| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -71 168 544,59 zł,
z tego:

1) dochody bieżące -65 075 544,59 zł,

2) dochody majątkowe -6 093 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie -71 668 544,59 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące -59 089 934,59 zł,

2) wydatki majątkowe -12 578 610,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -500 000,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

1) przychody -2 915 000,00 zł,

2) rozchody -2 415 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie -388 315,46 zł,

2) celowe w kwocie -567 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -112 000,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania -200 000,00 zł,

c) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej -105 000,00 zł,

d) realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej -150 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -3 000 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 7, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 9. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) celowe na zadania własne (załącznik nr 7) w kwocie -610 000,00 zł,

b) celowe na pomoc innym j.s.t. (załącznik nr 8) w kwocie -265 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (załącznik nr 9) w kwocie -3 388 931,40 zł,

b) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie -749 776,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu;

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty -100 000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 11. 1. Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane pracownikom jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego do kwoty, jednorazowo nieprzekraczającej 2 000,00 zł.

2. Zaliczki podlegają rozliczeniu w terminie 14 dni, chyba że wykonywane zadanie ma charakter powtarzający się, wówczas podlegają rozliczeniu po upływie okresu na jaki zostały udzielone, nie później niż do końca roku budżetowego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Przewodniczący Rady


Gabriela Kotowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe udzielone z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/154/2012
Rady Powiatu w Gryfinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »