| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/218/13 Rady Miasta Świdwin

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny ich sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) art 34 ust.6 i 6a, art. 68 ust. 1 pkt 7 , ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz.908, poz. 951 i poz. 1256) Rada Miasta Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają umowy najmu lokali mieszkalnych, nie będące w okresie wypowiedzenia;

2) nie podnajęli lub nie oddali do bezpłatnego użytkowania lokalu lub jego części bez zgody wynajmującego;

3) złożą wnioski o nabycie lokali;

4) złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości za cenę podaną w zawiadomieniu o przeznaczeniu tej nieruchomości do zbycia.

§ 2. 1. Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym działki przydomowej.

2. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne jeżeli:

1) znajdują się w budynkach, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie są przeznaczone na cele mieszkaniowe,

2) znajdują się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,

3) zostały wynajęte na czas określony jako lokale socjalne,

4) zostały wynajęte na czas trwania stosunku pracy,

5) nie stanowią samodzielnego lokalu mieszkalnego,

6) najemcy zalegają z zapłatą czynszu i kosztami eksploatacji.

§ 3. 1. Cena lokalu mieszkalnego, jako przedmiotu odrębnej własności obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieruchomości wspólnej. Cena budynku mieszkalnego obejmuje budynek mieszkalny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz działkę gruntu, na której budynek ten się znajduje.

2. Cenę za sprzedawany lokal mieszkalny a także budynek mieszkalny nabywca uiszcza w systemie ratalnym lub jednorazowo.

§ 4. Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych w systemie ratalnym odbywa się wg następujących zasad:

1) cena sprzedaży lokalu i budynku mieszkalnego może zostać rozłożona na raty, nie dłużej niż 10 lat, pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

2) rozłożona na raty, nie spłacona część ceny sprzedaży podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 5. 1. Burmistrz może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej jako lokal i budynek mieszkalny w wysokości do 95% w terminie do 31.12.2013r.

2. Bonifikaty w spłacie ceny zbycia przyznaje się tylko w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży.

§ 6. Tracą moc:

1) Uchwała nr IV/50/03 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ustalania zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30, poz. 443).

2) Uchwała Nr XIV/112/03 Rady Miasta Świdwin z dnia 2 grudnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych ((Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 4, poz. 55).

3) Uchwała Nr XV/142/08 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 kwietnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 30, poz. 1227)

4) Uchwała Nr VI/33/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 lutego 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad sprzedaży lokali mieszkalnych ((Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 743).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Henryk Klaman


Uzasadnienie

Dotychczasowa uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych z dnia 27 lutego 2003r. była czterokrotnie nowalizowana, w ewekcie czego wiele przepisów uległo usunięciu bądź zmianie.

Liczne zmiany uchwały spowodowały konieczność przygotowania nowego projektu uchwały.

Nowa uchwała reguluje sprawy związane z pierwszeństwem w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom oraz przypadki gdy lokale mieszkalne są wyłączone ze sprzedaży.

Zgodnie z treścią §5 niniejszej uchwały bonifikaty od ceny sprzedawanej nieruchomości w wysokości do 95% ich wartości będą udzielane jedynie do dnia 31 grudnia 2013r.

W związku z powyższym podjęciem uchwały jest uzasadnione

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »