reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/448/2013 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY BARLINEK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barlinek, zwany dalej "regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barlinek, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

6) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

8) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu właściwą nad nimi opiekę, ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

9) wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

10) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Barlinek;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Barlinek, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 3;

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady (dalej - przedsiębiorca) - rozumie się przez topodmiot lub podmioty prowadzącedziałalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

6) zarządzającym systemem gospodarowania o dpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy.

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale III i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy,

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

e) metal, w tym odpady opakowaniowe;

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach;

i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;

j) zużyte baterie i akumulatory;

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

l) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;

m) zużyte opony;

4) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także dorealizowania innych czynności warunkujących możliwość utrzymania czystości i porządku, polegających na:

1) uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości, w szczególności:

a) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego poprzez odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

b) nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

§ 5. Właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z chodnikiem mają obowiązek niezwłocznie go odśnieżać, usuwać lód, błoto i inne zanieczyszczenia.

§ 6. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

1) na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

§ 7. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza.

§ 8. Gmina udostępnia na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o uprawnionych podmiotach odbierających odpady komunalne, w tym zebrane selektywnie, od właścicieli nieruchomości oraz prowadzących, na zlecenie gminy, działalność w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

§ 9. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l;

b) do selektywnego zbierania odpadów - worki o minimalnej pojemności 60 l;

c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;

d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

§ 10. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;

b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

§ 11. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3) dla lokali handlowych - 5 l na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. "ogródkach", zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdego pracownika;

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. - 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;

10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

§ 12. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

§ 13. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

§ 14. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

§ 16. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do zbierania odpadów selektywnie powinny spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.).

§ 17. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

§ 18. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

§ 19. 1. Do gromadzenia nieczystości płynnych na terenie nieruchomości, gdzie brak jest możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, służą szczelne, bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

2. Wielkość zbiorników bezodpływowych oraz przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na nieruchomości.

§ 20. Właściciel nieruchomości, na której terenie organizowana jest impreza o charakterze publicznym zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 21. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 22. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 3 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów. Do czasu odbioru tych odpadów przez przedsiębiorcę lub dostarczenia przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady te należy gromadzić i przechowywać w sposób ograniczający dostęp osób trzecich.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

4. W zabudowie wielorodzinnej o liczbie lokali powyżej 10, odbiór odpadów zmieszanych odbywa się dwa razy w tygodniu, zaś odpadów zbieranych selektywnie raz w tygodniu.

§ 23. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

§ 24. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości może odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

§ 25. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 26. Częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych i transport nieczystości ciekłych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego podmiotu, z którym podpisał umowę,

2) częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji,

3) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu i gwarantującą zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 27. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Barlinek odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 28. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) W odniesieniu do psów:

a) wyposażenie każdego psa w obrożę i smycz,

b) prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku posiadania psa rasy agresywnej lub psa, który może stworzyć zagrożenie, dodatkowo w nałożonym kagańcu; zwolnienie psa ze smyczy dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a osoba prowadząca zwierzę ma możliwość pełnej kontroli nad jego zachowaniem.

2) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w biodegradowalnych torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,

b) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

c) nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;

d) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielanie przykrych zapachów.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzętagospodarskie.

3. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 29. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barlinek reguluje uchwała Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 30. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na terenach zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej,

2) na terenach ogrodów działkowych z wyjątkiem dopuszczonych Regulaminem Ogródków Działkowych,

3) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, na prywatnych posesjach położonych w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) przestrzegania przepisów higieniczno - sanitarnych i epidemiologicznych;

4) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

5) właściciel hodowli zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,

6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku - wiosną i jesienią, realizowaną przez uprawniony podmiot.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 31. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie miasta, terenach wsi, osad, położone w granicach administracyjnych Gminy Barlinek, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 90 dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.

§ 32. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w okresie od 01-14 kwietnia i 15-30 listopada oraz w zależności od potrzeb w dodatkowych terminach, w sposób i metodami zgodnymi z prawem obowiązującym w tym zakresie.

§ 33. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Burmistrz Barlinka w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie poprzez zarządzenie i podanie go do publicznej wiadomości.

§ 34. O terminach przeprowadzenia deratyzacji Gmina poinformuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku, na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectwach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barlinku.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 35. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, sprawuje zarządzający systemem gospodarowania odpadami, w pozostałych sprawach - Burmistrz Barlinka.

§ 36. Traci moc Uchwała NrXXXIII/427/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Barlinek.

§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 38. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Malinowska

Konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama