reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/130/2012 Rady Gminy Osina

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Osina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się, zgromadzone zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osina, w ilości bez ograniczeń z zastrzeżeniem § 4 pkt 11 i 12, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale,

f) odpady wielkogabarytowe,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. 1. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach o objętości 7 m3 lub większej może być prowadzone raz na tydzień.

3. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

1) papieru,

2) tworzyw sztucznych,

3) szkła,

4) opakowań wielomateriałowych, będzie prowadzone przynajmniej raz w miesiącu.

4. Odbieranie od właściciela nieruchomości następujących frakcji odpadów selektywnie zbieranych:

1) odpadów wielkogabarytowych,

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będzie prowadzone dwa razy do roku w systemie zbiórki objazdowej.

§ 4. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura, w tym opakowania,

2) metal, w tym opakowania,

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 100 kg od jednego mieszkańca rocznie,

12) zużyte opony, w ilości do 4 szt. rocznie na jednego mieszkańca,

13) odpady zielone.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Witkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama