reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Kołobrzeg

z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg od gmin: Dygowo, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i Rymań zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz uchwał: Rady Gminy Dygowo Nr XXVII/179/13 z dnia 26 lutego 2013 roku, Rady Gminy Siemyśl Nr 163/XXXII/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Rady Gminy Sławoborze Nr XXIX/166/13 z dnia 27 lutego 2013 roku, Rady Gminy Ustronie Morskie Nr XXXV/228/2013 z dnia 1 marca 2013 roku, Rady Gminy Rymań Nr XXIX/161/13 z dnia 28 lutego 2013 roku, Rady Miasta Kołobrzeg Nr XXVII/372/13 z dnia 18 stycznia 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIX/394/13 z dnia 1 marca 2013 roku, zawarte w dniu 1 marca 2013 roku w Kołobrzegu pomiędzy: Gminą Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej Liderem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Janusza Gromka a

1. Gminą Dygowo reprezentowaną przez: Wójta - Marka Zawadzkiego

2. Gminą Siemyśl reprezentowaną przez: Wójta - Marka Dołkowskiego

3. Gminą Sławoborze reprezentowaną przez: Wójta - Marcina Książek

4. Gminą Ustronie Morskie reprezentowaną przez: Wójta - Jerzego Kołakowskiego

5. Gminą Rymań reprezentowaną przez Wójta - Mirosława Terleckiego zwanymi dalej łącznie Stronami, a każda z osobna Stroną. Zważywszy, że:

1) Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze podmiotem obsługującym infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną oraz dostarczającym wodę i odprowadzającym ścieki jest Spółka "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu (dalej: Spółka MWiK sp. z o.o.), której udziałowcami są wymienione Gminy.

2) celem Stron Porozumienia Międzygminnego jest wspieranie rozwoju regionalnego oraz idei współdziałania międzykomunalnego jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do zadania własnego - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) zawarcie Porozumienia Międzygminnego jest uzasadnione faktem, iż:

a) infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego stanowi powiązany system, którego właścicielem jest Spółka MWiK Sp. z o. o.,

b) Lider i Strony przeprowadzili wspólną inwestycję pod nazwą "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty" dofinansowaną z Funduszu Spójności, na obszarze ww. Gmin powstał technicznie i funkcjonalnie powiązany wspólny system urządzeń wodno - kanalizacyjnych,

c) rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej bezpośrednio przełoży się na podniesienie komfortu życia mieszkańców na obszarze Stron Porozumienia Międzygminnego,

d) na Spółce MWiK Sp. z o. o. ciąży obowiązek uzyskania i utrzymania efektu ekologicznego wynikającego z Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 09 grudnia 2005 r. Nr K (2005) 5436 ze zmianami. Strony niniejszym zawierają Porozumienie Międzygminne w celu wspólnej realizacji ich zadania własnego, jakim jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, na warunkach niżej określonych:

§ 1. 1. Strony wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i powierzają Liderowi realizację powyższego zadania, co także oznacza, że właściwe organy Gminy Miasta Kołobrzeg (tj. odpowiednio Rada Miasta Kołobrzeg i Prezydent Miasta Kołobrzeg) przejmują i będą realizowały prawa i obowiązki organów gmin (Stron porozumienia) określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.), zwanej dalej ustawą, z zastrzeżeniem wyjątków wymienionych w ust. 4.

2. Do zadań Lidera w ramach Porozumienia należy:

1) uchwalanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (art. 19 ust. 1 ustawy),

2) zatwierdzanie w drodze uchwały taryf za wodę i ścieki (art. 24 ustawy),

3) uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, zwanego dalej WPI (art. 21 ustawy),

4) informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (art. 12
ust. 5 ustawy),

5) nakładanie kar pieniężnych (art. 29 ustawy).

3. Strony są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania Liderowi wszelkich posiadanych danych i dokumentów bądź ich kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, niezbędnych do realizacji zadań wymienionych w § 1 ust. 1 i 2 Porozumienia.

4. Zadania Lidera nie obejmują odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Stron, w oparciu o art. 31 ustawy.

5. Strony są obowiązane do samodzielnego regulowania opłat za występujący na terenie jej działania pobór wody na cele przeciwpożarowe i inne cele wymienione w art. 22 ustawy.

§ 2. 1. Zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków Spółki MWiK sp. z o.o. będzie prowadzić w oparciu o obowiązujące zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg i Wójtów Gmin będących Stronami Porozumienia.

2. Ustala się, że Strony będą dążyć do wprowadzenia w życie jednego regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków obowiązującego na całym terenie działania Spółki MWiK sp. z o.o. Obowiązują dotychczasowe uchwalone regulaminy dostarczania wody i odbioru ścieków, jako akty prawa miejscowego. Jakiekolwiek zmiany zapisów regulaminów lub uchwalenie nowych przez Lidera porozumienia wymaga protokołu uzgodnień z wszystkimi Stronami porozumienia.

§ 3. 1. Strony Porozumienia ustalają, że uchwalone przez Rady Gmin w 2012 r. WPI na lata 2013 - 2017 mają moc obowiązującą i w roku 2013 będą przedstawione Liderowi jako jeden dokument, a uchwały Rady Miast i Gmin będą stanowiły załączniki do wniosków o zatwierdzenie taryf na kolejne lata.

2. WPI na rok 2018 i lata następne będą opracowywane przez Spółkę MWiK Sp. z o. o. jako jeden dokument z zaznaczeniem inwestycji na obszarze poszczególnych Gmin.

3. Wszystkie planowane przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, będą przyjęte do WPI na podstawie wniosków Stron Porozumienia o wpisanie danej inwestycji do WPI oraz wniosków z realizacji planu eksploatacji i rejestru awarii na obszarze działania Spółki MWiK Sp. z o. o.

4. Strony Porozumienia zgodnie ustalają, że podstawą planowania zakresu rzeczowego inwestycji będzie uchwalona przez Zarząd Spółki MWiK sp. z o.o. wartość procentowa amortyzacji majątku w danym roku dla całego obszaru działania bez powiązania wartości amortyzacji w poszczególnej Gminie z ilością zaplanowanych zadań inwestycyjnych dla tej Gminy.

5. Podstawą złożenia Liderowi porozumienia do sprawdzenia i zatwierdzenia WPI zgodnie z art. 21
ust. 4, 5 będzie protokół uzgodnień z poszczególnymi stronami porozumienia w związku z art. 21
ust. 3 cytowanej ustawy.

§ 4. 1. Strony Porozumienia ustalają, że zasady tworzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ze względu na technicznie i funkcjonalnie powiązany ze sobą system urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na całym obszarze działania Spółki MWiK Sp. z o. o. będą takie same i zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie (Dz. U. 2006 nr 127 poz. 886) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2006 nr 136 poz. 964) na podstawie art. 20, art. 23, art. 24, art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

2. Spółka MWiK Sp. z o. o. ustali niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf zgodnie z art. 23 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa Rozdz. 2 określając średni koszt dostarczenia 1m3wody dla całego obszaru działania Spółki w następujący sposób: suma wszystkich kosztów dostarczania wody zostanie pomniejszona o sumę podatku i opłat należnych Gminom od Spółki MWiK sp. z o. o. Pozostała część kosztów dzielona będzie przez planowaną ogólną sprzedaż wody na całym obszarze działania, co pozwoli na określenie średniego kosztu dostarczenia 1m3 wody na całym obszarze. W/g wzoru (oK- oP): oS = koszt dostarczenia 1m 3 wody na całym obszarze, gdzie: oK - ogółem koszty dostarczania wody, oP - ogółem koszty podatku od nieruchomości, oS - ogólna planowana sprzedaż wody w roku obowiązywania taryfy Koszt odprowadzania 1m3ścieków na całym obszarze działania określony zostanie podobnie, jak w przypadku 1 m3wody, tzn. suma wszystkich kosztów odprowadzania ścieków zostanie pomniejszona o ogólną sumę podatku od nieruchomości należnego Gminom od Spółki MWiK sp. z o.o. Pozostała część kosztów dzielona będzie przez planowaną ogólną ilość odprowadzanych ścieków na całym obszarze działania.

3. Strony Porozumienia określają, iż podstawą dla wyliczenia ceny taryfowej dla poszcz ególnych stron porozumienia będzie koszt dostarczenia wody na obszarze danej Gminy, ustalony w wyniku przemnożenia kosztu dostarczenia 1 m3wody określonego dla całego obszaru działania Spółki MWiK sp. z o.o. przez planowaną ilość sprzedanej wody na obszarze danej Gminy i powiększony o należny danej Gminie od Spółki MWiK sp. z o.o. podatek od nieruchomości. Obliczony w ten sposób koszt dostarczania wody, po podzieleniu przez planowaną sprzedaż wody w danej Gminie da cenę 1 m3wody. W/g wzoru : 1m 3 oW + (PG : SG) = 1m 3 wody - cena taryfowa dla stron porozumienia gdzie; 1m 3 oW - koszt dostarczenia 1 m3wody na całym obszarze, PG - podatek należny Gminie od Spółki MWiK sp. z o.o., SG - ogólna planowana sprzedaż wody w Gminie w roku obowiązywania taryfy. Taryfowa cena 1m3ścieków dla poszczególnych stron porozumienia będzie określona podobnie, jak w przypadku 1m3wody. Jej podstawą będzie koszt odprowadzania ścieków na obszarze danej Gminy, ustalony w wyniku przemnożenia kosztu odprowadzenia 1 m3ścieków określonego dla całego obszaru działania Spółki MWiK sp. z o.o. przez planowaną ilość odprowadzanych ścieków na obszarze danej Gminy i powiększony o należny danej Gminie od Spółki MWiK sp. z o.o. podatek od nieruchomości. Obliczony w ten sposób koszt odprowadzanych ścieków, po podzieleniu przez planowaną ilość odprowadzanych ścieków w danej Gminie da cenę 1 m3ścieków.

4. Strony zastrzegają, że w pierwszym roku obowiązywania Porozumienia koszty przypadające do pokrycia przez Miasto i Gminę Kołobrzeg (za wyjątkiem podatku od nieruchomości) nie przekroczą
82 % ogółu kosztów na wodzie i ściekach.

5. Strony ustalają, że koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obowiązywania taryf, na potrzeby opracowania kolejnych taryf będą powiększone co najmniej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony w Monitorze Polskim za okres obowiązywania poprzednich taryf oraz o przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników Spółki MWiK sp. z o.o., wskaźnik wzrostu średnich wynagrodzeń pracowników Spółki.

6. Strony Porozumienia ustalają, że zgodnie z art. 24 ust 6 wysokość dopłaty do ceny wody i ścieków dla grup taryfowych w Gminach (Stron porozumienia) ustalanych przez Rady Gmin (Stron porozumienia) będą tak skalkulowane aby cena 1m3 wody i ścieków dla mieszkańca Gmin: Dygowo, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie i Rymań nie była wyższa niż 140 % ceny dla mieszkańca Miasta Kołobrzeg i Gminy Kołobrzeg.

7. Na dzień wejścia w życie niniejszego Porozumienia opłaty za wodę i ścieki aktualnie obowiązujące dla Stron Porozumienia pozostają bez zmian do czasu uchwalenia nowych taryf.

8. Dla celów naliczenia kosztów do stworzenia wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz pozostałych zadań wynikających §1 z niniejszego Porozumienia koszty Gminy Kołobrzeg i Miasta Kołobrzeg oraz plan sprzedaży do celów stworzenia taryfy będą liczone wspólnie dla obszaru Gminy i Miasta.

9. Cenę 1m3wody i ścieku dla Gminy i Miasta Kołobrzeg będą naliczane wg wzoru i z zasad opisanych w § 4 ust. 2 i 3 z tą różnicą, że kwota należnego podatku od nieruchomości na obszarze tych dwóch Gmin będą liczone wspólnie dla obu Gmin, w rezultacie czego, ceny taryfowe 1 m3wody i ścieków będą na ich obszarze jednakowe.

10. Dostawa wody i odbiór ścieków odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy Spółką MWiK Sp. z o. o., a odbiorcami.

§ 5. Strony ustanawiają harmonogram wprowadzenia Porozumienia:

1) 2013 rok przyjęcie przez Lidera obowiązków wykonywania zadania własnego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze Gmin: Dygowo, Kołobrzeg, Siemyśl, Sławoborze i Ustronie Morskie,

2) 2014 rok przyjęcie przez Lidera obowiązków wykonywana zadania własnego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na obszarze Gminy Rymań.

§ 6. 1. Strony deklarują swoją współpracę ze Spółką MWiK Sp. z o. o. w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji niniejszego Porozumienia.

2. Zarząd Spółki MWiK Sp. z o. o. przygotuje zmiany umowy Spółki, które będą pozwalały na realizację treści Porozumienia.

§ 7. 1. Wystąpienie Strony z Porozumienia Międzygminnego, następuje na podstawie uchwały jej Rady.

2. Oświadczenie organu wykonawczego Strony o wystąpieniu z Porozumienia Międzygminnego powinno zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, wszystkim pozostałym Stronom Porozumienia Międzygminnego. Oświadczenie takie powinno zostać złożone najpóźniej na 3 (trzy) miesiące przed końcem okresu obowiązywania taryf.

3. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie opisanym w zdaniu poprzedzającym skutkuje jej wystąpieniem z Porozumienia Międzygminnego z końcem roku kalendarzowego.

4. Wystąpienie jednej ze stron z Porozumienia nie powoduje jego rozwiązanie.

5. Zasady wyżej określone stosuje się odpowiednio do rozwiązania Porozumienia.

§ 8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 10. 1. Porozumienie Międzygminne zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie Międzygminne wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 11. Porozumienie Międzygminne sporządzone zostało i podpisane w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla Spółki MWiK Sp. z o. o.

Podpisy stron


reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama