| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr X/113/03 Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr X/113/03 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
Nr 67, poz. 1192) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXXI/402/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 258 ),

2) uchwałą Nr IV/38/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 23, poz. 356).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XXXI/402/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 258 ), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

2) § 3 uchwały Nr XXXI/402/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 258 ), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.";

3) § 2 uchwały Nr IV/38/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 23, poz. 356), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

4) § 3 uchwały Nr IV/38/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 23, poz. 356), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała Nr X/113/03
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 30 czerwca 2003 r.


w sprawie zasad sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) i art. 68 ust. 1 pkt 1, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 137; z 2012 r. Nr 908, Nr 1256, Nr 951, Nr 1529, Nr 1429) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

§ 2. 1. Zasady stosuje się przy sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Kołobrzeg i pozostających w dniu podjęcia uchwały w użytkowaniu wieczystym.

2. Zasady stosuje się odpowiednio do osób fizycznych będących właścicielami lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako w prawie związanym z własnością wyodrębnionego lokalu, jeżeli o nabycie prawa własności wystąpią wszyscy współużytkownicy wieczyści.

§ 3. Wartość prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi na zlecenie Miasta Kołobrzeg.

§ 4. 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość wykorzystywana lub przeznaczona na cele mieszkaniowe od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalonej zgodnie z § 3, na wniosek użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną udziela się bonifikaty w wysokości 75%.

2. (1) (skreślony).

3. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nieruchomości, bonifikata udzielana jest w wysokości proporcjonalnej do udziału nieruchomości wykorzystywanego na cele mieszkaniowe.

§ 5. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w całości w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. Przeniesienie prawa własności dokonywane jest w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego, na podstawie protokołu rokowań sporządzonego w oparciu o art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

§ 7. (2) 1. Należność z tytułu sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, ustalona na podstawie niniejszych zasad, podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży, o której mowa w § 6, bądź może być rozłożona maksymalnie na dziesięć równych rat.

2. Pierwsza z rat płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej, zaś kolejne raty płatne są w kolejnych latach, do 31 marca każdego roku, wraz z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o trzy punkty procentowe.

§ 8. Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości gruntowej do sprzedaży oraz zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi wnioskodawca.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzegu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

-

1) § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 Uchwały Nr XXXI/402/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 grudnia 2004 r., (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 14, poz. 258) zmieniającej uchwałę z dniem 18 lutego 2005 r.

2) § 7 zmieniony przez § 1 Uchwały Nr IV/38/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 25 stycznia 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 23, poz. 356) zmieniającej uchwałę z dniem
17 marca 2011 r.


[1]) Niniejsze obwieszczenie jest załącznikiem do uchwały Nr XXX/411/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »