| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/215/13 Rady Miasta Świdwin

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 127, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 670, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.897 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 i poz.951), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie, Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych ze szkła i opakowań wielomateriałowych;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Definicje

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli , użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;

3) umowach - należy przez to rozumieć umowy , o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy;

4) punktach selektywnego zbierania - należy przez to rozumieć punkty w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy ,
z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

5) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

6) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na duże rozmiary lub masę, nie mieszczą się w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, stanowiących wyposażenie nieruchomości;

7) odpadach ulegających biodegradacji - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach;

8) odpadach zielonych - stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach;

9) nieczystościach ciekłych - ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych zgodnie z treścią
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

10) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Świdwin, uwzględniający zapisy niniejszego regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy; harmonogram ten będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdwin

11) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo upoważnione, w rozumieniu przepisów ustawy, do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych będące w rejestrze działalności regulowanej lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta;

12) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania;

13) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

14) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych w rozumieniu art.4 pkt 18 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz przepisów o organizacji hodowli rozrodzie zwierząt gospodarskich;

15) zwierząt bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały zgodnie z treścią art.4 pkt.16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale 3, pojemniki i worki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej;

3) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojownicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-handlowej, które należy wykorzystywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 147, poz. 1033 ze zm.);

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

7) zbieranie odpadów niepodlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku przez Miasto właścicielom nieruchomości oraz dysponującym lokalem;

9) uprzątanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno- higienicznego;

10) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu
z powierzchni chodników,

11) utrzymanie w stanie czystości pojemników

12) utrzymywanie czystości na torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami , itp.;

13) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych , powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

14) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

15) drobne naprawy , do których należy wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości. Powstające w trakcie tych napraw odpady winny być gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) nieruchomość musi posiadać pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 ze zm.),

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących trzech frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury
(w tym odpadów opakowaniowych, gazety, czasopisma itp.), metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła i odpadów zielonych
i odpadów ulegających biodegradacji,

4) na obszarach zwartej zabudowy śródmiejskiej tzn. ul. Reymonta, Popiełuszki, 3-go Marca, 1-go Maja, Kościuszki, Podgórna, Nowomiejska, Wojska Polskiego, Cmentarna, Armii Krajowej, Drawska obowiązkowe jest odrębnie zbieranie i odbieranie papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych do worka koloru żółtego, natomiast szkła do worka koloru zielonego lub do pojemników odpowiednio oznaczonych w kolorystyce jak worki,

5) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m2, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na minimum dwuletni okres przetrzymywania kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorstwu wywozowemu odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego,

6) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu w sposób taki, jak opisano w punkcie 15 niniejszego Regulaminu;

7) opróżnione opakowania należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem
do worka.

8) selektywnie zbierane odpady przekazywane są przedsiębiorstwu wywozowemu w workach, które należy szczelnie zamknąć,

9) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorstwo wywozowe sprzed nieruchomości; właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości,

10) na obszarach zwartej zabudowy śródmiejskiej i wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorstwo wywozowe z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, podobnie jak właściciele nieruchomości w przypadku używania worków należy szczelnie zamknąć worki ; dysponujący lokalem mają obowiązek systematycznie wstawiać je tam, zaś właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorstwu wywozowemu, które odbiera odpady,

11) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy,

12) wymienione w punkcie 11 niniejszego paragrafu odpady należy przekazywać przedsiębiorstwu wywozowemu cztery razy do roku w terminach określonych harmonogramem w sposób taki sam, jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych i odbieranych selektywnie,

13) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w punkcie 11 niniejszego paragrafu należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich,

14) odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe wymienione w punkcie 11 niniejszego paragrafu należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości,

15) w sytuacji gdy odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe nie mieszczą się w workach ich przekazanie nastąpi poprzez załadowanie odpadów do większego pojemnika. Właściciel nieruchomości dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik w przedsiębiorstwie wywozowym,

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym zawarł pisemną umowę;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - jeden raz w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe -
jeden raz w miesiącu;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia - października - dwa razy w miesiącu;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe -
jeden raz na dwa tygodnie;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w tygodniu;

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;

3) z obszarów zwartej zabudowy śródmiejskiej:

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe -
jeden raz na dwa tygodnie;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w tygodniu;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

4) opróżnianie koszy ulicznych z parków, przystanków i peronów następuje nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu i zgodnie z harmonogramem opróżniania koszy ulicznych opracowywanym przez Burmistrza Miasta Świdwin;

5) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje jeden raz w miesiącu .

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l;

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;

5) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3;

6) pojemniki z tworzyw sztucznych oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o pojemnościach od 240 l do 2500 l;

7) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l.

§ 8. Określa się następujące zasady dotyczące rodzajów i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza ich ilość w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów oszacowanych odrębnie dla następujących rodzajów zabudowy: zagrodowej, jednorodzinnej, wielorodzinnej i śródmiejskiej w podziale na ogrzewaną gazem i paliwami stałymi, na podstawie określonej niniejszym regulaminem ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną deklaracją oraz częstotliwości odbierania odpadów;

2) na podstawie analiz odbioru odpadów komunalnych z uwzględnieniem w początkowej fazie wprowadzenia nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych i wzrostu ilości zebranych odpadów szacuje się, że statystyczny mieszkaniec winien dysponować średnio około 30 l objętości pojemnika przy częstotliwości odbioru odpadów jeden raz w tygodniu

3) mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców w zależności od rodzaju zabudowy:

a) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować 20 l pojemnika na osobę;

b) właściciele zabudowy zagrodowej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 30 l pojemnika na osobę;

c) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej gazem mają obowiązek dysponować 30 l pojemnika na osobę;

d) właściciele zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej paliwem stałym mają obowiązek dysponować 40 l pojemnika na osobę;

e) właściciele nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na ogródkach działkowych 40 l pojemnika na osobę;

f) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek dysponować 20 l pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;

g) właściciele zwartej zabudowy śródmiejskiej mają obowiązek dysponować 25 l pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień;

4) W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych aniżeli przewiduje Regulamin ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie udostępnione przez przedsiębiorcę, który odbiera odpady na mocy umowy podpisanej z Miastem, albo z którym właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

5) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych - 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych -pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 15 l na jedno łóżko;

j) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 30 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;

k) dla nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się normatyw taki, jak dla zabudowy jednorodzinnej;

l) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady.

§ 9. Określa się rodzaje i pojemność worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;

2) szkło i opakowania szklane należy zbierać do worka koloru zielonego;

3) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.; tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego;

4) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji do worków koloru brązowego;

5) na obszarach zwartej zabudowy wielorodzinnej papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemników o kolorze żółtym o pojemności 240 l;

6) na obszarach zwartej zabudowy wielorodzinnej szkło należy zbierać do pojemników koloru zielonego o pojemności 240 l;

7) na obszarach zwartej zabudowy wielorodzinnej odpady zielone i ulegające biodegradacji należy zbierać
do pojemników koloru brązowego o pojemności 240 l;

8) na obszarach zabudowy wielorodzinnej typu osiedlowego papier, tekturę, drobne metale i opakowania wielomateriałowe, plastiki i opakowania plastikowe należy zbierać do pojemników koloru żółtego typu dzwon o pojemnościach od 1100 do 2500 l;

9) na obszarach zabudowy wielorodzinnej typu osiedlowego szkło należy zbierać do pojemników zielonych typu dzwon o pojemnościach od 1100 l do 2500 l;

10) na obszarach zabudowy wielorodzinnej typu osiedlowego wielorodzinnej odpady zielone i ulegające biodegradacji należy zbierać do pojemników koloru brązowego o pojemności 1100 l;

11) pozostałe drobne odpady selektywne odbierane należy zbierać do worków bezbarwnych, przeźroczystych;

12) worki do selektywnej zbiórki oprócz kolorów powinny być oznaczone opisowo i znakiem graficznym;

§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:

a) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 l;

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie powinna przekraczać
200 m;

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować przy wiatach, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, szkła i tektury oraz opakowań wielomateriałowych - o pojemności od l100 l do 2500 l, oznakowane kolorami takimi, jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki - opisowo i znakiem graficznym.

§ 11. Nieruchomość, na której będzie organizowana impreza masowa, giełda lub zgromadzenie o charakterze publicznym, powinna być wyposażona w pojemniki do zbierania odpadów w ilości nie mniejszej niż 1 pojemnik
o pojemności 110 l na 50 osób uczestniczących w imprezie i przenośnych szaletów w ilości nie mniejszej niż 1
szalet na 200 osób.

§ 12. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia -przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3 m3/osobę/miesiąc;

2) w przypadkach nie wymienionych należy przyjąć normy wynikające w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
(Dz.U. Nr 8, poz. 70).

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników przed ich odebraniem przez przedsiębiorstwo wywozowe w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz; usługi te mogą być wykonane przez przedsiębiorstwa wywozowe odbierające odpady na podstawie odrębnej umowy;

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;

§ 14. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22
i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.).

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je na ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorstwa wywozowego odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorstwa wywozowego w celu ich opróżnienia.

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorstwo wywozowe kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorstwa wywozowego na miejscu nie utrudniającym korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Według KPGO 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.

2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.,

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

c) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów
do końca 2014 roku,

d) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku,

e) inne wymagania wynikające z WPGO.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) wyprowadzanie psów w miejsca publiczne tylko na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne oraz psów innych ras, zachowujących się agresywnie - również w kagańcu;

2) uprzątanie nieczystości, pozostawionych przez należące do nich zwierzęta w miejscach publicznych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta reguluje "Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Na Terenie Miasta Świdwin" uchwalany corocznie przez Radę Miasta Świdwin .

Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdwin.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ustępie 3 niniejszego paragrafu zobowiązani są do przestrzegania postanowień zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

5. Dopuszcza się utrzymywanie istniejących hodowli zwierząt gospodarskich bez możliwości zwiększania ich populacji .

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są
do przeprowadzania, co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości, w terminie do 30 kwietnia. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Świdwin określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwina

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXIV/186/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świdwin.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, za wyjątkiem §4 wchodzącego w życie z dniem 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »