reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIV/235/12 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806,; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 , z 2005 Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17poz. 128; Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz.567 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasiągnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych w granicach Gminy Kalisz Pomorski;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku;

5) utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

§ 2. 1. Na terenie Gminy Kalisz Pomorski obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:

1) papier i makulatura;

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;

3) opakowania ze szkła;

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe;

10) zużyte opony.

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów oraz opakowań ze szkła należy prowadzić systemem:

1) indywidualnym- polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych lub w workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo

2) zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:

1) niezwłoczne przystąpienia do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu;

2) systematyczne uprzątanie innych zanieczyszczeń, w tym chwastów;

3) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego na skraju chodnika od jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający wysiadania i wsiadania pasażerów, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wód do kanalizacji.

2. Przez niezwłoczne lub systematyczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy rozumieć :

1) w okresie zimowym:

a) w przypadku wystąpienia opadów śniegu - nie później niż 9 godzin od ustania zjawiska;

b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak gołoledź i śliskość pośniegowa - nie później niż 6 godzin od wystąpienia zjawiska;

2) w okresie letnim, w przypadku błota i innych zanieczyszczeń - nie później niż 12 godzin po ich powstaniu.

3. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.

§ 4. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić wyłącznie jeżeli:

1) mycie pojazdów samochodowych oraz innych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska;

2) mycie odbywa się w wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych:

a) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do kanalizacji ogólnospławnej, albo

b) gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych.

§ 5. 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem że:

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 7.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające:

1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów;

2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych - informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest zakazane.

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie:

1) pojemników pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych;

2) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 l tylko w przypadku, gdy ilości osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.

5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów w systemie indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 60 l.

6. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1100 l.

7. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l-120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, udostępnianych przez podmiot uprawniony.

§ 7. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, powinna wynosić:

1) nieruchomości zamieszkałej - 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości;

2) nieruchomości, na której świadczona jest praca - 15 l na każdego pracownika oraz dodatkowo w przypadku:

a) szkoły, przedszkola, żłobka - 3 l na ucznia,

b) koszar, hotelu, motelu lub pensjoantu - 20 l na miejsce sypialne,

c) internatu, bursy, noclegowni - 40 l na miejsce sypialne,

d) lokalu lub ogródka gastronomicznego - 20 l na miejsce konsumpyjne,

e) sali widowiskowej, koncertowej lub kina studyjnego - 3 l na miejsce na widowni,

f) cmentarza - 3 l na miejsce grzebalne.

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady lub terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dopuszcza się ustawianie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga:

1) wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizuje gmina- uzyskanie akceptacji gminy;

3) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie organizuje gmina- zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, z której wynikać będzie, z których nieruchomości odbierane są odpady komunalne.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody działkowe i targowiska należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości.

4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażanie i dezynfekcję pojemników.

§ 9. 1. W pasach dróg publicznycho dużej i średniej intensywnościruchu pieszego należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie, sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 35 l.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w miejscach wskazanych przez Urząd Miejski w Kaliszu Pomorskim;

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;

10) w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw stanowi, że wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług jest właściciel nieruchomości, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonychdo gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin.

11) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;

12) odpady zielone należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem, lub zagospodarować w sposób określony w § 14 ust. 1;

13) wielkogabarytowe opakowania należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;

§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

2) segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe i tekstylia - nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

5) przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

6) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb w właścicieli nieruchomości;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

8) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

9) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

10) opakowania ulegające biodegradacji - według potrzeb właścicieli nieruchomości;

11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych powstałych w czasie zorganizowanych imprez masowych systematycznie, jednak nie później niż :

1) w sezonie wiosenno-letnim:

a) dla imprez kończących się do godziny 20.00 - w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;

b) dla imprez kończących się po godzinie 20.00 - w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy;

2) w sezonie jesienno-zimowym:

a) dla imprez kończących się do godziny 17.00 - w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;

b) dla imprez kończących się po godzinie 17.00 - w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy.

§ 12. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz umożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowiązany jest do zapewnienia dostosowanej do liczby uczestników imprezy ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia , jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.

§ 13. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych. 2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

§ 15. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem zasady, że psa należy prowadzić na smyczy, psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie także w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna, o osoba, z która przebywa ma możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwa reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub o podobnej treści.

Rozdział 6.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Kalisz Pomorski zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich , z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Kalisz Pomorski dopuszcza się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i pszczół dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 15 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby zdrowia, zakładów oświatowo-wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego oraz terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m;

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 50 m;

4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej , drogi lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 1 i pkt 4 w przypadku uzyskania zgody właścicieli sąsiednich posesji:

6) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór i hałas;

7) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu;

8) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi i regulaminem oraz nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

9) utrzymywanie zwierząt gospodarskich może być prowadzone po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej bądź podmiotu działającego w imieniu właściciela;

10) utrzymywanie drobiu nie może powodować uciążliwości dla otoczenia i powinno być zgodne z wymaganiami sanitarnymi, a w szczególności nie może prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, na której zlokalizowana jest hodowla oraz emisji nieprzyjemnych zapachów do otoczenia;

11) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną;

2) na osiedlach domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

Rozdział 7.
DERATYZACJA

§ 17. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają tereny zabudowane na obszarze Gminy Kalisz Pomorski.

2. Właściciele nieruchomości zabudowanyc obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości 2 razy w roku w terminach od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października.

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie tych nieruchomości w terminie 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych w § 16 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Kalisza Pomorskiego.

§ 20. Traci moc uchwała Nr LVIII/347/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 22 września 2010 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalisz Pomorski.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 134, poz. 2687 ze zm.).

§ 21. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Renata Effenberg-Nawrot


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. ze zm.) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.

Przygotowany projekt regulaminu określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać właściciel nieruchomości odnośnie utrzymania czystości i porządku oraz w zakresie postępowania z odpadami. Określono także rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, częstotliwość sposób pozbywania się odpadów i nieczystości płynnych z terenu nieruchomości. Projekt regulaminu zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

Zaproponowany projekt regulaminu jest spójny z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i po przyjęciu przez Radę Miejską w Kaliszu Pomorskim będzie miał istotny wpływ na poprawę stanu czystości na terenie Miasta i Gminy Kalisz Pomorski oraz ureguluje sposób postępowania z odpadami komunalnymi.

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama