reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.3.4131.164.2013.SA Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 4 marca 2013 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r., poz. 567)

stwierdzam nieważność

§ 4. ust. 3 pkt 3, § 5 ust. 11, § 10, § 13 ust. 2 i § 15 uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno.

Uzasadnienie

W dniu 31 stycznia 2013 r. Rada Gminy Świerzno podjęła uchwałę Nr XXIII/179/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno.

Materialnoprawną podstawę podjęcia ww. aktu stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.), zgodnie z którym rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Z kolei, ust. 2 cytowanego przepisu wskazuje, iż regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) (uchylony);

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy, jest aktem prawa miejscowego, zaliczanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Taki akt normatywny musi zatem odpowiadać wszystkim wymogom, jakie prawo stawia w odniesieniu do zasad tworzenia i obowiązywania systemu źródeł prawa. W stosunku do aktów prawa miejscowego znaczenie istotne ma norma zawarta w art. 94 Konstytucji, który stanowi, iż organy samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach. Uwzględniając hierarchiczność źródeł prawa akty tego typu mają charakter zależny od źródeł prawa wyższego rzędu, czego konsekwencją jest stanowisko, iż nie mogą normować materii uregulowanych aktami wyższego rzędu, nadto nie mogą wykraczać poza zakres delegacji ustawowej. W związku z tym, bezspornym pozostaje fakt, iż regulamin utrzymania czystości i porządku nie może wykraczać poza materię przewidzianą w art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepis ten stanowi bowiem delegację ustawową dla wydania aktu prawa niższej rangi, ściśle określając zakres spraw, które mogą zostać unormowane w uchwale rady gminy. Nie przyznaje on kompetencji organowi stanowiącemu gminy ani do uchwalania aktów prawa miejscowego obejmujących zagadnienia inne niż wymienione w cyt. przepisie, ani stanowienia regulacji w inny sposób niż wskazany przez ustawodawcę, ponieważ oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej. Jednocześnie zwrócić należy uwagę, że przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że uchwalając na jego podstawie regulamin utrzymania porządku i czystości, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie wymienionych w ustawie zagadnień.

Rada Gminy Świerzno, realizując dyspozycję normy wynikającej z cyt. przepisu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie, w jakim została upoważniona do określenia wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi przewidziała w § 4 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XXIII/179/2013, że naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami może odbywać się pod warunkiem, że nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. W ocenie organu nadzoru przepis ten w zaznaczonym zakresie wkracza w sposób nieuprawniony w regulację prawa sąsiedzkiego, zawartą w art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którą właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 maja 2012 r., sygn. akt II SA/Gd 120/12).

Następnie, w § 5 ust. 11 ww. aktu organ stanowiący Gminy Świerzno zobowiązał organizatorów imprezy masowej do wyposażenia miejsc, na których odbywać się będą imprezy masowe, w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności. Jednakże, zdaniem organu nadzoru, podmiotów tych nie można zaliczyć do kategorii podmiotów, określanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako "właściciele nieruchomości". Tym samym, § 5 ust. 11 uchwały Nr XXIII/179/2013, zgodnie z którym organizator imprezy masowej zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, w odpowiedni rodzaj pojemników zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz odpowiednią ilość i pojemność pojemników, uwzględniając następujące podstawy ich doboru dla:

1) pojemników na zmieszane odpady komunalne o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika,

2) pojemników/worków na "frakcję suchą" (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) o min. pojemności 120 l i nie większej pojemności niż 1 100 l wg wskaźnika przeliczeniowego - min. 0,5 l na 1 uczestnika,

jako przekraczający delegację ustawową, wynikającą z art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy uznać za istotnie naruszający prawo.

Treścią § 10 uchwały Nr XXIII/179/2013 Rada Gminy Świerzno nałożyła na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe szereg obowiązków. Wobec powyższego wskazania wymaga, że wbrew wyraźnemu sformułowaniu ustawy, w której jest mowa o osobach utrzymujących zwierzęta domowe (art. 4 ust. 2 pkt 6), Rada obowiązki te nałożyła jedynie na właścicieli zwierząt , ograniczając przez to w sposób nieuprawniony krąg osób zobowiązanych do przestrzegania regulaminu.

W § 13 ust. 2 Rada Gminy Świerzno postanowiła, że koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.

Regulacja zawarta w ww. przepisie stanowi przekroczenie delegacji ustawowej wynikającej z art. 4 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy. Unormowanie to upoważnia bowiem (i jednocześnie zobowiązuje) organ stanowiący gminy do zamieszczenia w regulaminie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczących wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Nie zawiera on uprawnienia dla rady gminy do wprowadzenia na jego podstawie do regulaminu innych elementów niż wskazane powyżej. W efekcie, stwierdzić należy, iż Rada Gminy Świerzno nie była uprawniona do wprowadzenia w Regulaminie zapisu o tym, kto ponosi koszty przeprowadzania deratyzacji, bowiem nie mieści się to ani w pojęciu "zasada wyznaczania obszarów" ani w pojęciu "zasada wyznaczania terminów" obowiązkowej deratyzacji.

Z kolei, w § 15 Rada postanowiła, że za naruszenie obowiązków zawartych w regulaminie podlega postępowaniu w sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyny tego rodzaju są zagrożone karą grzywny.

Wobec powyższego wskazać należy, że art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie upoważnia rady gminy do rozstrzygania w uchwale o przedmiotowej kwestii. Nadto, wprowadzenie powyższego przepisu w treści regulaminu narusza art. 118 w związku z art. 142 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Podkreślenia bowiem wymaga, iż sankcja za nieprzestrzeganie obowiązków wskazanych w regulaminie utrzymania czystości i porządku została przewidziana w art. 10 ust. ust. 2 i 2a ww. ustawy.

Mając na uwadze wszystkie wskazane wyżej nieprawidłowości, w świetle zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu argumentacji uznać należy, że stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 pkt 3, § 5 ust. 11, § 10, § 13 ust. 2 i § 15 uchwały Nr XXIII/179/2013 Rady Gminy Świerzno z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerzno, jest konieczne i uzasadnione.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama