reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/172/2013 Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, Rada Miejska w Dobrej uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOBRA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra, w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

1) Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

- papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych,

- ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków,

- przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z (Dz. U. 2012 r. poz. 391);

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobra, sporządzany i ogłaszany przez gminę;

3) GPSZOK - należy przez to rozumieć gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym też niebezpiecznych, pochodzących z gospodarstw domowych.

4) KPGO - Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 27 z dnia 24 grudnia 2010 r. (MP. Nr 101, poz.1183);

5) PGOWZ- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego-należy przez to rozumieć aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012- 2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2032 przyjęty uchwałą Nr XVI/218/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dnia 29 czerwca 2012 r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania odpadów.

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki odpowiednio oznakowane do prowadzenia selektywnej zbiórki.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, opakowań po środkach ochrony roślin, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.), przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano remontowych i rozbiórkowych jest obowiązkowe na całym obszarze Gminy Dobra.

4. Odpady wymienione w pkt 3 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. Będą one odbierane z częstotliwością określoną w § 10.

5. Realizacja selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji polega na obowiązku umieszczania ich w oznakowanych urządzeniach, o których mowa w § 3 ust. 2 lub alternatywnie na gromadzeniu ich w przydomowych kompostownikach.

6. Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy zgnieść przed złożeniem ich w stosownych urządzeniach w celu zmniejszenia objętości opakowania.

7. Na całym obszarze zabudowy odpady zebrane selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców, odbierane są przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w tym zakresie. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem, wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić przy wejściu od strony ulicy.

8. Wymienione w ust. 3 odpady, z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji zbieranych u źródła lub na przydomowych kompostowniach, właściciel będzie mógł złożyć nieodpłatnie na terenie GPSZOK, ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie - w dodatkowo wyznaczonych punktach (adresy punktów i terminy zbiórki podane na stronie BIP Gminy Dobra). W określonych terminach odpady wielkogabarytowe (meble, duże AGD) będą odbierane sprzed posesji, będzie je można również dostarczyć do GPSZOK nieodpłatnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

9. 1) Papier i tekturę, tworzywo sztuczne tj. butelki PET, metale (puszki metalowe) i odpady wielomateriałowe np. kartony po mleku, sokach (sucha frakcja), należy gromadzić w przeznaczonym do tego celu wspólnym pojemniku (jednym) lub worku, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu

2) W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów przeznaczonych do tego celu w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie osiedli, z tym że za budynki wielolokalowe uznaje się budynki, w których znajdują się cztery lub więcej lokali mieszkalnych.

10. Szkło należy gromadzić w oznaczonych pojemnikach znajdujących się w miejscach publicznych lub dostarczać do GPSZOK.

11. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstają w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do administracji budowlano - architektonicznej mogą być dostarczone do GPSZOK, do specjalnego pojemnika nieodpłatnie. Odpady, które nie spełniają tej definicji (np. z budów) będą odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Dobra na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorcy w celu podstawienia stosownego pojemnika.

12. Działanie GPSZOK - Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbywa się w wyznaczonym miejscu na terenie gminy Dobra. Jest to punkt odpowiednio zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki na odpady, monitorowany, obsługiwany przez pracowników w określonych terminach i godzinach (informacje dotyczące funkcjonowania punktu podane do wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobra).

13. Właściciel nieruchomości, przy przekazaniu odpadów celem ich odbioru przez przedsiębiorcę, jest zobowiązany do ich wystawiania w terminach określonych w § 7 ust.1 niniejszego Regulaminu.

14. Właściciel nieruchomości będzie mógł w razie potrzeby dostarczyć nadmierną ilość odpadów zebranych selektywnie do GPSZOK nieodpłatnie.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, mają ustawowo określony obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Usuwanie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń należy realizować niezwłocznie mechanicznie lub ręcznie, w sposób nie zakłócający ruchu pieszego i pojazdów, umożliwiając ich zebranie przez gminę.

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) jeśli mycie dotyczy nadwozia samochodu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) nie zanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) jeśli naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, tryb i zasady odpłatności za odbiór odpadów komunalnych, warunki rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy stosować należy pojemniki wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 110 litrów.

2. Określa się, że pojemność worków do selektywnej zbiórki odpadów winna wynosić 120 litrów.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

4. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki winny być oznaczone opisowo ze znakiem graficznym.

5. Pojemniki muszą spełniać zawarte w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wymagania techniczne.

6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek właściciela pojemność pojemników może być podwyższona.

7. Na terenach gminnych ogólnodostępnych, takich jak np. plaże udostępnione zostaną gminne pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów typu opakowania ze szkła oraz tworzyw sztucznych typu PET.

8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, w tym prowadzący działalność gospodarczą, szkoleniową, rekreacyjno - wypoczynkową lub też kierujący instytucjami, związkami, stowarzyszeniami itp. zobowiązani są ponosić na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez Radę Miejską w drodze uchwały, zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy.

§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych na terenach gminnych przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przy drogach publicznych, na chodnikach, przystankach komunikacji, parkach, itp. kosze uliczne o pojemności do 50 litrów;

2) przy pozostałych obiektach przeznaczonych do użytku publicznego, pojemniki o pojemności do 1100 litrów

§ 8. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie przestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę przedsiębiorcy w zakresie odbioru odpadów i zgłoszenia tego faktu gminie.

§ 9. Ustala się warunki rozmieszczania oraz standardy utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy je wystawić w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem odbioru;

3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu opróżnienia;

4) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości;

5) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów, nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;

6) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych oraz objętość pojemników dla poszczególnych rodzajów nieruchomości:

Lp.

Rodzaj posesji lub lokalu

Pojemniki na odpady zmieszane

Pojemniki na odpady segregowane

Częstotliwość dla kolumny 3 i 4

1

Dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego miejskiego

1,1 m3 / każde12 mieszkań

1,1 m3 / każde12 mieszkań

1 raz w tygodniu

2

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego miejskiego

0,11 m3

0,11 m3

2 razy w miesiącu

3

Dla budownictwa mieszkalnego rozproszonego wiejskiego

0,11 m3

0,11 m3

2 razy w miesiącu

4

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej powyżej 50 m2 - branży spożywczej, owocowo-warzywnej, wielobranżowej

0,11 m3

0,11 m3

2 razy w miesiącu

5

Dla lokali handlowych o powierzchni całkowitej do 50 m2 włącznie - branży spożywczej, owocowo-warzywnej, wielobranżowej

0,11 m3

0,11 m3

1 raz w miesiącu

6

Dla lokali handlowych innych branż oraz aptek

0,11 m3

0,11 m3

1 raz w miesiącu

7

Dla kiosków (Ruch) i usług biurowych

0,11 m3

0,11 m3

1 raz w miesiącu

8

Dla szkół, przedszkoli, urzędów i instytucji

1,1 m3

1,1 m3

1 raz na tydzień

9

Dla zakładów produkcyjnych typu piekarnia, cukiernia, itp.

1,1 m3

1,1 m3

1 raz na tydzień

10

Dla potrzeb remontowych mieszkańców oraz odpadów wielkogabarytowych

Kontenery o pojemności od 2 m3 do 7 m3

Kontenery o pojemności od 2 m3 do 7 m3

wg zgłoszonych potrzeb

11

Inne wyżej nie wymienione

wg. uzgodnień

wg. uzgodnień

wg. uzgodnień

2. Zarządzający obszarem przeznaczonym do użytku publicznego ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię, niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy.

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady i częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz doboru ich objętości:

1) Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego. Dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego powinno być do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, przyjmując zużycie wody w gospodarstwach domowych według wskazań zalegalizowanego wodomierza lub, w przypadku jego braku jako równe 3m3/osobę/miesiąc. W innych przypadkach należy przyjąć normy zużycia wody zapisane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70 ze zm.).

2) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy uprawnionego, z którym podpisał umowę.

3) Opróżnianie nieczystości ciekłych musi odbywać się w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełniania się urządzeń, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące kalendarzowe, jednak nie częściej niż raz na dwa tygodnie oraz w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni, częstotliwość opróżniania wynika z ich instrukcji eksploatacji.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 12. 1. Według KPGO 2014 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego, przyjęto następujące cele w gospodarce odpadami komunalnymi:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

a) w 2013 r. więcej niż 50%;

b) w 2020 r. więcej niż 35%; masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

c) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

d) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych ( papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.

2) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009- 2032.

2. Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u "źródła";

3) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi;

4) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną - na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe,

2) właściciel psa korzystający z pojazdów komunikacji zbiorowej zobowiązany jest do trzymania psa na smyczy i w kagańcu, bez względu na rasę i wielkość psa;

3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych przez zarządcę terenu i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;

4) zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku (z wyjątkiem osób niewidomych posiadających psa przewodnika).

§ 14. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, reguluje odrębna Uchwała Nr XVII/109/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są przestrzegać powyższych zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przed podmiot uprawniony.

3. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Zabrania się:

1) utrzymywania zwierząt gospodarskich w zwartej zabudowie mieszkaniowej w granicach administracyjnych miasta, jeżeli stanowiłoby to uciążliwości dla otoczenia, z wyłączeniem działek przydomowych w zabudowie jednorodzinnej wolnostojącej,

2) prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych w zwartej zabudowie:

a) hodowli ( chowu) zwierząt futerkowych, gospodarskich: w pomieszczeniach domów mieszkalnych np. pokojach, np. pokojach, spiżarniach, w piwnicach, łazienkach, na strychach, balkonach, werandach itp.

b) w obiektach zabytkowych oraz użyteczności publicznej,

c) na terenie ujęć wody.

5. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony :

1) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi

2) nie powodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi

3) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia dla środowiska.

6. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz.

7. Właściciele zwierząt mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy z ulic, placów i innych miejsc publicznych.

8. Pomieszczenia dla zwierząt powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

9. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom. Pomieszczenia te powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane.

10. Z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, gnojowica powinna być odprowadzana za pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnie zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków, ich fundamentów i murów.

11. Właściciel zwierząt gospodarskich przeganianych na pastwiska oddalone od nieruchomości winien przeganiać je drogami najmniej uciążliwymi, w przypadku przeganiania tych zwierząt ulicami, chodnikami właściciel zobowiązany jest do usunięcia nieczystości powstałych w wyniku przejścia tych zwierząt.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości.

§ 17. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 30 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej


Damian Padziński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama