reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 29/2012 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Dolnej Odry

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3, art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15), art. 40 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), § 7a ust. 1 pkt 7) Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326, z 2012 r. poz. 3212);

Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2. częstotliwość ich odbierania,

3. sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwane dalej PSZOK.

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1. zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne,

2. zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

3. oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d) zużyte baterie i akumulatory;

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g) zużyte opony.

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1) i 2) w co najmniej pięciu pojemnikach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku, gdy odpady szkła, papieru, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji są zbierane w sposób selektywny, z zastrzeżeniem ust. 3, powinny być gromadzone:

1) w workach - na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, przy czym worki te mogą być umieszczane w pojemnikach;

2) w pojemnikach - na terenie pozostałych nieruchomości zamieszkałych;

3) w pojemnikach lub workach - na terenie nieruchomości niezamieszkałych.

3. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, może korzystać z przydomowego kompostownika, który zobowiązany jest wykazać w składanej do Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry deklaracji, ustalonej w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 2, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 5. Właściciel nieruchomości, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się normatywami określonymi w regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach, będących członkami Związku Gmin Dolnej Odry.

§ 6. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, prowadzone jest jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. od 1 do 5.

2. Odbieranie odpadów zmieszanych, prowadzone jest jeden raz na tydzień, z nieruchomości zamieszkałych w następujących miejscowościach i rodzajach zabudowy:

a) zabudowa wielorodzinna w miejscowości Banie;

b) zabudowa wielorodzinna w mieście Barlinek;

c) zabudowa wielorodzinna w miejscowości Boleszkowice;

d) zabudowa wielorodzinna w mieście Cedynia;

e) zabudowa wielorodzinna w mieście Chojna;

f) zabudowa wielorodzinna w mieście Gryfino;

g) zabudowa wielorodzinna w miejscowości Karsko;

h) zabudowa wielorodzinna w mieście Lipiany;

i) zabudowa wielorodzinna w mieście Mieszkowice;

j) zabudowa wielorodzinna w mieście Moryń;

k) zabudowa wielorodzinna w mieście Myślibórz;

l) zabudowa wielorodzinna w mieście Pełczyce;

m) zabudowa wielorodzinna w mieście Pyrzyce;

n) zabudowa wielorodzinna w mieście Trzcińsko Zdrój;

o) zabudowa wielorodzinna w miejscowości Widuchowa.

3. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych o zabudowie wyższej niż 6 kondygnacji lub o liczbie lokali większej niż 10, dopuszcza się odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością większą niż jeden raz na tydzień i odbiór odpadów zbieranych selektywnie z częstotliwością większą niż jeden raz na dwa tygodnie.

4. Pozostałe odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 3), odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku, według harmonogramu ogłoszonego przez Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do PSZOK.

§ 7. 1. PSZOK świadczą usługi na rzecz mieszkańców w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

b) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

d) zużyte baterie i akumulatory;

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

g) zużyte opony.

2) zebrane selektywnie w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:

a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) metal, w tym odpady opakowaniowe, z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.

2. Adresy i godziny otwarcia PSZOK udostępniane są na stronie internetowej Związku Gmin Dolnej Odry oraz gmin, będących członkami tego Związku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia


Michał Lidwin

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama