reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/187/13 Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391391z późn. zm.[1]) ), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[2]) ) Rada Miejska w Barwicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w określonej w art. 6 j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość.

§ 2. Dla nieruchomości wymienionej w §1 ustala się następujące miesięczne stawki opłaty:
1.jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 15,00 zł. Za każdego mieszkańca miesięcznie.

2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - cena określona w tabeli poniżej:


ILOŚĆ OSÓB
-1-

ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY

Procent zniżki
-2-

Opłata (zł)
-3-

1

40 %

9,00

2

45 %

16,50

3

50 %

22,50

4

55 %

27,00

5

60 %

30,00

6 i więcej osób

65 %

31,50

§ 3. 1. 1 . Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następujące stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Barwice, za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 120 l. - 27,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 45,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 120,00 zł.

2) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za każdy pojemnik o pojemności 120 l. - 17,00 zł.

b) za każdy pojemnik o pojemności 240 l. - 28,00 zł.

c) za każdy pojemnik o pojemności 1100 l. - 75,00 zł.

2. Stawki opłat o których mowa w ust. 1 są stawkami za jednokrotny wywóz pojemnika

§ 4. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynikać będzie z :

a) iloczynu sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 w przypadku jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

b) tabeli opłat zamieszczonej w § 2 ust. 2 w przypadku jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłata zróżnicowana i wynikająca z kolumny nr 3 tabeli w zależności od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

3. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z części niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych, na których powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 3 ust. 1 lub 2.

4. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli części niezamieszkałych w nieruchomościach mieszanych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

5. Wzór deklaracji, o których mowa w ust. 2 i 4 określa odrębna uchwała.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Edward Trejnis


[1]) Dz. U. z 2012r. poz. 951, z 2013r. poz. 21

[2]) Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 z 2012r., Nr 567

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama