reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/189/13 Rady Miejskiej w Resku

z dnia 23 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146; Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675; z 2011r. Nr 21, poz.113; Nr 117, poz.679; Nr 134, poz.777; Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r. poz.567) w związku z art.21 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266; z 2004r. Nr 281, poz.2783 i poz.2786; z 2006r. Nr 86, poz.602; Nr 94, poz.657; Nr 167, poz.1193 i Nr 249, poz.1833; z 2007r. Nr 128, poz.902 i Nr 173, poz.1218; z 2010r. Nr 3, poz.13; z 2011r. Nr 224, poz.1342 oraz z 2012r. poz. 951) Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko na lata 2013 - 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/136/08 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 października 2008 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2008-2012.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Basowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/189/13
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 23 lutego 2013 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko
na lata 2013 - 2017

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko na lata 2013 - 2017 wyznacza podstawowe kierunki działania Gminy Resko w zakresie gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Resko, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

1. Zasób mieszkaniowy stanowią mieszkania znajdujące się zarówno w budynkach stanowiących własność Gminy, jak i w budynkach w których wyodrębniono własności lokali (wspólnoty mieszkaniowe).

2. Zasoby mieszkaniowe wg form własności na dzień 31.12.2012r.:

Lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy (100%)

Lokale mieszkalne wchodzące w skład wspólnot mieszkaniowych zarządca budynku Spółka "Administrator"

Lokale mieszkalne wchodzące w skład innych wspólnot mieszkaniowych

BUDYNKI

9

21

42

Typ lokalu

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Lokale mieszkalne

Lokale socjalne

Iliść

15

7

32

6

23

27

ŁĄCZNIE LOKALI

110

Mieszkalnych

70

Socjalnych

40

3. Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Resko w latach 2013-2017 nie będzie ulegała znacznym zmianom. Gmina Resko nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nie przewiduje inwestycji w postaci budowy nowych obiektów mieszkalnych. W kolejnych latach może nastąpić przekształcanie lokali mieszkalnych na lokale socjalne w związku z długotrwałymi zaległościami oraz trudną sytuacją finansową, majątkową i życiową najemców lokali mieszkalnych.

4. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego jest zróżnicowany i uzależniony od wieku budynków, przeprowadzonych w przeszłości remontów oraz stanu jego utrzymania.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali

1. Analiza wieku budynków, w których znajduje się zasób mieszkaniowy, wskazuje iż prawie 80% znajduje się

w użytkowaniu ponad 60 lat. Stosowane w okresie ich budowy technologie powodują, że lokale te wymagają dużych nakładów remontowych.

2. Stan techniczny budynków i lokali mieszkalnych wskazuje na konieczność podjęcia działań remontowych,

w szczególności w zakresie:

1) naprawy pokryć dachowych, rynien oraz rur spustowych,

2) naprawy kominów,

3) odwodnienia i wzmocnienia fundamentów,

4) remontu instalacji elektrycznych i odgromowych,

5) przestawienia pieców kaflowych,

6) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

7) docieplenia i wykonania nowych elewacji budynków.

3. Priorytetowym celem planowanych remontów jest utrzymanie stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia. W związku z tym, w pierwszej kolejności w danym roku będą realizowane zadania mające na celu remonty bądź modernizacje instalacji technicznych tj. elektrycznej, odgromowej oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych, a także przestawienie pieców kaflowych.

4. Prowadzenie prac remontowych w budynkach, w których Gmina Resko jest współwłaścicielem będzie możliwe, o ile podjęte zostaną uchwały wspólnot mieszkaniowych o przystąpieniu do remontu czy modernizacji.

5. Wykonywanie w/w remontów w budynkach i lokalach komunalnych uzależnione będzie od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w latach 2013 - 2017

Nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji a jego zbycie będzie uzasadnione względami racjonalnego gospodarowania zasobem Gminy np. w przypadku gdy budynek wymaga generalnego remontu i przekracza graniczną wielkość dla której jest opłacalny remont lub w celu zbycia ostatniego lokalu znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej z udziałem Gminy. Sprzedaż będzie dokonywana na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1. Polityka czynszowa winna zmierzać do takiego ukształtowania stawek czynszu w latach objętych programem aby wpływy z czynszu pokrywały nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków ale zapewniły również pozyskanie środków na remonty.

2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu określony przez organ wykonawczy według stawki bazowej za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu ustalonej na podstawie art.7 i art.8 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zmianami).

3. Przyjmuje się możliwość stosowania obniżek czynszu:

1) w wysokości 20% stawki bazowej za 1 m 2 najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 40% dochodu określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182);

2) w wysokości 40% stawki bazowej za 1 m 2 najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 20% dochodu określonego w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182).

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Gmina Resko zarządza mieszkaniowym zasobem w sposób bezpośredni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266 ze zmianami). Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Resko jest współwłaścicielem, odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 ze zmianami).

2. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy Resko polega w szczególności na realizacji następujących zadań:

- prowadzeniu ewidencji zasobu mieszkaniowego,

- zawieraniu i rozwiązywaniu umów najmu,

- naliczaniu czynszu oraz dokonywaniu wypowiedzeń wysokości czynszu,

- prowadzeniu bieżącej kontroli kont najemców i windykacji należności z tytułu najmu lokali,

- przygotowywaniu pozwów sądowych o zapłatę i eksmisję,

- prowadzeniu procedur dotyczących umorzenia i rozłożenia na raty zaległości czynszowych,

- sprawowaniu nadzoru technicznego nad budynkami i lokalami oraz prowadzeniu książek budowlanych,

- prowadzeniu rejestru podań i zgłoszeń lokatorów w zakresie wykonywania remontów,

- organizacji i nadzorze nad remontami,

- prowadzeniu spraw związanych z zamianą komunalnych lokali mieszkalnych,

- prowadzeniu całokształtu spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Resko jest współwłaścicielem.

3. Nie planuje się zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej

W latach 2013-2017 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących źródeł :

- środków finansowych określonych w uchwale budżetowej,

- przychodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych,

- środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową

1. Szacuje się, że wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego w latach 2013-2017 wynosić będą :


Lp.


Rodzaj kosztów

Koszty w tys. zł w latach

2013

2014

2015

2016

2017

1

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

21 700

22 400

23 000

23 700

24 400

2

Koszty eksploatacji

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

3

Koszty remontów i modernizacji

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

4

Wydatki inwestycyjne

70 000

0

0

0

0

RAZEM

159 200

89 900

90 500

91 200

91 900

2. Wysokość ponoszonych wydatków na dany rok będzie określona uchwałą budżetową.

Rozdział 8.
Działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

1. Określa się poniższe zasady jako priorytetowe:

1) Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy:

- dokonywanie bieżących remontów lokali i budynków gminnych

- uczestniczenie w remontach części wspólnych nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych,

- wspieranie najemców w zakresie wykonywania ulepszeń w lokalu mających na celu podniesienie standardu technicznego lokalu.

2) Aktywna windykacja należności czynszowych:

- bieżący nadzór w celu zapewnienia regularnego i terminowego otrzymywania należności z tytułu czynszu,

- najemcy o trudnej sytuacji materialnej będą informowani o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego, o rozłożeniu zaległości na raty oraz o możliwości uregulowania zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego tj. poprzez wykonywanie prac porządkowych, remontowych i innych na rzecz Gminy Resko.

- nieuregulowanie zobowiązań będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy najmu, a w dalszej kolejności złożeniem pozwu do Sądu o nakaz zapłaty i o eksmisję.

3) Zapewnienie lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w celu bieżącej realizacji wyroków eksmisyjnych oraz w celu uniknięcia płacenia przez Gminę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu.

2. Nie planuje się zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII/189/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23 lutego 2013r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2013-2017

Opracowanie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Resko jest realizacją obowiązku, który nakłada ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266ze zmianami).

Powyższa ustawa wymaga aby "Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy" był opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmował w szczególności:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy;
2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali;
3)planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu;
5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b) planowaną sprzedaż lokali.

Celem "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Resko na lata 2013 - 2017" jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama