| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/217/13 Rady Miasta Świdwin

z dnia 31 stycznia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z 2012 r. Nr 152, poz. 951) oraz art. 40 ust.1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r.
nr 23, poz.220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1896,
z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203
i nr 167, poz. 1759, z 2005r. nr 172, poz. 1444 i nr 175, poz. 1457, z 2006r. nr 17, poz. 128
i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 148, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008r. nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 157 poz. 1241 z 2010r. nr 28, poz. 142
i poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675 z 2011r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134,
poz. 777, nr 149, poz. 887, nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/190/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 otrzymuje brzmienie:
" § 2. Ustala się, że:

1. Od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - jeden raz w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia - października - dwa razy w miesiącu;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz na dwa tygodnie;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w tygodniu;

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał;

3) z obszarów zwartej zabudowy śródmiejskiej:

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz na dwa tygodnie;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - jeden raz w tygodniu;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał;

4) opróżnianie koszy ulicznych z parków, przystanków i peronów następuje nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu i zgodnie z harmonogramem opróżniania koszy ulicznych opracowywanym przez Burmistrza Miasta Świdwin;

5) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje jeden raz w miesiącu .

3. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów określa się jako mobilne."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów spowodowana jest uchwaleniem nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Świdwin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »