reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Białogard

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Rada Gminy Białogard uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard, dotyczące w szczególności:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, itp.) metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: prze - terminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.) zużytych: baterii, akumulatorów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także odpadów zielonych;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) harmonogramie - należy przez to rozumieć opracowany przez Gminę harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Białogard, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy;

2) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art.7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

3) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białogard";

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, Nr 391 ze zm.).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników lub worków w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów;

3) zbieranie odpadów niepodlegających segregacji do pojemników lub worków o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy, w terminach wyznaczonych w harmonogramie ustalonym przez Gminę;

5) gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub ich oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych w przypadku braku sieci kanalizacyjnej;

6) pozbywanie się nieczystości płynnych w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem;:

7) uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, wyłącznie pod warunkiem odprowadze- nia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

9) wykonywanie drobnych, związanych z bieżącą eksploatacją napraw pojazdów na terenie nieruchomości tylko i wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości i pod warunkiem gromadzenia powstających odpadów w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3.
Ogólne zasady i sposób selektywnego zbierania i odbierania odpadów

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2) właściciele nieruchomości są zobowiązani do umieszczenia pojemników lub worków w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania określone właściwymi przepisami;

3) właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierający odpady do selektywnego odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury (w tym opakowań, gazet, czasopism, itd.);

b) metali;

c) tworzyw sztucznych;

d) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

e) opakowań wielomateriałowych;

f) przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.);

g) zużytych: baterii i akumulatorów;

h) sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

j) odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych;

k) zużytych opon;

l) odpadów zielonych;

4) prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w pkt. 3 jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania szklane orazodpady biodegradowalne należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników i oddawać przedsiębiorcy w terminach określonych harmonogramem lub w razie potrzeby dostarczać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wystawia się w sposób określony w § 5 pkt. 2 i 3 bez umieszczania w workach;

6) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe gromadzi się w odpowiednich pojemnikach, zamówionych u przedsiębiorcy;

7) odpady niebezpieczne należy gromadzić i przygotować do odebrania w sposób uniemożliwiający lub ograniczający dostęp osobom trzecim;

8) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, w przypadku gdy nieruchomość posiada powierzchnię minimum 1000 m 2 , właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;

9) właściciel nieruchomości korzystający z kompostownika, o którym mowa w pkt 10 ma obowiązek wpisania kompostownika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się w aptekach i na terenie placówek służby zdrowia;

11) zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się na terenie szkół i placówek handlowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego pozbywania się odpadów komunalnychzterenu nieruchomości.

2. 2 Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady są odbierane przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek wystawienia odpadów w terminie określonym harmonogramem przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób nie utrudniający ruchu i nie powodujący zanieczyszczania miejsc publicznych.

3. 3 Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; zarządca nieruchomości ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe.

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne -na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

3) odpady biodegradowalne - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów we wszystkich rodzajach zabudowy:

1) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie;

2) odpady zielone z pielęgnacji ogrodów oraz odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe - na indywidualne zgłoszenie;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj.przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory - 1 raz na kwartał w terminie określonym w harmonogramie.

4. Stosownie do potrzeb odpady selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 7. § 7 .Częstotliwość odbierania odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinna być dostosowana do potrzeb, jednak odpady powinny być odbierane nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 8. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i worków, mogą być używane odpowiednio oznaczone inne worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 9. Ustala się następujące zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do podpisania umów na odbiór nieczystości płynnych z pod- miotem posiadającym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie;

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem i wylewaniem się zawartości;

3) opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów odbywa się zgodnie z zasadami eksploatacji.

Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 10. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy gromadzić w estetycznych spełniających techniczne wymogi bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska pojemnikach lub workach. Pojemniki i worki muszą spełniać wymagania prawem określone.

§ 11. 1.Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych o minimalnych pojemnościach:

1) 50 litrów na 1 mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden 120 litrowy pojemnik na każdą nieruchomość;

2) dla żłobków, przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika;

3) dla szkół każdego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika;

4) dla internatów, hoteli, moteli, pensjonatów, itp.- 20 litrów na jedno łóżko;

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 litrów na każdego zatrudnionego,

6) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu, lub co najmniej jeden 120 litrowy pojemnik na lokal;

7) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

8) dla terenów publicznych kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów;

9) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 120 litrów poza tym okresem.

2. Do gromadzenia odpadów zmieszanych stosuje się pojemniki lub worki w kolorze szarym lub czarnym.

§ 12. 1.Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o pojemności od 60 litrów do 120 litrów, o następujących ujednoliconych kolorach:

a) niebieskie z przeznaczeniem na papier i tekturę;

b) żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

c) c ) zielone z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;

d) czerwone z przeznaczeniem na metale;

e) fioletowe z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.

2. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza także się stosowanie pojemników o pojemności 240 - 7000 litrów z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.

3. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się stosowanie pojemników, spełniających prawem określone wymagania w kolorach innych niż określone w ust. 1, z tym że pojemnik powinien być oznakowany w sposób trwały, zamieszczonym w widocznym miejscu, napisem w formacie A4 lub większym informującym o rodzaju odpadów gromadzonych w pojemniku. Napis wykonuje się określonym w ust. 1 w kolorze, odpowiednim dla danego rodzaju odpadu.

§ 13. 1.Na chodnikach, dworcach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, placach odpady gromadzi się w koszach ulicznych o pojemności od 35 do 75 litrów.

2. Na przystankach kosze lokalizuje się pod wiatą, a w przypadku jej braku w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne powinny być wyposażone w odpowiednią do natężenia ruchu liczbę pojemników. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu do obiektu.

4. 4 . W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami odpady gromadzi się w zestawach pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 1100 litrów do 7000 litrów, oznakowanych kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisanych i ze znakiem graficznym.

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości, na terenie której organizowana jest impreza masowa jest zobowiązany do wyposażenia miejsca, na którym impreza się odbywa w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każde 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.

2. Właściciel nieruchomości, o której mowa w ust.1 jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 15. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez pobudowanie zbiornika bezodpływowego o pojemności dostosowanej do liczby osób mieszkających na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

§ 16. 1 . Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów w wyłącznie do tego celu przeznaczonych, oznaczonych kolorystycznie i opisanych pojemnikach;

2) mycie i dezynfekcję pojemników;

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości nie powodującej ich wypadanie i przeciążanie pojemnika;

4) zamykanie pojemników.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17. 1. Przekazywanie odpadów zebranych z terenu Gminy Białogard przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej musi następować do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:

1) objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów;

2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów:

a) w 2013 r. nie więcej niż 50%,

b) w 2020 r. nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

3) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;

4) przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.;

5) wydzielenia odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych;

6) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;

7) promowania kompostowania odpadów ulegających biodegradacji; powstające w gospodarstwach domo- wych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich;

8) edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie ponownego wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

3. W celu zmniejszenia objętości i uzyskania odpowiedniego poziomu segregacji odpadów należy:

1) redukować objętość odpadów surowcowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, puszek metalowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku;

2) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku;

3) minimalizować używanie jednorazowych toreb oraz opakowań.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
i uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

1) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zagrożeń życia, zanieczyszczania nieruchomości, terenów i obiektów użyteczności publicznej;

2) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych, w szczególności z dróg, chodników, podwórek, parków, boisk i terenów zielonych ;

4) wyprowadzania psów na teren publiczny w obroży i na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej na podstawie odrębnych przepisów za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, również w ka- gańcu;

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych, w szczególności ogrodzonych nieruchomości.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, boiska, place zabaw, ogrody działkowe.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania przeznaczonych do hodowli zwierząt budynków gospodarskich spełniających wymogi prawem określone;

2) ograniczenia do obszaru nieruchomości, na którym zwierzęta są utrzymywane wszelkich uciążliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem.

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;

2) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym hałasu, nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

4) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

§ 21. § 21 Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych i dróg publicznych i co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń z terenów służących do użytku publicznego.

Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 23. Właściciele nieruchomości są zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku, w miesiącach marzec i kwiecień deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Białogard określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 25. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Białogard można zgłaszać do Straży Gminnej tel. 094 311 33 90 lub do Urzędu Gminy Białogard tel. 094 312 44 01 sekretariat@gmina-bialogard.pl.

2. Urząd Gminy Białogard będzie inicjował działania i popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego i estetycznego Gminy.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama