reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/243/13 Rady Gminy Postomino

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Postomino.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/508/05 Rady Gminy Postomino z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Postomino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jadwiga Krakowska


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/243/13
Rady Gminy Postomino
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY POSTOMINO


Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), zgodnie z brzmieniem art. 4 ww. ustawy rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Postomino, który jest aktem prawa miejscowego. Ponadto zgodnie z wymogiem przepisu art. 4 ust. 3 ww. ustawy rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Ustalenie przez radę gminy w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest obowiązkowe. Niniejszy regulamin uwzględnia wszystkie wymagania co do jego treści, zawarte w art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i został dostosowany do jej znowelizowanych zapisów.

Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie pismem z dnia 21.01.2013 pozytywnie zaopiniował niniejszy regulamin, nie wnosząc do jego treści uwag.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Witko

doradca w zakresie testowania oprogramowania i zarządzania jakością

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama