej mogą mieć wyłącznie charakter tymczasowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) ustala się etapową eksploatację złoża kruszywa naturalnego,

b) wycinkę drzew ustala się dla kwater planowanych do wydobycia w danym roku,

c) podczas prac eksploatacyjnych należy zdejmowaną warstwę nakładu gromadzić na tymczasowych zwałowiskach na terenach PG;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

a) na terenie wyrobiska nie stwierdzono występowania stanowisk archeologicznych i dóbr kultury,

b) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia eksploatacji, przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków;

4) zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: według § 5 oraz zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

5) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej: na terenie objętym planem należy zapewnić urządzenia do odsączania z wody kruszywa i oczyszczania samochodów;

6) zasady scalenia i podziału terenu: nie ustala się;

7) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wywóz kruszywa naturalnego poprzez drogę wewnętrzną KDW,

b) urobek kruszywa naturalnego będzie transportowany do zakładu sortowania i przeróbki zlokalizowanego poza terenem planu;

8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

a) woda do celów socjalnych będzie dostarczana z beczkowozu,

b) ścieki bytowe należy gromadzić w zbiorniku bezodpływowym i wywóz ich do punktu zlewnego poza obszarem planu,

c) w przypadku zrealizowania płyt do remontu sprzętu i składowania olei należy zbudować lokalną sieć odbioru wód deszczowych z odstojnikami szlamowymi i separatorami z odprowadzeniem do zbiorników bezodpływowych;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenu: nie ustala się.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem FO o powierzchni 0,9276 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: filar ochronny;

2) parametry i wskaźniki zabudowy:

a) szerokość filaru ochronnego 6,0 m,

b) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie dotyczy;

4) zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: według § 5 oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5) wymagania w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej: nie dotyczy;

6) zasady scalenia i podziału terenu: zakaz podziału;

7) zasady obsługi komunikacyjnej: nie dotyczy;

8) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: nie dotyczy;

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania terenu: do czasu eksploatacji dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KDW o powierzchni 0,0253 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu: droga komunikacji wewnętrznej o szerokości 8,0 m łącząca teren eksploatacji kruszywa naturalnego PG z drogą publiczną poza granicami planu;

2) włączenie zjazdu do wrogi wykonać z zachowaniem warunków widoczności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolami Ls o powierzchni łącznej 1,0476 ha ustala się, dotychczasowe użytkowanie zgodnie z planem urządzeniowo - leśnym Nadleśnictwa Dobrzany.

Rozdział 5.
Ustalenia końcowe

§ 10. Ustala się stawkę jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0,1%.

§ 11. Na obszarze objętym niniejsza uchwałą dla terenu elementarnego PG, przeznacza się obszar terenów leśnych o pow. ok. 4,3079 ha na cele nieleśne zgodnie z decyzją znak ZS-W-2120-144-2/2012 Ministra Środowiska z dnia 5 października 2012 r.

§ 12. Do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe leśne wykorzystanie terenu.

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Dędek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/159/2012
Rady Gminy Marianowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/159/2012
Rady Gminy Marianowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/159/2012
Rady Gminy Marianowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Marianowo rozstrzyga co następuje:

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo część obrębu ewidencyjnego Marianowo z przeznaczeniem na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz infrastruktury technicznej obsługującej obszar planu, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 29 października 2012 r. do 27 listopada 2012 r. oraz w ciągu kolejnych 14 dni (do dnia 12 grudnia 2012 r.) wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko nie wpłynęła żadna uwaga w związku z czym nie rozstrzyga się o ich sposobie rozpatrzenia.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/159/2012
Rady Gminy Marianowo
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2012 r. Dz. U. poz. 647 z zm.); art.7 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z zm.) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zadania własne gminy.

2. Dostosowanie obszarów planu do nowych funkcji nie wymaga budowy infrastruktury technicznej ze środków publicznych na terenach znajdujących się poza granicami obszaru planu

3. Wszelkie koszty związane z budową dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej na obszarze planu poniesie właściciel terenu lub gestor sieci.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obręb ewidencyjny Marianowo obejmujący teren kopalni kruszywa naturalnego na działce 283/1 oraz części działki 290/1 nie zawiera zapisów o realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Marianowo, stąd też nie wystąpi ich finansowanie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.


Uzasadnienie

Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu w obrębie Marianowo z przeznaczeniem na cele eksploatacji kruszywa naturalnego oraz infrastruktury technicznej obsługującej obszar planu.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i określone procedury związane z realizacją sporządzania planu miejscowego ustalono i stwierdzono, iż projekt planu jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/200/2001 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 listopada 2001 r. zmienionym Uchwałą Nr XII/73/2011 r. z dnia 24 listopada 2011 oraz Uchwałą Nr XX/131/2012 z dnia 8 listopada 2012 r.

Opracowanie planu miejscowego w strukturze przestrzennej gminy stanowi realizację założeń przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. Obszar objęty planem w Studium to udokumentowany teren złoża kruszywa naturalnego. Wyrys ze Studium stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały.

Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje część obszaru w obrębie ewidencyjnym Marianowo, gmina Marianowo o powierzchni około 6 ha. Jest to obszar zlokalizowany na północny-wschód od miejscowości Wiechowo. Teren objęty planem
i jego najbliższe sąsiedztwo to teren lasów gospodarczych oraz obszar udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego (piasku i żwiru) określonego nazwą "Wiechowo II". Od strony północnej
i południowej do granicy działki przylegają grunty leśne, granicę wschodnią stanowi rów melioracyjny, a granicę zachodnią pas drogi o szerokości 8 m.

Powiązania układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym został zaprojektowany z istniejącej drogi gminnej Marianowo - Lisowo, następnie drogą powiatową Trąbki-Dobrzany i drogą krajową Stargard Szczeciński- Drawsko Pomorskie

Realizacja niniejszego planu spowoduje czasową zmianę funkcji leśnych obszaru objętego planem na tereny produkcji wydobywczej - obszar górniczy złoża kruszywa naturalnego, w wyniku czego nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów leśnych o powierzchni 4,3079 ha, położonych w działkach nr 283/1 i nr 290/1 obrębu ewidencyjnego Marianowo, na cele eksploatacji kruszywa naturalnego. Obecnie obszar ten porasta las gospodarczy powstały na gruntach porolnych. Grunty te są pokryte drzewostanem, w którego składzie gatunkowym występują głównie sosna z udziałem brzozy i buku. Część tego drzewostanu stanowi młodnik sosnowy. Gmina Marianowo otrzymała zgodę Ministra Środowiska znak sprawy ZS-W-2120-144-2/2012 z dnia 5.10.2012r. na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marianowo ok. 4,3079 gruntów leśnych pod teren kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie jednym frontem wydobycia przesuwającym się
z południowego-wschodu na północny-zachód ze średnią głębokością wydobycia do 5 m.
Dla zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko prace prowadzone będą etapami. Teren zostanie podzielony na pięć kwater, po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji (w kierunku leśnym) na pierwszej kwaterze, inwestycja zostanie przesunięta na następną powierzchnię i tak do wyczerpania złoża. Planowany czas funkcjonowania kopalni to około pięć lat.

Eksploatacja złoża kopalin pospolitych (kruszywo naturalne) - zlokalizowane jest na gruntach Lasów Państwowych, w zarządzie Nadleśnictwa Dobrzany, leśnictwo Marianowo. Realizatorem przedsięwzięcia będzie podmiot prywatny, wydzierżawiający tereny leśne na okres eksploatacji złoża. Na rozpoznanym geologicznie terenie złoża projektuje się eksploatację odkrywkową piasków i żwirów dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.

Cały teren leży w granicach obszaru Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków "Ostoja Ińska" [kod PLB 320008] i w związku z tym podlega on szczegółowo uregulowanym zasadom ochrony środowiska.

Procedura sporządzenia planu miejscowego jest zgodna z przepisami zawartymi w ww. ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami odrębnymi dotyczącymi planów miejscowych, szczególnie w fazie opiniowania i uzgadniania projektu planu.

W skład projektu planu weszły załączniki wymagane przepisami ww. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia wykonawczego do tejże ustawy.

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu oraz, w ramach przeprowadzania procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, do wyłożonego projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag.

Na potrzeby projektu planu sporządzona została Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Z przeprowadzonej w Prognozie analizy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego wynika, że gmina uzyska dodatkowe przychody, na które składają się: wzrost przychodów z tytułu podatku od gruntów oraz opłata eksploatacyjna. Zobowiązania finansowe gminy z tytułu planu ograniczają się do kosztów związanych
z procedurą formalno-prawną uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. Uwzględniając wszystkie uwarunkowania i przyjęte założenia należy stwierdzić, iż analizowany teren spełnia kryteria zasadności opracowania planu miejscowego i odpowiada wymaganiom stawianym w art.11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »