reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVI/289/2013 Rady Miejskiej w Myśliborzu

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta i gminy Myślibórz i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2012 r. Nr 69 poz. 391 ze zmianami) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:
1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane są w każdej ilości, następujące odpady komunalne:
1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach,
2) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury;
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metale i opakowania z metali;
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
§ 3. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnego zbierania odpadów nieodpłatnie przyjmowane są dostarczone przez mieszkańców, w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane selektywnie:
a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania z papieru i tektury,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metale i opakowania z metali;
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
g) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
h) zużyte baterie i akumulatory;
i) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
j) zużyte opony;
k) przeterminowane leki i opakowania po lekach.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
3. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Gminy Myślibórz.
§ 4. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady komunalne zmieszane:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie wiejskim - raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie miejskim - raz na tydzień;
2) odpady zbierane selektywnie o których mowa w § 2 pkt.2 lit. a-d:
a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej na terenie wiejskim - raz na dwa tygodnie
b) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenie miejskim - raz na tydzień.
2. Meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierana są z nieruchomości co najmniej dwa razy do roku według ogłoszonego harmonogramu zbiórki.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Chmielewska
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy, w drodze uchwały określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwała określa rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz częstotliwość ich odbioru z poszczególnych rodzajów nieruchomości. Ponadto określono rodzaje odpadów jakie właściciel nieruchomości zamieszkałej może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama