| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/334/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nową deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w terminie do 5 marca 2013 roku.

§ 3. 1. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy dołączyć do deklaracji, gdy nastąpiły zmiany w stosunku do deklaracji pierwotnej:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie poza nieruchomością;

2) w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych dokument potwierdzający zmianę miejsca wykonywania działalności, likwidację lub zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, które należy złożyć na żądanie organu:

1) fakturę za zużycie wody;

2) umowę z firmą świadczącą usługę wywozu nieczystości stałych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Tomasz Skowronek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/334/2012
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »