reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/385/2013 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.[1]) ) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

Organy jednostek samorządu terytorialnego działają na rzecz wzmocnienia udziału mieszkańców i innych zainteresowanych podmiotów w planowaniu i realizacji zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej. W tym celu przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gryfice.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Gryfice,

2) Radzie - rozumie się przez to Radę Miejską w Gryficach,

3) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Gryfic,

4) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Gryficach,

5) konsultacjach - rozumie się przez to konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie przepisów niniejszej uchwały,

6) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

7) sołectwie lub radzie osiedla - rozumie się przez to jedną z jednostek pomocniczych Gminy,

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w sprawach przewidzianych przepisami prawa oraz w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami Gminy mogą być przeprowadzone w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju Gminy,

2) ważnych inwestycji gminnych,

3) planów i programów w dziedzinach obejmujących zadania własne Gminy,

4) spraw uznanych za ważne dla danego sołectwa lub osiedla, jeżeli zostaną zgłoszone przez uprawniony podmiot,

5) lokalizacji, rodzaju i form urządzeń małej architektury,

6) innych spraw uznanych za ważne dla gminy, jeżeli zostaną zgłoszone przez uprawniony podmiot.

Rozdział 2.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone:

1) z inicjatywy Rady Miejskiej,

2) z inicjatywy własnej Burmistrza,

3) na wniosek właściwej merytorycznie w sprawie przedmiotu konsultacji komisji Rady,

4) na wniosek grupy co najmniej sześciu radnych Rady,

5) na wniosek grupy co najmniej stu mieszkańców Gminy,

6) na wniosek mieszkańców sołectwa, przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego w sprawie dotyczącej wyłącznie sołectwa, które zamieszkują,

7) na wniosek mieszkańców osiedla, przyjęty uchwałą rady osiedla w sprawie dotyczącej wyłącznie osiedla, które zamieszkują.

§ 4. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych składa się na ręce Burmistrza.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji,

2) przedmiot, termin i zasięg terytorialny konsultacji,

3) proponowane formy konsultacji,

4) wskazanie osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie złożonego wniosku oraz jej danych kontaktowych.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy, oprócz wymagań określonych w ust. 2, zawiera także listę osób popierających wniosek, ze wskazaniem imion, nazwisk, adresów zamieszkania oraz z własnoręcznymi ich podpisami, a także określenie przedmiotu konsultacji w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy.

4. Burmistrz rozpatruje wniosek, spełniający wymogi określone w ust. 2 i 3, powiadamiając wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

5. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając zasadność przeprowadzenia konsultacji, w tym głównie istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz racjonalność kosztów proponowanych form konsultacji.

6. Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do ich uzupełnienia. Wnioski nieuzupełnione pozostają bez rozpatrzenia.

7. W przypadku odrzucenia przez Burmistrza wniosku o przeprowadzenie konsultacji, wnioskodawcy przysługuje prawo zwrócenia się do Rady Miejskiej o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o jego odrzuceniu.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, Rada Miejska na najbliższej sesji następującej po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku, rozstrzyga w przedmiocie wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Burmistrz podejmuje decyzję o przeprowadzeniu konsultacji w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) cel i przedmiot konsultacji,

2) termin konsultacji tj. czas rozpoczęcia i zakończenia,

3) zasięg terytorialny i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

4) formy przeprowadzenia konsultacji,

5) jednostkę organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 6. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu lub założeń do projektu dokumentu, propozycji rozwiązania sprawy na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a potem przyjmowanie uwag i opinii na piśmie za pomocą m.in. poczty elektronicznej czy na formularzu zgłoszenia uwagi lub na formularzu ankietowym udostępnionym w Urzędzie, na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) otwartych spotkań z mieszkańcami, podczas których zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu ze spotkania, przy czym spotkanie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim osób,

3) zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych działających na terenie Gminy, podczas których zgłoszone uwagi i opinie zostaną wpisane do protokołu z zebrania, przy czym zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim osób, reprezentujących ww. organizacje,

4) przekazania do zaopiniowania projektu dokumentu organizacjom pozarządowym lub instytucjom i przyjęcia uwag i opinii na piśmie,

5) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.

2. Burmistrz dokonuje wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i możliwości ich przeprowadzenia. Możliwe jest przeprowadzenie konsultacji w jednej lub kilku jednocześnie formach.

3. Konsultacje społeczne wymagające specjalistycznej wiedzy, mogą odbyć się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie, a w uzasadnionych przypadkach Burmistrz może powołać zespół opiniodawczo-konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc w ocenie zasadności składanych uwag.

§ 7. 1. Urząd ponosi koszty przygotowania i przeprowadzenia konsultacji, w tym zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną spotkań i zebrań, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 2 i 3.

2. Burmistrz podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwach i na terenie osiedli.

3. Informacja o spotkaniach czy zebraniach powinna być podana do wiadomości publicznej co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania na gminnej stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwach i na terenie osiedli, objętych konsultacjami.

§ 8. Burmistrz ustanawia gminnego pełnomocnika ds. konsultacji społecznych.

§ 9. Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się konsultacjami.

Rozdział 3.
Wyniki konsultacji

§ 10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców Gminy biorących w nich udział.

§ 11. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla Rady i Burmistrza.

§ 12. 1. Gminny pełnomocnik ds. konsultacji społecznych sporządza po zakończeniu konsultacji analizę uzyskanych informacji, a w przypadku zebrania opinii i propozycji, przygotowuje ich zestawienie. W analizie z przeprowadzonych konsultacji ocenia się też zastosowanie właściwych form konsultacji, okres przeznaczony na przeprowadzenie konsultacji, czytelność przekazywanych treści i informacji - pytań czy propozycji, skuteczność dotarcia do właściwych adresatów konsultacji, uzyskanie niezbędnej ilości opinii, propozycji i uwag.

2. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przez wyspecjalizowany podmiot zajmujący się konsultacjami.

§ 13. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji i sposób ich wykorzystania najpóźniej w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na najbliższej sesji Rady.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk


Uzasadnienie

Rada Miejska w Gryficach dotychczas uregulowała zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawach:

1) dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) - art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,

2) podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 5a ust. 1 daje możliwość przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy również w innych sprawach ważnych dla gminy. Chcąc skorzystać z tego uprawnienia Rada Miejska musi określić uchwałą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

O potrzebie uregulowania tego zagadnienia były prowadzone już wcześniej dyskusje, dlatego też Gmina Gryfice, w szczególności pracownicy Urzędu Miejskiego, uczestnicząc w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w koordynowanym przez Instytut Rozwoju Regionalnego ze Szczecina w projekcie pt. "Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego " współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w okresie 2011-2012 w cyklu szkoleń poświęconych sprawom ważności konsultacji społecznych.

Jednym z obligatoryjnych rezultatów projektu jest przygotowany, przy współpracy z konsultantami z IRR, projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gryfice.

Przygotowany projekt uchwały, zgodny z obowiązującym w tym zakresie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, przy zachowaniu pełnej autonomii organów gminy tj. rady gminy i burmistrza, zasady i tryb prowadzenia konsultacji społecznych, proponując:

a) zakres przedmiotowy,

b) podmioty uprawnione do wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji,

c) tryb rozpatrywania wniosku oraz zarządzenie konsultacji,

d) różne formy przeprowadzenia konsultacji,

e) tryb ogłaszania przeprowadzenia konsultacji oraz ogłaszania jej wyników.

Zastępca Burmistrza Gryfic


Waldemar Wawrzyniak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1413, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679 i Nr 134 poz. 777 Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama