| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 2, poz. 26) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą
Nr X/123/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903 ).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) w § 2 uchwały Nr X/123/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę
Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903 ), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

2) w § 3 uchwały Nr X/123/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniającej uchwałę
Nr XLIV/565/05 Rady Miasta Kołobrzeg w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903 ), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego.".

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 12 marca 2013 r.

Uchwała Nr XLIV/565/05
Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 22 listopada 2005 r.

sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a", art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012 r. Nr 83) i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 137; z 2012 r. Nr 908, Nr 1256, Nr 951, Nr 1529, Nr 1429) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dokonywane w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty, o której mowa w § 1 uchwały, w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego:

1) (1)osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę;

2) osobom fizycznym i prawnym będącym właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

3) spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych.

§ 3. Bonifikatę ustala się w wysokości 75 % opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadkach wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 uchwały.

§ 4. 1. Bonifikatę ustala się wysokości 95 % opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w przypadkach określonych w § 2 pkt 3 uchwały z zastrzeżeniem
ustępu 2.

2. Opłata z tytułu przekształcenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 3 % ceny nieruchomości jako prawa własności. W przypadku nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej, której powierzchnia zabudowy nie przekracza 50 % całkowitej powierzchni nieruchomości gruntowej, opłata z tytułu przekształcenia nie może być niższa niż 2 % ceny nieruchomości jako przedmiotu prawa własności.

§ 41.(2)Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów, udziela się na ich wniosek 90 % bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

§ 42.(3)W razie zbiegu praw do bonifikat, z tytułów o których mowa w § 3 i § 41, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla osoby występującej z żądaniem przekształcenia.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

-

(1)§ 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr X/123/1/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011 r.,(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903) zmieniającej uchwałę z dniem 20 września 2011 r.

(2)§ 41dodany przez § 1 pkt 2 uchwały Nr X/123/1/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011r.,(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903) zmieniającej uchwałę z dniem 20 września 2011 r.

(3 )§ 42dodany przez § 1 pkt 3 uchwały Nr X/123/1/11 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 26 lipca 2011r.(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 104, poz. 1903) zmieniającej uchwałę z dniem 20 września 2011 r.


[1]) Niniejsze obwieszczenie jest załącznikiem do uchwały Nr XXX/412/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 12 marca 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »