reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 171/XXXII/13 Rady Gminy Siemyśl

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) ) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.[2]) ) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kołobrzegu, dzierżawców obwodów łowieckich na obszarze Gminy Siemyśl, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl, zwany dalej "Programem".

2. Celem Programu jest:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siemyśl;

2) zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 2. Koordynację realizacji Programu powierza się Referatowi Infrastruktury Technicznej i Rolnictwa Urzędu Gminy Siemyśl.

§ 3. Realizację Programu zapewniają:

1) Urząd Gminy Siemyśl;

2) Policja oraz Inspekcja Weterynaryjna - poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt;

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

§ 4. Na terenie Gminy Siemyśl odławianie bezdomnych zwierząt będzie miało charakter stały - w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących błąkających się i pozostawionych bez opieki zwierząt, powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

§ 5. 1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Siemyśl realizowane będzie poprzez umieszczenie w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Reks" w Kołobrzegu, zgodnie z podpisaną umową.

2. W ramach umowy, o której mowa w ust.1, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Reks" w Kołobrzegu prowadzić będzie :

1) poszukiwanie nowych właścicieli dla umieszczonych tam zwierząt;

2) sterylizację i kastrację zwierząt umieszczonych w schronisku;

3) usypianie ślepych miotów na wniosek właściciela zwierząt.

§ 6. Bezdomne zwierzęta gospodarskie z terenu gminy Siemyśl umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Białokury Nr 31, 78-123 Siemyśl.

§ 7. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana będzie poprzez:

1) ustalenia skupisk, w których przebywają koty wolno żyjące;

2) zapewnienia dokarmiania w miejscach ich przebywania.

§ 8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt realizowane będzie przez Gminę poprzez zlecenie wykonania tego zadania lekarzom indywidualnej praktyki weterynaryjnej.

§ 9. W celu podniesienia świadomości mieszkańców Gminy Siemyśl w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt prowadzone będą następujące działania:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączania do nauczania treści programowych w zakresie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt oraz prawidłową opieką nad zwierzętami;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

§ 10. Realizacja Programu jest finansowana z budżetu Gminy Siemyśl. Na realizację programu przeznacza się kwotę minimum 10.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 12. Traci moc uchwała Nr 124/XXIV/12 Rady Gminy Siemyśl z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl ( Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1951).

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Sidorkiewicz


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz. 753 z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373 oraz z 2012 r. poz. 908 i 985.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama