reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świerzno

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim,

Rada Gminy Świerzno,

uchwala:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;

3) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Wszystkie informacje, warunki określone przez Gminę dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świerzno udostępnione zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Na terenie każdej nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne należy prowadzić selektywną zbiórkę tych odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny, a odbierający odpady do odbierania w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

2) szkła,

3) papieru i tektury,

4) tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych;

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

6) przeterminowanych leków i chemikaliów;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

11) zużytych opon; lub z dopuszczeniem:

12) zbierania odpadów wymienionych w punkcie 3 i 4 do jednego pojemnika jako tzw. frakcję "suchą".

4. Zbieranie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich gromadzenie w odpowiednim rodzaju i pojemności pojemnika, wg warunków określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu.

5. Pojemniki lub worki na odpady komunalne, w które wyposażona jest nieruchomość powinny być dostosowane przez właścicieli nieruchomości do warunków (dotyczących wyboru materiałów wykonania pojemników/worków, oznakowania, gabarytów, możliwości technicznych odbioru i opróżnienia tych pojemników przez podmiot odbierający odpady) określonych przez Gminę oraz do warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości w sposób systematyczny.

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zorganizowania na terenie swojej nieruchomości miejsca lokalizacji pojemników służących do gromadzenia i zbierania odpadów w sposób selektywny.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

9. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należą do zarządzających tymi terenami.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników, służących do użytku publicznego, mają ustawowo obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. .

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Rodzaje pojemników wykorzystywanych do zbiórki odpadów komunalnych określone zostaną przez Gminę i udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych ustala się pojemniki w jednolitym kolorze (z wyłączeniem kolorów pojemników stosowanych przy selektywnej zbiórce odpadów wymienionych w § 5 ust. 3) o odpowiednim oznaczeniu opisowym ze znakiem graficznym.

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki/worki niebieskie, w których zbierany jest papier i tektura (należy wrzucać gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki; papier szkolny, biurowy; kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania);

2) pojemniki/worki zielone, w których zbierane jest szkło kolorowe (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach); z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt. 4;

3) pojemniki/worki białe, w których zbierane jest szkło bezbarwne (należy wrzucać butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach); z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt. 4;

4) dopuszcza się łączne zbieranie szkła kolorowego oraz szkła bezbarwnego w pojemnikach/workach zielonych, określonych § 5 ust. 3 pkt. 2;

5) pojemniki/worki żółte, w których zbierane są tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe (należy wrzucać puste, odkręcone i zgniecione opakowania plastikowe po napojach np. typu PET, puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach; plastikowe zakrętki; folia i torebki z tworzyw sztucznych puszki po napojach, konserwach; drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych np. zabawki, narzędzia, kartoniki po sokach i mleku);

6) pojemniki brązowe - odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;

7) worki brązowe - odpady zielone;

8) w przypadku zbierania frakcji "suchej" (papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), należy przyjąć założenia dotyczące kolorystyki i rodzaju pojemnika/worka jak w § 5 ust. 3 pkt 5.

4. Dobór rodzaju pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na koszt właścicieli nieruchomości,

2) z wykorzystaniem odpowiedniego rodzaju pojemnika, wystarczającego do przekazania tego rodzaju odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości, określonej w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

5. Ustala się prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości Gminy Świerzno, z uwzględnieniem podziału na poszczególne nieruchomości:

1) nieruchomości zamieszkałe;

2) nieruchomości niezamieszkałe;

3) nieruchomości w części zamieszkałe i niezamieszkałe;

6. W przypadku nieruchomości zamieszkałych ilość i pojemność pojemnika należy dostosować do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz częstotliwości odbioru danego rodzaju odpadów według Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, należy dostosować pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych według Załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, uwzględniając następujące podstawy doboru pojemników, dla:

1) lokali handlowych - branża spożywcza, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

b) szkło - 5 l na 1 m2powierzchni handlowej;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 10 l na 1 m2powierzchni handlowej;

2) lokali handlowych - branża przemysłowa, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

b) szkło - 3 l na 1 m2powierzchni handlowej;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 8 l na 1 m2powierzchni handlowej;

3) obiektów oświaty, kultury, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

b) szkło - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 10 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 6 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko;

4) urzędów, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 12 l na każdego pracownika;

b) szkło - 12 l na każdego pracownika;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 12 l na każdego pracownika;

5) podmiotów usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 10 l na każdego pracownika oraz 5 l na każdego klienta;

b) szkło - 6 l na każdego pracownika oraz 4 l na każdego klienta;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 10 l na każdego pracownika oraz 5 l na każdego klienta;

6) obiektów zakwaterowania, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 6 l na każde miejsce noclegowe;

b) szkło - 4 l na każde miejsce noclegowe;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 6 l na każde miejsce noclegowe;

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 4 l na każde miejsce noclegowe;

7) campingów, pól namiotowych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 0,25 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

b) szkło - 0,15 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 0,25 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 0,15 l na każdy m2powierzchni przeznaczonej pod nocowanie;

8) ogródków działkowych, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 30 l na każdą pojedynczą działkę;

b) szkło - 15 l na każdą pojedynczą działkę;

c) frakcja "sucha" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) - 30 l na każdą pojedynczą działkę;

d) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 l na każdą pojedynczą działkę;

9) cmentarzy, dla:

a) zmieszanych odpadów komunalnych - 0,3 l na każdy m2powierzchni cmentarza;

b) odpady ulegające biodegradacji - 0,15 l na każdy m2powierzchni cmentarza.

8. W przypadku nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych (tzw. "mieszanych") ilość i pojemność pojemników należy dostosować według Załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu.

9. Dobór pojemności pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe zależny jest od potrzeb własnych właścicieli nieruchomości:

1) z wykorzystaniem pojemników udostępnianych przez przedsiębiorcę odbierającego tego typu odpady, na koszt właścicieli nieruchomości,

2) z wykorzystaniem pojemnika o odpowiedniej pojemności, wystarczającej do przekazania tego rodzaju odpadów do PSZOK-u w limitowanej ilości, określonej w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.

10. Do zbiórki odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego służą trwałe kosze uliczne (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych) o pojemności nie mniejszej niż 10 l i nie większej niż 50 l.

11. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, w odpowiedni rodzaj pojemników zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednią ilość i pojemność pojemników, uwzględniając następujące podstawy ich doboru dla:

1) pojemników na zmieszane odpady komunalne o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika,

2) pojemników/worków na "frakcję suchą" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika,

3) pojemników na szkło o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, o których mowa w rozdziale III w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (w szczególności poprzez stałą kontrolę ich szczelności), z zaleceniem przeprowadzenia ich dezynfekcji i dezynsekcji, co najmniej dwa razy w roku.

2. Wyklucza się gromadzenie w pojemnikach/workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z:

1) papieru i tektury: kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

2) szkła: ceramiki, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szyb samochodowych, szkła okiennego, stłuczki szklanej;

3) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego oraz mokrych folii, opakowań po olejach silnikowych i smarach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, puszek po farbach i lakierach, metali łączonych z innymi materiałami.

3. Odpady zielone (trawa, liście) z ogrodów i parków jeśli nie będą gromadzone w przydomowych kompostownikach, mogą być dostarczane przez mieszkańców nieodpłatnie do punktu PSZOK, gdzie zostanie wyznaczony w tym celu specjalny pojemnik.

4. Odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew będzie można przekazać przedsiębiorcy na zasadzie wcześniejszego jego powiadomienia i zamówienia stosownego pojemnika na koszt własny.

5. Warunki miejsc lokalizacji pojemników/worków służących do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych i remontowych, w czasie określonym w § 7 ust. 7 w miejscu umożliwiającym odbierającemu te odpady swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości włączenia się do systemu sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z terenu nieruchomości na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych, na zlecenie właścicieli.

Rozdział 4.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 8. Wymagania i zasady określone w niniejszym Regulaminie dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno dostosowane są do wymagań określonych w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 9. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

a) w miejscu publicznym psy należy prowadzić na uwięzi oraz w razie potrzeby z nałożonym kagańcem.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: nieczystości te, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników,

c) niedopuszczanie do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

3. hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

4. postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 11. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Świerznie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerzno".

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. 1. Na obszarze Gminy Świerzno, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej mogą być utrzymywane zwierzęta gospodarskie z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

2. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania odpowiednich obiektów budowlanych przeznaczonych do hodowli zwierząt gospodarskich,

2) ograniczenia uciążliwości hodowli zwierząt gospodarskich dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,

3) usytuowanie obiektów budowlanych do hodowli zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich odpadów i nieczystości.

3. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5m od granicy nieruchomości.

4. Właściciel zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta.

5. Przepędzanie zwierząt gospodarskich po drogach publicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi oraz usuwania nieczystości pozostawionych przez te zwierzęta.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Świerzno określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia.

2. Koszty przeprowadzenie deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 14. Pracownicy Urzędu Gminy w Świerznie przeprowadzają kontrolę na mocy upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy.

§ 15. Za naruszenie obowiązków zawartych w regulaminie podlega postępowaniu w sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , czyny tego rodzaju są zagrożone karą grzywny.

§ 16. Traci moc uchwała Rady Gminy Świerzno Nr XXII/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Mądrecki


Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. na Radę Gminy nałożony został obowiązek podjęcia nowych uchwał dotyczących systemu gospodarki odpadami na terenie gminy. Regulamin określa prawidłowości, które mają na celu kontrolowanie gospodarki odpadami na terenie gminy, a co za tym idzie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa pod względem higienicznym i znacząco wpływają na poprawę estetyki środowiska i jakości życia mieszkańców. Regulamin określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

- wskazanie rodzajów i minimalnych pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

- warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

- określenie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,

- określenie wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich. Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie konieczność wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Świerzno
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
do Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Świerzno

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Świerzno
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Świerzno

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Świerzno
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Świerzno

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/179/2013
Rady Gminy Świerzno
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Świerzno

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół

Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół świadczy wyspecjalizowane usługi w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama