reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/289/2012 Rady Gminy Dobra

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 , ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 i 951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez :

1) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących frakcji:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) metal,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulęgające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulęgające biodegradacji oraz odpady zielone,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) zużyte opony,

l) oleje odpadowe,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe,

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu, który odbiera odpady komunalne z nieruchomości na zlecenie Gminy Dobra lub bezpośrednio do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

2. Gminny punkt zbiórki odpadów komunalnych jest zlokalizowany w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy. Punkt ten jest odpowiednio zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki na odpady, obsługiwany przez pracowników w określonych terminach i godzinach. Informacje dotyczące funkcjonowania punktu podane są do publiczej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania na terenie Gminy Dobra.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu w danym sektorze. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach Gminy. Lokalizacja kontenerów podawana jest do publicznej wiadomości.

4. Odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe winny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów budowlanych (w kontenerach, workach) dostarczanych i odbieranych przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra, na koszt właściciela nieruchomości. Przedsiebiorcę należy wcześniej powiadomić o konieczności odbioru ww. odpadów w celu zamówienia stosownego pojemnika.

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać go do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych lub do dodatkowo wyznaczonych miejsc, których adresy zostaną opublikowane na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl.

6. Zużyte opony należy przekazać do gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych.

7. Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować w następujący sposób:

1) baterie należy wrzucać do przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w obiektach ogólnie dostępnych na terenie gminy (wydziały urzędu gminy, placówki handlowe, szkoły) lub przekazywać do gminnego punktu zbiórki odpadów;

2) przeterminowane leki należy oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminnego punktu zbiórki odpadów, w aptekach lub przychodniach, których adresy zostaną opublikowane na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl;

3) zużyte akumulatory należy oddawać do gminnego punktu zbiórki odpadów lub do punktów ich sprzedaży;

4) oleje odpadowe należy oddawać do gminnego punktu zbiórki odpadów lub do punktów ich sprzedaży;

5) inne odpady niebezpieczne m.in.: świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki należy przekazywać przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na gospodarowanie tego typu odpadami.

8. Odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone (trawa i liście) z ogrodów i terenów zielonych można poddawać kompostowaniu we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. Odpady te można, także przekazywać podmiotowi uprawnionemu, działającemu na zlecenie Gminy Dobra lub nieodpłatnie do gminnego punktu zbiórki odpadów.

9. Odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew można przekazywać przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy po wcześniejszym jego powiadomieniu w celu zamówienia stosownego pojemnika na własny koszt.

10. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada.

11. Na terenie Gminy Dobra zabrania się:

1) zakopywania odpadów,

2) indywidualnego wywożenia odpadów stałych w miejsca do tego celu nie przeznaczone,

3) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,

4) pozbywania się odpadów w inny sposób niż wskazany w niniejszym regulaminie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące uprzątanie błota, śniegu, lodu i inyych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego

§ 2. 1. Obowiązek oczyszczania śniegu i lodu powinien być wykonywany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Dopuszcza się usunięcie śniegu z jednej połowy chodnika poprzez odśnieżenie jego połowy i gromadzenie śniegu na drugiej części chodnika.

3. Zakazuję się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie utrzymania i porządku na terenie nieruchomości obejmujące mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 3. 1. Mycie pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji wyposażonej w łapacze oleju i osadniki lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszego regulaminu. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg i placach publicznych.

3. Doraźne naprawy, regulacje pojazdów mechanicznych poza warsztatami mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości pod warunkiem niezanieczyszczenia wód i gleby oraz niepowodowania uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznacznych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra stosować należy następujące urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych

1) zamykane pojemniki na odpady komunalne o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7,

2) worki o pojemności 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opatrzone znakiem firmowym podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych w poszczególnym sektorze Gminy:

a) opakowania szklane kolorowe i bezbarwne należy zbierać do worka koloru zielonego;

b) papier i tekturę należy zbierać do worka koloru niebieskiego;

c) tworzywo sztuczne i metal oraz opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worka koloru żółtego;

d) odpady ulegające biodegradacji należy zbierać do worka koloru czarnego.

3) kosze uliczne na zmieszane odpady komunalne o pojemności od 10 do 100 l;

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności 1,5 m3 i 2,5 m3.

5) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3.

2. Na terenie nieruchomosci, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości wynosi 80 l.

3. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra należy stosować pojemniki odpowiadające polskim normom PN-EN 840.

4. Przy wyposażeniu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy uwzględnić:

1) indywidualne potrzeby właściciciela nieruchomości,

2) średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych przypadającą na 1 mieszkańca na poziomie 30 l tygodniowo przy zbiórce odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz na poziomie 50 l tygodniowo przy zbiórce odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

3) liczbę osób korzystających z pojemników, w które wyposażona jest nieruchomość.

4) częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

5. Przy wyposażeniu nieruchomości niezamieszkałych ( na których powstają odpady komunalne) w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunlnych, należy uwzględnić średnią tygodniową ilość odpadów komunalnych wytwarzanych wynoszącą:

1) w placówkach oświatowych - 2 l na każdego ucznia, pracownika,

2) w żłobkach i przedszkolach - 3 l na każde dziecko i pracownika,

3) w lokalach handlowych i usługowych - 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowietej lokalu,

4) w lokalach gastronomicznych - 10 l na każde miejsce konsumpcyjne,

5) w domach opieki, hotelach, pensjonatach itp. - 20 l na jedno łóżko,

6) w zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 5 l na każdego pracownika.

6. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić przy wejściu od strony ulicy.

7. Właściciel nieruchomości może w razie potrzeby wystawić w terminie odbioru dodatkowy worek selektywnych odpadów, który odbierze w wyznaczonym punkcie Urzędu Gminy. Właściciel może również dostarczyć nadmierną ilość odpadów zebranych selektywnie do gminnego punktu zbiórki odpadów nieodpłatnie.

8. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690).

9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do dostosowania pojemności pojemników na odpady do swoich indywidualnych potrzeb oraz wymogów prawidłowego utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości.

10. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę przedsiębiorcy w zakresie odbioru tych odpadów i zgłoszenia tego faktu gminie.

11. Utrzymanie pojemników i worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości realizuje poprzez:

1) wrzucanie odpadów do pojemników i worków o określonym przeznaczeniu;

2) domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przez dostępem wód opadowych;

3) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;

4) niedopuszczanie do przeciążania pojemników;

12. W związku z powyższym zabrania się:

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzące z działalności gospodarczej;

2) spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna być systematyczna i zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

2. Właściciel nieruchomości pozbywa się zmieszanych odpadów komunalnych, przekazując je przedsiębiorcy wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych na zlecenie Gminy Dobra z częstotliwością:

1) jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,

2) co najmniej dwa razy w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych,

3) jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości niezamieszkałych.

3. Właściciele nieruchomości, którzy zbierają selektywnie odpady w workach tj. szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania materiałowe, odpady biodegradowalne w tym biodegradowlne odpady opakowaniowe oraz odpady zielone przekazują powyższe przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy z częstotliwością:

1) jeden raz na miesiącu z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,

2) dwa razy w miesiącu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych,

3) jeden raz w miesiącu z terenu nieruchomości niezamieszkałych.

4. Właściciel nieruchomości może przekazywać w sposób ciągły selektywnie zebrane odpady do gminnego punktu zbiórki odpadów.

5. Odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony właściciel nieruchomości dostarcza do gminnego punktu zbiórki odpadów w godzinach jego otwarcia.

6. Dwa razy w roku w ramach akcji organizowanych przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy właściciel nieruchomości ma możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. Terminy akcji zostaną podane do publicznej wiadomosci poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra.

7. Z odpadami niebezpiecznymi należy postępować w sposób wskazany w § 1 ust. 7 niniejszego regulaminu i pozbywać się ich z nieruchomości nie rzadziej niż raz w roku.

8. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

9. Nieczystości ciekłe usuwa się z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem bądź nieszczelnością, powodującą zanieczyszczenie ziemi i wód gruntowych oraz w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu.

10. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 5 pkt. 2 normy, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm zużycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).

11. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

12. Na terenie Gminy Dobra zabrania się:

1) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami zlewnymi,

2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. 1. Według KPGO 2014 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjęto następujące cele w gospodarce odpadami komunalnymi:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%,

b) w 2020 r. więcej niż 35%, masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

c) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

d) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.

2) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032.

2. Inne wymagania wynikające z nowelizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami to:

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do lipca 2013 roku;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u "źródła";

3) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi;

4) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 7. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki zapewniającej ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także do dołożenia wszelkich starań aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są do:

1) prowadzenia psa na smyczy, a ponadto w przypadku posiadania psa rasy uznawanej za agresywną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych za agresywne), mieszańca psa rasy agresywnej lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,

2) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa,

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy; obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,

4) skutecznego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie spokoju bądź ciszy nocnej wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa.

3. Zabrania się:

1) wprowadzania psów na tereny placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska,

2) wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek kulturalno oświatowych, zakaz nie dotyczy psów przewodników,

3) szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym mogą stać się agresywne, niebezpieczne dla ludzi lub innych zwierząt,

4) pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostania się zwierzęcia z niego,

5) zakopywania zwłok zwierzęcych na terenie Gminy, w miejscach do tego nie przeznaczonych. Zwłoki zwierzęce powinny być przekazane do utylizacji podmiotom uprawnionym.

4. Zasady utrzymywania psów:

1) właściciele lub opiekunowie psów, którzy na terenie swojej nieruchomości nie trzymają ich na uwięzi zobowiązani są umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z odpowiednim napisem np.: UWAGA PIES,

2) pomieszczenia (np. kojce, budy) dla psów należy lokalizować w sposób i miejscu, niemającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie,

3) obowiązek usunięcia zwłok zwierząt rozjechanych na drogach ciąży na zarządcy drogi, a zwierząt bezdomnych na Gminie.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 8. 1. Wprowadza się całkowity zakaz hodowli zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy szeregowej na terenie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych.

2. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o zabudowie luźnej jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno-sanitarnych.

3. Wprowadza się następujące zasady utrzymania pszczół:

1) ule należy ustawiać w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą za społeczno-gospodarskiego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych,

2) w przypadku nie zachowania tej odległości na terenie, na którym stoją ule z pszczołami należy z trzech stron ustawić ekran naturalny np. z gęstych krzewów lub sztuczny, o wysokości 3 m.

§ 9. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany :

1) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) nie powodować wobec innych zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak: hałas, odory czy podobne,

3) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszej uchwały, i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 10. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt i innych nieczystości powstałych podczas ich przepędzania lub przewozu przez tereny przeznaczone do wspólnego użytku.

Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji

§ 11. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku oraz do okazywania się dowodem jej wykonania, na żądanie osoby kontrolującej.

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie Gminy, w szczególności: budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra i zobowiązuje się Wójta do powiadomienia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o treści regulaminu.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartłomiej Miluch

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama