reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/267/2013 Rady Gminy Malechowo

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/244/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo, zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2009 r., zmienionej uchwałą Nr XI/125/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 października 2011 r., zmienionej uchwałą Nr XII/135/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo uchwalonego uchwałą Nr XXVII/185/2001 Rady Gminy Malechowo z dnia 13 grudnia 2001 r., zmienionego uchwałą Nr XI/98/07 Rady Gminy Malechowo z dnia 31 października 2007 r., zmienionego uchwałą Nr XXXIII/313/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 kwietnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr III/33/2010 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice, zwany dalej "planem".

2. Plan obejmuje obszar położony w części obrębu Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo o łącznej powierzchni 687,134 ha.

3. Granice planu przedstawione są na załączniku graficznym nr 1 w sekcjach od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do niniejszej uchwały - rysunek planu w skali 1:1000.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z możliwością lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz ze strefą oddziaływania i sieciami oraz urządzeniami infrastruktury technicznej.

5. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 w sekcjach od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 w sekcjach 1, 2, 3 i 4 - wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo";

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego;

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;

4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) R - tereny gruntów rolnych stanowiące jednocześnie strefę ochronną oddziaływania elektrowni wiatrowych;

2) R 1 - tereny gruntów rolnych;

3) ZL - tereny leśne;

4) EW/R - teren lokalizacji elektrowni wiatrowych, infrastruktury towarzyszącej i gruntów rolnych;

5) TI - teren infrastruktury technicznej,

6) KD.GP - teren drogi publicznej, głównej ruchu przyśpieszonego;

7) KD.L - teren drogi publicznej lokalnej;

8) KD.D - teren drogi publicznej dojazdowej;

9) KDW - teren drogi wewnętrznej ogólnodostępnej;

10) W - teren wód stojących;

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 3. 1. Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej:

1) elektrownie będą pracowały bezobsługowo, w związku z tym nie zachodzi potrzeba uzbrojenia terenu w sieci wodociągowe i kanalizacyjne;

2) inwestor zobowiązany jest do powiadomienia odpowiednich władz lotniczych, o przewidywanych terminach ukończenia budowy elektrowni wiatrowych oraz wykonania oznakowania przeszkodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i podania dokładnych współrzędnych lokalizacji elektrowni wiatrowych;

3) elektrownie połączyć liniami elektroenergetycznymi ze stacją elektroenergetyczną - GPZ/GPO; dopuszcza się, równoległe do linii energetycznych, ułożenie linii teletechnicznych oraz na terenie opracowania sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej dla potrzeb realizacji ustaleń planu w przypadku kolizji z planowaną lokalizacją wież elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących poza obszarem opracowania planu dróg publicznych poprzez istniejące w granicach planu drogi publiczne i dojazdowe do pól oraz drogi realizowane na czas budowy, montażu i dla celów serwisowych w okresie eksploatacji zespołu elektrowni wiatrowych; dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów z istniejących dróg zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwość budowy nowych zjazdów nie dotyczy drogi krajowej, dla której ustala się obsługę terenów przyległych wyłącznie poprzez istniejące zjazdy.

2. W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) teren opracowania znajduje się w sąsiedztwie obszaru objętego granicą obszaru Natura 2000 - PLH320053 "Dolina Bielawy". Przeprowadzona procedura w sprawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie może wykazać niekorzystnego oddziaływania elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną na stan siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 "Dolina Bielawy" PLH320053,

2) konieczność przeprowadzenia monitoringu przedinwestycyjnego awifauny i chiropterofauny (z uwzględnieniem wszystkich okresów fenologicznych); zakres oraz czas trwania monitoringu skutków oddziaływania siłowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze (ze szczególnym uwzględnieniem migrujących zwierząt i ostoi ich bytowania) należy ustalić na podstawie przepisów odrębnych; w przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na migrujące zwierzęta (zwłaszcza ptaki i nietoperze) lub ostoje ich bytowania zobowiązuje się do podjęcia działań ratunkowych w celu minimalizacji zagrożeń;

3) fragment terenu opracowania planistycznego objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK 1 "Dolina Rzeki Grabowej", obowiązuje :

a) usunięcie istniejących dzikich wysypisk śmieci oraz zakaz tworzenia następnych,

b) zakaz zmiany stosunków wodnych,

c) zakaz budowy stawów rybnych;

4) na terenie opracowania znajdują się zaproponowane do utworzenia według Waloryzacji Przyrodniczej Gminy Malechowo, obszary cenne przyrodniczo (OC - 13, OC- 16 i OC - 17), oraz ustanowiony użytek ekologiczny (UE-VII i UE-VIII) i proponowane użytki ekologiczne (UE-7 i UE-8) - o znaczeniu biocenotycznym i krajobrazowym z następującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu:

a) zakaz zabudowy i grodzenia terenu,

b) zakaz eksploatacji torfu,

c) zakaz zmiany stosunków wodnych,

d) wznoszenia urządzeń łowieckich.

5) fragment terenu opracowania objęty granicami proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Dolina Rzeki Bielawy", obowiązują:

a) wyłączenie z użytkowania drzewostanu żyznej buczyny,

b) zakaz prowadzenia napowietrznych liniowych urządzeń inżynieryjnych;

6) występujące w granicach opracowania urządzenia drenarskie i melioracyjne muszą być zachowane, w przypadku kolizji z projektowanymi urządzeniami i sieciami należy przebudować istniejącą sieć melioracyjną;

7) należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby a po zakończeniu budowy i montażu urządzeń przywrócić wokół nich pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania;

8) zakaz lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm uciążliwości poza granicami obszaru objętego planem;

3. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska kulturowego.

1) na terenie objętym planem znajduje się stanowisko archeologiczne objęte strefą "W.II." częściowej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami; w strefie "W II" obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

2) na terenie objętym planem znajdują się stanowiska archeologiczne objęte strefą "W.III." ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; strefa "W.III." obejmuje stanowiska ujęte w ewidencji służby konserwatorskiej, w granicach których obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

3) na terenie objętym planem znajduje się strefa "E" ochrony ekspozycji obowiązuje wyłączenie terenu spod zabudowy zakłócającej wgląd na panoramę widokową.

Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Na terenach, o łącznej powierzchni 108,4770 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1, symbolem ZL ,ustala się:

1) przeznaczenie: tereny leśne stanowiące jednocześnie strefę ochronną występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko;

2) zagospodarowanie zgodnie z planem urządzania lasu;

3) fragmenty terenu objęte strefą "W II" i "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

4) fragment terenu objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK 1 "Dolina Rzeki Grabowej" - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 3 niniejszej uchwały;

5) fragment terenu objęty granicami proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Dolina Rzeki Bielawy" - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 5 niniejszej uchwały;

6) fragmenty terenu objęte granicami ustanowionych użytków ekologicznych oraz obszaru cennego przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

7) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik (Morzyczyn) - Dunowo wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 80,0 m (po 40,0 m od osi linii w obu kierunkach) oraz linia WN 110 kV, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2, § 3, ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5. Na terenach, o łącznej powierzchni 257,27 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1, symbolem R, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny gruntów rolnych stanowiących jednocześnie strefę ochronną występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej,

b) dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,

c) maksymalna wysokość obiektów gospodarczych - 9,0 m, ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności realizowanych na podstawie przepisów odrębnych,

d) lokalizacja obiektów gospodarczych w odległości od elektrowni wiatrowych minimum - 200 m,

e) lokalizacja obiektów gospodarczych w odległości od projektowanego przebiegu drogi ekspresowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

f) kształt dachu: stromy,dwu spadowy(dach stromy - forma dachu, w którym połacie nachylone są pod kątem co najmniej 250),

g) maksymalna powierzchnia zabudowy - 100 m2,

h) zakaz lokalizacji nośników reklamowych generujących oświetlenie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

i) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację towarzyszących im urządzeń,

j) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

k) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę dróg montażowych oraz dróg dla celów serwisowych w okresie eksploatacji elektrowni wiatrowych o maksymalnej szerokości - 5 m;

3) dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg dojazdowych do pól;

4) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik (Morzyczyn) - Dunowo wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 80,0 m (po 40,0 m od osi linii w obu kierunkach) oraz linia WN 110 kV, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) fragmenty terenu objęte strefą "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

7) fragmenty terenu objęte granicami proponowanego użytku ekologicznego oraz obszarów cennych przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

8) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 6. Na terenach, o łącznej powierzchni 288,65 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1, symbolem R 1, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny gruntów rolnych;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego na jednej działce budowlanej oraz obiektów gospodarczych i inwentarskich w rodzinnych gospodarstwach rolnych,

b) maksymalna wysokość obiektów gospodarczych - 9,0 m, ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności realizowanych na podstawie przepisów odrębnych,

c) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 10,0 m, ustalenie nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności realizowanych na podstawie przepisów odrębnych,

d) lokalizacja obiektów w odległości od projektowanego przebiegu drogi ekspresowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

e) kształt dachu: stromy,dwuspadowy(dach stromy - forma dachu, w którym połacie nachylone są pod kątem co najmniej 250),

f) zakaz lokalizacji nośników reklamowych generujących oświetlenie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym,

g) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację towarzyszących im urządzeń i obiektów,

3) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik (Morzyczyn) - Dunowo wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 80,0 m (po 40,0 m od osi linii w obu kierunkach) oraz linia WN 110 kV, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) fragmenty terenu objęte strefą "W II" i "W III" ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefą "E" proponowanej ochrony ekspozycji - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

6) fragment terenu objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK 1 "Dolina Rzeki Grabowej" - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 3 niniejszej uchwały;

7) fragment terenu objęty granicami proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Dolina Rzeki Bielawy" - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 5 niniejszej uchwały;

8) fragmenty terenu objęte granicami obszarów cennych przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

9) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 7. Na terenach, o łącznej powierzchni 10,8193 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 symbolem 1 EW/R o powierzchni 0,9256 ha, 2 EW/R o powierzchni 2,4074 ha, 3 EW/R o powierzchni 3,9865 ha oraz oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 4 EW/R o powierzchni 3,4998 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji do 4 wież elektrowni wiatrowych o mocy każdej do 3,5 MW , o łącznej mocy do 14,0 MW;

2) poza obszarem lokalizacji wieży, placów montażowych oraz dróg montażowych i eksploatacyjnych użytkowanie rolnicze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla fundamentów wież elektrowni wiatrowych - według rysunku planu,

c) w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości zapewniającej maksimum 45 dB od zabudowy zagrodowej i 40 dB od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) minimalna odległość między wieżami - 300 m,

e) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

f) zakaz umieszczania na elektrowniach wiatrowych reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondolach,

g) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

i) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg montażowych oraz dróg i placów dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

j) maksymalna szerokość dróg montażowych - 5 m,

k) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych dróg serwisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg dojazdowych do pól;

6) obsługę komunikacyjną terenów od dróg powiatowych poprzez drogi gminne, drogi wewnętrzne ogólnodostępne, drogi dojazdowe do pól i drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;

7) w fragment terenu o symbolu 2 EW/R i 4 EW/R objęty strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały;

8) fragmenty terenu o symbolu 2 EW/R i 3 EW/R objęte granicami obszarów cennych przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

9) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 8. Na terenie, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 5 EW/R o powierzchni 1,460 ha,ustala się:

1) przeznaczenie terenu: obszar lokalizacji 1 wieży elektrowni wiatrowej o mocy do 3,5 MW;

2) poza obszarem lokalizacji wieży, placu montażowego i drogi eksploatacyjnej użytkowanie rolnicze;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej - 200 m,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy dla fundamentu wieży elektrowni wiatrowej - według rysunku planu,

c) w celu spełnienia warunków wynikających z norm dopuszczalnego poziomu hałasu, lokalizację wież dopuszcza się w odległości zapewniającej maksimum 45 dB od zabudowy zagrodowej i 40 dB od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) wszystkie elementy konstrukcji wieży i turbiny powinny być pomalowane na kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa - bez refleksów świetlnych,

e) zakaz umieszczania na elektrowni wiatrowej reklam za wyjątkiem oznaczenia nazwy i symbolu producenta i/lub właściciela na gondoli,

f) elektrownie wiatrowe wymagają oznakowania przeszkodowego: nocnego oraz dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) dopuszcza się instalacje urządzeń do pomiaru prędkości i kierunku wiatru,

h) dopuszcza się wykorzystanie terenu pod budowę placów i dróg montażowych oraz dróg i placów dla celów serwisowych w okresie eksploatacji,

i) maksymalna szerokość dróg montażowych - 5 m,

j) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

4) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) dopuszcza się podziały geodezyjne na potrzeby wydzielenia placów lokalizacji elektrowni wiatrowych i dróg serwisowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wydzielenia dróg dojazdowych do pól;

6) obsługę komunikacyjną terenów od dróg powiatowych poprzez drogi gminne, drogi wewnętrzne ogólnodostępne, drogi dojazdowe do pól i drogi realizowane na czas budowy, montażu i celów serwisowych w okresie eksploatacji;

7) teren objęty strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 3 niniejszej uchwały,

8) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 9. Na terenie o powierzchni 0,5095 ha, oznaczonych na załączniku graficznym nr 1 symbolem 6 TI , ustala się:

1) przeznaczenie: teren infrastruktury technicznej, biologiczna oczyszczalnia ścieków, do zachowania;

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji przepompowni ścieków oraz innych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

3) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 10. Na terenach o łącznej powierzchni 4,0905 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem W , ustala się:

1) przeznaczenie: teren wód stojących;

2) zakaz wypalania trawy, nieuzasadnionej wycinki zadrzewień i zakrzaczeń na brzegach zbiorników wodnych;

3) fragmenty terenu objęte granicami ustalonego użytku ekologicznego, proponowanego użytku ekologicznego oraz obszaru cennego przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

4) zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 11. Na terenie o powierzchni 3,3295 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 01 KD.GP , ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii krajowej w klasie drogi głównej, ruchu przyśpieszonego (w ciągu drogi krajowej nr 6), do zachowania;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi;

3) obsługę komunikacyjną terenów przyległych wyłącznie poprzez istniejące zjazdy i zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały;

4) fragmenty terenu objęte strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust.3 niniejszej uchwały;

5) fragment terenu objęty granicami ustanowionego użytku ekologicznego - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

6) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 12. Na terenie o łącznej powierzchni 1,1063 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 02 KD.L , ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej (w ciągu drogi powiatowej nr 0515Z), do zachowania;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej;

3) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik (Morzyczyn) - Dunowo wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 80,0 m (po 40,0 m od osi linii w obu kierunkach) oraz linia WN 110 kV, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) fragment terenu objęty strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust.3 niniejszej uchwały;

5) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 13. Na terenie o powierzchni 1,2643 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem 03 KD.L , ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi publicznej kategorii powiatowej w klasie drogi lokalnej (w ciągu drogi powiatowej nr 0518Z), do zachowania;

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej;

3) fragmenty terenu objęte strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefą "E" proponowanej ochrony ekspozycji - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust.3 niniejszej uchwały;

4) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, relacji Koszalin - Słupsk wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 45,0 m, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

§ 14. Na terenie o łącznej powierzchni 10,5465 ha, oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolem KDW , ustala się:

1) przeznaczenie: tereny istniejących dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, do zachowania;

2) przez teren przebiega istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik (Morzyczyn) - Dunowo wraz ze strefą oddziaływania - pasem technologicznym, o szerokości 80,0 m (po 40,0 m od osi linii w obu kierunkach) oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV, lokalizacje wszelkich obiektów i sieci infrastrukturalnych, na terenie pasa technologicznego, należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej;

4) fragmenty terenu objęte strefą "W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz strefą "E" ochrony ekspozycji - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust.3 niniejszej uchwały;

5) fragment terenu objęty granicami proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu OCHK 1 "Dolina Rzeki Grabowej" - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 3 niniejszej uchwały;

6) fragmenty terenu objęte granicami obszarów cennych przyrodniczo - obowiązują ustalenia Rozdziału 2, § 3, ust. 2, pkt 4 niniejszej uchwały;

7) obsługę inżynieryjną, zasady ochrony środowiska, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 15. 1. Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30% dla terenów o symbolu EW/R. Dla pozostałych terenów przyjmuje się stawkę 0,1%.

2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, niestanowiących zwartego kompleksu użytków rolnych, na cele nierolnicze pod fundamenty wież, place i drogi serwisowe - eksploatacyjne, o łącznej powierzchni 3,7554 ha w tym: R III b o powierzchni 0,7418 ha, R IV a o powierzchni 1,3047 ha, R IV b o powierzchni 0,4343 ha, R V o powierzchni 1,2746 ha.

3. Na obszarze objętym niniejszym planem miejscowym, traci moc uchwała Nr XIX/112 /96 Rady Gminy Malechowo z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malechowo na całym obszarze (Dz.U. Województwa Koszalińskiego z 1997 r., Nr 5, poz. 22).

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/267/2013
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/267/2013
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/267/2013
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Malechowo rozstrzyga, co następuje:

Przyjmuje się w całości rozstrzygnięcie Wójta i nie uwzględnia się poniższych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo:

Lp.

Data wpływu uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu
planu
dla nieruchomości,
której dotyczy uwaga

1

2

4

5

6

1.

26.11.2012 r.

nie wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia działki z rolnej z możliwością zabudowy na działkę rolną bez możliwości zabudowy, planowano budowę budynku mieszkalnego w związku z wydanymi warunkami zabudowy, należy przystąpić do negocjacji w celu odkupienia nieruchomości przez Inwestora Elektrowni Wiatrowych

działka nr 293/2 obręb geodezyjny Pękanino

tereny gruntów rolnych stanowiących jednocześnie
strefę ochronną występowania znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko, proponowany obszar cenny przyrodniczo
teren wód stojących.

2.

24.12.2012 r.

brakuje w części opisowej projektu określenia pasa ochronnego przy linii 110 kV, w § 13, ust. 4 powinna być wpisana linia WN 110 kV a nie 100 kV.

Obszar planu uchwalonego uchwałą Nr XXV/267/2013 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 stycznia 2013 r.

Zgodnie z rysunkiem projektu planu stanowiącym integralną częścią planu wrysowany jest przebieg linii elektroenergetycznej WN 110 KV wraz z pasem technologicznym, na terenie którego obowiązują ograniczenia jego użytkowania i zagospodarowania. Oczywistą pomyłkę naniesiono.

Wykaz wniesionych uwag oraz uwagi stanowią integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/267/2013
Rady Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Gminy Malechowo rozstrzyga, co następuje:

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XXV/244/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 maja 2009r. zmienionej uchwałą Nr XXX/288/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 21 grudnia 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XI/125/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 6 października 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XII/135/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych w części obrębów Pękanino, Malechowo, Niemica, Grabowo i Karwice w gminie Malechowo, oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociągają za sobą wydatków z budżetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeń Inwestora i będą w całości finansowane ze środków poza budżetowych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama