reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXX/388/2013 Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.[1]) ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.[2]) ), Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 1 lipca 2013 r.:

1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zbierane odpady komunalne:

a) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

b) szkło,

c) meble i odpady wielkogabarytowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

e) odpady zielone.

2. Bezpośrednio od właściciela nieruchomości odbiera się następujące ilości odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zbierane odpady komunalne wymienione w § 1 pkt 1 lit. 2) - w ilości nieograniczonej,

3. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych prowadzone jest:

1) minimum raz na dwa tygodnie z terenów zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej,

2) minimum dwa razy w tygodniu z terenów zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości, w których występuje powyżej 10 lokali oraz 1 w tygodniu dla nieruchomości, w których występuje do 10 lokali,

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają zmieszane odpady komunalne:

a) minimum raz na dwa tygodnie - dla wszystkich nieruchomości niezamieszkałych,

4. Odbieranie od właściciela nieruchomości frakcji odpadów selektywnie zbieranych stanowiących papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe i szkło prowadzone jest:

1) minimum raz na 2 tygodnie z terenów zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej,

2) minimum raz na tydzień z terenów zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej dla nieruchomości, w których występuje powyżej 10 lokali oraz raz na 2 tygodnie dla nieruchomości, w których występuje do 10 lokali,

3) minimum raz w miesiącu dla nieruchomości niezamieszkałych.

5. Odbieranie od właściciela nieruchomości frakcji odpadów selektywnie zbieranych stanowiących odpady zielone odbierane są 5 razy do roku w terminie od maja do września, przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości.

6. Odbieranie od właściciela nieruchomości frakcji odpadów selektywnie zbieranych stanowiących meble i odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych odbierane są 2 razy do roku przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w terminach określonych przez Burmistrza Gryfic

7. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

2) metal, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

4) szkło, w tym opakowania, w ilości nieograniczonej,

5) opakowania wielomateriałowe, w ilości nieograniczonej,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

w ilości nieograniczonej,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, w ilości

nieograniczonej,

8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia, w ilości nieograniczonej,

9) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych, w ilości nieograniczonej,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, w ilości

nieograniczonej,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, w ilości do 100 kg

od jednego mieszkańca rocznie,

12) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, w ilości do 5 szt. na jedno gospodarstwo domowe,

13) odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych w ilości nieograniczonej.

8. Punkt selektywnego zbierana odpadów komunalnych będzie świadczyły usługi od poniedziałku do piątku od godz. 900do godz.1400oraz w soboty od godz. 800do godz. 1500.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Tokarczyk


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r. poz. 951.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama