reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIX/295/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr L/434/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 74, poz.1356 i poz. 1368).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim


mgr Czesław Faliński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/295/2012
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DRAWSKO POMORSKIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie, zwany dalej "Regulaminem", ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) o odpadach,

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5) o ochronie zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:

a) opakowania z papieru i tektury,

b) opakowania z tworzyw sztucznych,

c) opakowania z drewna,

d) opakowania z metali,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) zmieszane odpady opakowań,

g) opakowania ze szkła,

h) opakowania z tekstyliów,

i) papier i tektura,

j) szkło,

k) odzież,

l) tekstylia,

m) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

n) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

o) przeterminowane leki i chemikalia,

p) zużyte baterie i akumulatory,

q) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

r) powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe,

s) zużyte opony,

2) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - l, należy zbierać i odbierać łącznie;

3) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m, należy zbierać i odbierać łącznie;

4) zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. n, będą odbierane cztery razy do roku, w ostatnim tygodniu w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik;

5) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. o - r muszą być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, których adresy udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty;

6) odpady, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 1 lit. n - s, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku

4. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy tych imprez - w porozumieniu z właścicielem - zobowiązani są do zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych.

6. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:

1) zapewnienia wystarczającej ilości pojemników na odpady komunalne przeznaczonych do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów;

2) opróżniania pojemników, o których mowa w pkt 1, z częstotliwością określoną w rozdziale 4.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie w myjniach samochodowych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, w szczególności poprzez:

1) wyznaczanie miejsc na ustawianie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości;

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności określonej w ust. 3, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 o pojemności wynoszącej minimum:

1) 0,03 m 3 na 1 mieszkańca;

2) 0,01 m 3 na 1 dziecko/ucznia/studenta/pracownika wbudynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych;

3) 0,01 m 3 na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach;

4) 0,12 m 3 na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

5) 0,01 m 3 na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

6) 0,12 m 3 w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych;

7) 0,01 m 3 na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

8) 0,01 m 3 na 1 pracownika w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 7;

9) 0,01 m 3 na 1 pracownika w urządzonych targowiskach.

4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności od 0,03m 3 do 0,05 m 3 ,

2) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności 0,06 m 3 , 0,08 m 3 , 0,11 m 3 , 0,12 m 3 , 0,24 m 3 , 0,36 m 3 , 1,00 m 3 , 1,10 m 3 , 1,50 m 3 , 3,00 m 3 , 5,00 m 3 , 7,00 m 3 .

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie.

6. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 umieszcza się w widocznym miejscu napis:

1) "ZMIESZANE" - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust. 1;

2) "SELEKTYWNE" - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust. 2;

3) "BIODEGRADOWALNE" - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust. 3.

7. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w sposób uniemożliwiający pylenie oraz przekazywać przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór i transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

8. W miejscach publicznych (np. drogi publiczne, chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 0,03 m 3 .

9. Selektywnie zbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające na danej nieruchomości należy wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, w ostatnim tygodniu w miesiącach: kwiecień, czerwiec, sierpień, październik.

10. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej;

2) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii;

11. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki należy gromadzić w pojemniku, zlokalizowanym w Aptece "Pod Orłem" przy Placu Konstytucji 13 w Drawsku Pomorskim.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zbierany jest:

1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy Stacji Przeładunkowej w Mielenku Drawskim;

2) w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Drawsko Pomorskie;

3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu.

13. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania w pojemnikach służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych frakcji: odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady ulegające biodegradacji. Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

14. Zużyte opony oraz chemikalia powstające w gospodarstwach domowych powinny być przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów. Ponadto zużyte opony mogą być odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości.

15. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania się:

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: selektywnie zbieranych odpadów oraz odpadów niebezpiecznych.

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli jest brak sieci kanalizacji sanitarnej, do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Drawsko Pomorskie.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

§ 8. 1. Odbieranie zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane, tj. 1 raz w miesiącu z pojemników o pojemności < 1,0 m 3 oraz 2 razy w tygodniu z pojemników o pojemności ? 1,0 m 3 .

2. Odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych frakcji: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania ze szkła, opakowania z tekstyliów, papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odzież, tekstylia, będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane, tj. 1 raz w miesiącu z pojemników o pojemności < 1,0 m 3 oraz 2 razy w tygodniu z pojemników o pojemności ? 1,0 m 3 .

3. Odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych frakcji: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady ulegające biodegradacji, będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane, tj. 2 razy w miesiącu z pojemników o pojemności < 1,0 m 3 oraz 2 razy w tygodniu z pojemników o pojemności ? 1,0 m 3 .

4. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, uzgadnia termin ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

5. Opróżnianie pojemników do zbierania odpadów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

6. W przypadku placówek handlowo - usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

8. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz transportowych, itp.. Dopuszcza się ich magazynowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów prawnych.

§ 9. 1. § 9 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych.

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

§ 12. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników;

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:

1) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów -przewodników;

2) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

3) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu;

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką, o której mowa w ust. 7.

6. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.

7. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

8. Dopuszcza się hodowlę gołębi pod następującymi warunkami:

1) posiadania odpowiednich obiektów budowlanych przeznaczonych do hodowli gołębi,

2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) usytuowanie obiektów budowlanych o których mowa w pkt 1 jest dopuszczalne na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości,

4) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą gołębi odpadów i nieczystości,

5) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory i in..

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 13. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta Drawsko Pomorskie, wzdłuż ulic:

1) Sadowej,

2) Kłosy,

3) Okrzei,

4) Grottgera,

5) Mazurskiej,

6) Połczyńskiej,

7) Fałata.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości:

1) o zabudowie wielorodzinnej;

2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

3) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.

§ 14. Do trzymania zwierząt gospodarskich stosuje się odpowiednio przepis § 12 ust. 8.

§ 15. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

§ 16. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. Wyznacza się teren całej gminy Drawsko Pomorskie jako obszar obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości w okresie między 15 kwietnia i 15 maja oraz na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem prawa miejscowego.

Regulamin utrzymania czystości i porządku określa wymagania w zakresie utrzymania czystości

i porządku na terenie nieruchomości w obszarze obejmującym: prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających

w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli

i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych.

W niniejszej uchwale reguluje się także wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Regulamin powinien także określać wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami publicznymi. W przedmiotowej uchwale określone są również: rodzaj

i minimalna pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość ich opróżniania, a także wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami komunalnymi.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drawsko Pomorskie opisano obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, w celu ochrony ludzi przed zagrożeniem lub uciążliwością. W niniejszym akcie prawa miejscowego określono wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także wyznaczono obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.

Zdefiniowanie powyższych wymagań wynika z wytycznych, zawartych w ustawie z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama