| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -71 168 544,59 zł,
z tego:

1) dochody bieżące -65 075 544,59 zł,

2) dochody majątkowe -6 093 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie -71 668 544,59 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące -59 089 934,59 zł,

2) wydatki majątkowe -12 578 610,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -500 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody -2 915 000,00 zł,

2) rozchody -2 415 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie -388 315,46 zł,

2) celowe w kwocie -567 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -112 000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania -200 000,00 zł,

c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej -105 000,00 zł,

d) realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej -150 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -3 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie -610 000,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 8) w kwocie -265 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (załącznik nr 9) w kwocie -3 388 931,40 zł,

b) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie -749 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty -100 000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.

2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady


Gabriela Kotowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »