reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/238/2013 Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. Nr 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie, Rada Miejska w Darłowie uchwala, co następuje.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo, zwany dalej regulaminem, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,

2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę który uzyskał wpis do prowadzonego przez Burmistrza Miasta Darłowo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wydane przez Burmistrza Miasta Darłowo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne, zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

2. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane według następujących rodzajów:

1) opakowania ze szkła,

2) papier i tektura,

3) metale,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) tworzywa sztuczne,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,

8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie i akumulatory,

9) odpady komunalne zielone,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe,

11) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, mogą być zbierane i odbierane łącznie.

4. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 6-10 należy zbierać w pojemnikach, określonych w rozdziale 3.

5. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 2 pkt 1-5, mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania określone w rozdziale 3.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do nich nieruchomości, a także usunięcia z obiektów budowlanych sopli lodowych i nawisów śnieżnych znajdujących się nad chodnikami, po uprzednim upewnieniu się, że czynność ta nie zagraża pieszym i pojazdom. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia zanieczyszczenia wskazanego w ust. 1 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej nieruchomości przy użyciu wody niezawierającej substancji chemicznych.

2. Mycie pojazdów na własnej nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów z naprawy w pojemnikach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Darłowo należy stosować:

1) worki o minimalnej pojemności 60 litrów wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych, z nadrukiem określającym przeznaczenie worka,

2) pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, według norm zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny dla pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) kontenery o pojemności co najmniej 3 m3,

4) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników lub worków:

1) kolor zielony - przeznaczone do zbierania opakowań ze szkła,

2) kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych,

3) kolor niebieski - przeznaczone do zbierania papieru i tektury (w tym opakowań).

3. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widoczny sposób informację o przeznaczeniu pojemnika na określony rodzaj odpadu.

4. W okresie trzech lat od dnia obowiązywania uchwały dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 2, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 3.

5. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3.

6. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości nie jest możliwy lub znacznie utrudniony dojazd do nieruchomości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów posiadających konstrukcję umożliwiającą opróżnianie pojemników mechanizmem załadowczym.

7. W sytuacji określonej w ust. 6 stosuje się worki w kolorze czarnym z umieszczonym na worku nadrukiem o rodzaju odpadu (odpady zmieszane).

§ 7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru, powinny mieć pojemność, co najmniej:

1) na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

a) 45 litrów - dla odpadów zmieszanych,

b) 8 litrów - dla opakowań ze szkła,

c) 15 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 15 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

2) na każdego studenta, ucznia, dziecko i pracownika w szkołach (wszelkiego typu), przedszkolach i żłobkach:

a) 0,75 litra - dla odpadów zmieszanych,

b) 0,15 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 0,3 litra- dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 0,3 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

3) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej:

a) 0,75 litra - dla odpadów zmieszanych,

b) 0,15 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 0,3 litra- dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 0,3 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

4) na każde 10 m2powierzchni użytkowej lokalu handlowego:

a) 12,5 litra - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal,

b) 2,5 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 5 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 5 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

5) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego:

a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych, jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na lokal,

b) 1 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

6) na uliczny punkt gastronomiczny i punkt handlu poza lokalem:

a) 40 litrów - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,

b) 8 litrów - dla opakowań ze szkła,

c) 16 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 15 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

7) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu:

a) 1,25 litra - dla odpadów zmieszanych, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów,

b) 0,25 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 0,5 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 0,5 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

8) na jedno łóżko dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów, koszar oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji:

a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych,

b) 1 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

9) na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku:

a) 5 litrów - dla odpadów zmieszanych,

b) 1 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 2 litrów - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 2 litrów - dla papieru i tektury (w tym opakowań),

10) na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku:

a) 0,5 litra - dla odpadów zmieszanych,

b) 0,1 litra - dla opakowań ze szkła,

c) 0,2 litra - dla tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych,

d) 0,2 litra - dla papieru i tektury (w tym opakowań).

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, w celu realizacji obowiązku zbierania odpadów komunalnych, do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie, określone w § 3 ust. 2 pkt 1-5 i ust. 3, z zastrzeżeniem § 3 ust 5.

2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie z uwzględnieniem warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2-3, lub może skorzystać z usługi dostarczenia pojemników na odpady zmieszane oraz zbierane selektywnie, a w budownictwie jednorodzinnym również worków do selektywnej zbiórki odpadów przez przedsiębiorcę, na podstawie odrębnej umowy zawartej z tym przedsiębiorcą.

3. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na odpady zbierane selektywnie należy ustawić w miejscach zbierania odpadów zmieszanych lub w ich pobliżu.

4. Pojemniki na odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umożliwienie dojazdu pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów, poprzez usunięcie śniegu, lodu lub innych przeszkód na terenie własnej nieruchomości, uniemożliwiających dojazd do miejsca ustawienia pojemników.

6. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zobowiązany jest do wystawienia pojemników lub worków z odpadami komunalnymi przed wejściem na teren nieruchomości do godziny 500, w dniu odbioru odpadów.

7. Pojemniki na odpady komunalne powinny być wyposażone w mechanizm umożliwiający jego zamknięcie lub powinny być ustawione w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.

8. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do danego typu odpadów oznaczonych kolorystycznie i opisowo,

2) mycie i dezynfekcję pojemników,

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej ich wypadania i przeciążania pojemnika,

4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych,

5) utrzymanie w czystości miejsca ustawienia pojemników.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu,

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz w tygodniu, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej 1 raz w tygodniu,

2) odpady segregowane opakowań ze szkła:

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

3) odpady segregowane papieru i tektury (w tym opakowań), metali, opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych:

a) w budownictwie wielorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

b) w budownictwie jednorodzinnym - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony:

a) w budownictwie wielorodzinnym - 1 raz w miesiącu,

b) w budownictwie jednorodzinnym - 1 raz na kwartał.

3. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego częstotliwość odbierania odpadów powinna być dostosowana do potrzeb, jednak co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.

4. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być wykonane z materiału niepalnego i rozmieszczone z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego.

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) odpadów komunalnych zmieszanych poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

2) odpadów selektywnie zebranych w postaci opakowań ze szkła, papieru i tektury (w tym opakowań), tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych poprzez gromadzenie odpadów w pojemnikach w sposób określony w § 3 i przekazanie przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów lub poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów,

3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez wystawianie w zabudowie wielorodzinnej przy osłonie śmietnikowej lub w miejscu służącym do zbierania odpadów, a w zabudowie jednorodzinnej przed nieruchomością w terminach ustalonych w udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów lub punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

5) zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów, a w przypadku baterii również do oznaczonych pojemników znajdujących się w Urzędzie Miejskim, szkołach, przedszkolach, spółkach komunalnych,

6) przeterminowanych leków poprzez przekazanie do oznaczonych pojemników ustawionych w aptekach,

7) chemikaliów, w tym środków ochrony roślin, poprzez przekazanie do punktów selektywnego zbioru odpadów,

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez gromadzenie w osobnych kontenerach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą, albo przekazanie za odpłatnością do punktów selektywnego zbioru,

9) odpadów komunalnych zielonych poprzez poddanie kompostowaniu na potrzeby własne na terenie nieruchomości, na której powstały, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, lub poprzez gromadzenie tych odpadów w osobnych pojemnikach lub workach i przekazanie przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanemu do rejestru działalności regulowanej albo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych na warunkach określonych w odrębnej umowie z przedsiębiorcą lub zarządcą instalacji, albo przekazanie za odpłatnością do punktów selektywnego zbioru.

§ 11. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do przekazywania odpadów na podstawie odrębnej umowy zawartej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

§ 12. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczenia do ich przepełnienia i wylewania.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. 1. W celu prowadzenia odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji odpadów w miejscu ich wytworzenia, należy:

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe,

2) redukować objętość odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, puszek metalowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.

2. Dla Regionu koszalińskiego wskazane są:

1) istniejące regionalne instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Sianowie i Korzyścienku,

2) składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sianowie,

3) kompostownia odpadów ulegających biodegradacji w Sianowie

4) istniejąca instalacja zastępcza - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gwiazdowie.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. Właściciele zwierząt zobowiązani są sprawować należytą opiekę nad zwierzętami, a w szczególności zabrania się:

1) porzucania zwierząt,

2) puszczania psów samopas,

3) szczucia lub drażnienia psów powodującego, że stają się one niebezpieczne.

§ 15. 1. Właściciele mają obowiązek rejestracji psa w Urzędzie Miejskim w terminie 14 dni od daty nabycia psa.

2. Właściciele posiadający psy w wieku powyżej 3 miesięcy zobowiązani są do poddawania ich systematycznym szczepieniom p/wściekliźnie 1 raz do roku.

3. Straż Miejska ma prawo kontroli dokumentów poświadczających poddanie psa szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

§ 16. Właściciel zobowiązany jest doprowadzić psa, który pogryzł człowieka, na obserwację do najbliższej lecznicy dla zwierząt, niezależnie od posiadanego świadectwa szczepień przeciwko wściekliźnie.

§ 17. Właściciele psów, w miejscach publicznych, mają obowiązek prowadzenia ich na smyczy, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych osób i zwierząt, a w razie konieczności w kagańcu.

§ 18. Właściciele zwierząt zobowiązani są usuwać zanieczyszczenia (odchody) powodowane przez ich zwierzęta, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z chodników, ulic, terenów zielonych.

§ 19. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi powinni w miarę posiadanych możliwości wyposażyć piwnice w uchylne okienka umożliwiające kotom wolnobytującym - zwalczającym gryzonie - swobodne wejście i wyjście.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. 1. Ustala się na terenie miasta Darłowo dwie strefy hodowlane określając jednocześnie warunki prowadzenia hodowli.

1) Strefa I - całkowity zakaz hodowli, obejmuje teren Darłówka oraz centrum Darłowa i osiedli budownictwa wielorodzinnego oraz budownictwa jednorodzinnego o skoncentrowanej zabudowie, z następującymi ulicami: Marii Curie-Skłodowskiej, Szpitalna, Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza, Ogrodowa, Rynkowa, Mikołaja Kopernika, Karola Kurpińskiego, Józefa Wybickiego, Witolda Lutosławskiego, Ignacego Paderewskiego, Michała Kleofasa Ogińskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Władysława Żeleńskiego, Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Księżnej Zofii, Jana z Maszewa, Henryka Wieniawskiego, Królowej Jadwigi, Św. Gertrudy, Księżnej Anny, Hanki Sawickiej, Ojca Damiana Tynieckiego na odcinku od Baszty do skrzyżowania z ul. Kazimierza Pułaskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza Jerzego Popiełuszki, Aleja Jana Pawła II, Polna, Kazimierza Pułaskiego, Emilii Plater, generała Władysława Andersa, Leopolda Okulickiego, generała Stanisława Maczka, Żwirki i Wigury, Józefa Bema, generała Zygmunta Berlinga, majora Hubala, majora Henryka Sucharskiego, generała Stefana Roweckiego, Zamkowa, Podzamcze, Młyńska, Hotelowa, Krótka, Powstańców Warszawskich, plac Tadeusza Kościuszki, Ratuszowa, Pocztowa, Franciszkańska, Kościelna, Wenedów, Rzemieślnicza, Wałowa, Romualda Traugutta, Zielona, Okrężna, Sami Swoi, Wojsk Ochrony Pogranicza, Morska, Marii Konopnickiej, Artura Grottgera, Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Juliana Fałata, Adolfa Dygasińskiego, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Dulewicza, Sportowa, Hieronima Fiodorowa, Wiosenna, Letnia, Fiołkowa, Chabrowa, Nagietkowa, Makowa, Flisacka, Ścienna, Kowalska, Aleje Wojska Polskiego - na odcinku od mostu na rzece Wieprzy do przejazdu Kolejowego, 1 - go Maja, Nadbrzeżna, Stefana Żeromskiego, Stodolniana, Bogusława X, Stanisława Wyspiańskiego,

2) Strefa II - obejmująca nieruchomości położone przy pozostałych ulicach Darłowa, w której dopuszcza się hodowlę zwierząt z tym, że hodowla musi być usytuowana w taki sposób, aby uciążliwości nią powodowane zamykały się w granicach nieruchomości, na której jest prowadzona oraz nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia gruntu, zanieczyszczenia wód gruntowych i opadowych oraz spełniała inne wymogi określone w przepisach szczegółowych.

2. W przypadku nieruchomości zabudowanych lokalami wielorodzinnymi, hodowla jest dopuszczalna pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

§ 21. Ograniczenia z § 21 ust. 1 pkt 1 nie dotyczą istniejących w dniu wejścia w życie "Regulaminu" gospodarstw rolnych z tym, że hodowla powinna być prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w § 20 ust. 1 pkt 2.

§ 22. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:

- przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

- gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

- przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w którym prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią.

§ 23. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzać według potrzeb, a profilaktycznie w październiku każdego roku kalendarzowego, obowiązkową deratyzację nieruchomości.

§ 25. Do obowiązku właściciela nieruchomości należy :

1) przed deratyzacją usunąć śmieci i odpadki,

2) bezpośrednio przed wyłożeniem trutki, usunięcie wszelkich rzeczy i artykułów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni,

3) w czasie deratyzacji zwracanie szczególnej uwagę na dzieci i zwierzęta domowe, celem uniknięcia wypadków zatruć,

4) wyłożenie trutki w miejscach mało uczęszczanych i trudno dostępnych dla ludzi i zwierząt domowych, po zakończeniu akcji, zebranie pozostałej trucizny oraz padłych gryzoni, a następnie spalenie lub zakopanie głęboko w ziemi w odległości nie mniejszej niż 20 m od źródeł wody zdatnej do picia.

§ 26. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są podać do wiadomości mieszkańcom termin przeprowadzania akcji, wywiesić znaki ostrzegawcze oraz poinstruować ich o obowiązkach i sposobie postępowania.

§ 27. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 28. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Burmistrz Miasta Darłowo może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie.

Rozdział 9.
Postanowienia porządkowe

§ 29. Nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Darłowo podlega karze przewidzianej w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Darłowie


Zbigniew Grosz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama