reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Wierzchowo

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391, z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Drawsku Pomorskim, Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LIV/275/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 października 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010r. Nr 115, poz. 2123).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kaczorkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/206/2013
Rady Gminy Wierzchowo
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzchowo ustanawia szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Wierzchowo.

§ 2. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) wykonawców robót budowlanych,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4) wszystkich korzystających z terenów, do których tytuł prawny ma Gmina Wierzchowo,

5) zarządców dróg,

6) przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zwanych dalej "przedsiębiorcą".

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych,

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie według następujących rodzajów:

a) szkło,

b) makulatura i tekstylia,

c) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,

f) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

g) komunalne odpady zielone,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

3) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów mogą być zastąpione workami,

4) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanychw terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

7) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

8) drobne naprawy, a w szczególności wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o ustawy utrzymaniu czystości i porządkuw gminach;

9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników w sposób niezanieczyszczający jezdni,

§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody z właścicielami lub zarządcą drogi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie określone w niniejszym Regulaminie.

2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie.

§ 6. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wierzchowo:

a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70l;

b) kosze na odpady o pojemności 120l lub 240l w zabudowie jednorodzinnej, w zabudowie wielorodzinnej 1100l;

c) worki o pojemności od 60 do 120l;

§ 7. Określa się rodzaje worków przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1) do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki w następujących ujednoliconych kolorach:

a) NIEBIESKI - z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

b) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;

c) ZIELONY - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

d) RÓŻOWY - z przeznaczeniem na szkło,

2) Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być utrzymane w kolorze czarnym lub szarym, dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela.

3) Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 8. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnianie i uprzątnięcie ich.

§ 9. Ustala się standardy utrzymywania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odbieraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony np. pokrywy;

§ 10. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

2) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela z zabudowie wielorodzinnej.

§ 11. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady zbierane selektywnie należy ustawić w miejscach zbierania odpadów zmieszanych lub w ich pobliżu.

§ 12. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 13. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzące z działalności gospodarczej;

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych;

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego mokrych folii,

2) opakowań po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą;

7. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak

8. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji ni można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

Rozdział 4.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 14. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczanych do użytku publicznego:

1) odpady nieselekcjonowane odbierane są w cyklu dwutygodniowym,

2) odpady segregowane: makulatura, tekstylia, metale, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;

3) odpady segregowane: szkło odbierane są w cyklu miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;

4) odpady segregowane: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym, bądź na bieżąco w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych;

5) odpady budowlane będą odbierana na indywidualne zgłoszenie,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwalana na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowego materiału przekładanego warstwa gleby i dojrzałego kompostu;

§ 15. Do zbierania okresowego zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnione przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu odbioru.

§ 16. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 17. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 18. 1. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego częstotliwość odbierania odpadów powinna być dostosowana do potrzeb, jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu.

2. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być wykonane z materiału niepalnego i rozmieszczone z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

§ 19. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą.

§ 20. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

§ 21. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 22. Przekazywanie odpadów przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej musi następować do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wymienionej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą tez pełna odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 24. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) na terenach publicznych gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych publicznych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

c) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowieni to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej

§ 25. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej takich jak zwarte tereny zabudowane, zajęte przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody działkowe jeżeli stwarzałoby to uciążliwości dla otoczenia.

§ 26. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 27. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

§ 28. Obszarami podlegającymi deratyzacji są obszary zabudowane, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Rosińska Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama