reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/165/13 Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Recz


w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Recz.

Na podstawie art. 5a ust.2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012, poz. 561) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Recz określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami gminy Recz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012,
poz.374 ).

§ 3. Do konsultacji społecznych rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy wskazane w § 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


UZASADNIENIE

Przepis art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, nakłada na Radę Miasta obowiązek określenia w drodze uchwały zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami. Uchwała ta, w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej konsultacji społecznych będzie podstawą do ich przeprowadzenia.

Uchwała ta została opracowana w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie na podstawie "Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" zawartej w dn. 09.02.2011 r., nazwa zadania "Skuteczny samorząd - usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu realizowane jest m. in. Zadanie 5: "PARTYCYPACJA I PRZEJRZYSTOŚĆ - wzrost ilości konsultacji społecznych", którego rezultatem jest wdrożenie i usprawnienie procedury konsultacji społecznych w gminie. Projekt nowej uchwała przyjmuje tryb przeprowadzania konsultacji społecznych określony bardzo szczegółowo w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały. Regulamin precyzuje cele przeprowadzania konsultacji społecznych, akty prawne, z których wynika obligatoryjny obowiązek ich przeprowadzania oraz sprawy, których mogą dotyczyć. Regulamin określa również bardzo szczegółowo zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, rozszerzając i precyzując treści zawarte w obecnie obowiązującej uchwale.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.


Załącznik

do Uchwały Nr XXVII/165/13

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 26 lutego 2013 r.

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Rozdział I.

Przepisy ogólne

§ 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawach ważnych dla mieszkańców gminy. Celem konsultacji społecznych jest możliwie najpełniejsze informowanie społeczności lokalnej o planowanych przedsięwzięciach i inwestycjach gminnych, zebranie jej opinii i uwag oraz wybór rozwiązania optymalnego, uwzględniającego postulaty uczestników konsultacji.

§ 2. Zaleca się prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie najwcześniejszym etapie tworzenia planu, projektu bądź inwestycji.

§ 3. Obligatoryjnymi konsultacjami prowadzonymi z inicjatywy Burmistrza są konsultacje wynikające z ustaw:

1) ustawa o samorządzie gminnym a dnia 8 marca 1990 r. w zakresie tworzenia, łączenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic;

2) ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w zakresie: konsultowania projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących organizacji społecznych (pozarządowych) oraz zadań publicznych;

3) ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a dnia 27 marca 2003 r. w zakresie: konsultowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

4) ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z dnia 29 sierpnia 2003 r.;

5) ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. w zakresie formy opracowania i realizacji gminnej i powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

6) ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w zakresie opracowania przez samorząd powiatu działań instytucji rynku pracy;

7) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku w zakresie zapewnienia przez organy administracji możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów oraz wydawania decyzji ekologicznych.

§ 4. Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Recz mogą być przeprowadzane w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju gminy i innych programów dotyczących rozwoju gminy;

2) programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) programu zwalczania narkomanii;

4) wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych gminy;

5) spraw ważnych dla mieszkańców gminy.

Rozdział II.

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 5. Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie konsultacji społecznych w gminie Recz są:

1) Burmistrz;

2) Rada Miejska;

3) jednostki organizacyjne gminy , stosownie do tematyki konsultacji społecznych;

4) mieszkańcy gminy stale mieszkający na terenie gminy i posiadający czynne prawo wyborcze, w liczbie co najmniej 100 osób.

§ 6. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych kieruje się do Burmistrza Recza.

§ 7. Wniosek powinien zawierać:

1) przedmiot i zasięg terytorialny konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;

4) określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji;

5) uzasadnienie z określeniem celu konsultacji;

6) wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Urzędem Miejskim w sprawie konsultacji;

7) informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji;

8) listę osób popierających wniosek, zawierającą ich imiona, nazwiska, adresy, podpisy.

§ 8. Burmistrz rozpatruje wniosek, uwzględniając koszty proponowanej formy konsultacji, istotność przedmiotu konsultacji dla społeczności lokalnej oraz zasadność proponowanego sposobu konsultacji. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz informuje wnioskodawców, w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego złożenia. W przypadku uznania zasadności przeprowadzenia konsultacji Burmistrz wydaje stosowne zarządzenie.

§ 9. Zarządzenie, o którym mowa w § 8 określa:

1) cel i przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji oraz miejsce ich przeprowadzenia;

3) zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacji;

4) formy przeprowadzenia konsultacji;

5) jednostkę organizacyjną Urzędu Miejskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji;

6) termin i formę przekazania mieszkańcom gminy informacji o wynikach konsultacji.§ 10. W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych Burmistrz może powołać Komisję.

§ 11. Konsultacje społeczne w gminie Recz mogą być przeprowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkaniach z mieszkańcami zwoływanych przez Burmistrza. Z otwartego spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół, z odnotowaniem zgłaszanych wniosków, wyników głosowań oraz dołącza się listę obecności biorących udział w spotkaniu;

2) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego projektu aktu prawa miejscowego, projektu dokumentu, propozycji rozwiązania ważnej sprawy dla gminy i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą m.in. poczty internetowej, formularza zgłoszenia uwagi, formularza ankietowego itp.,

3) innych formach uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji.

§ 12. Burmistrz Recza zobowiązany jest zapewnić odpowiednią opiekę merytoryczną, organizacyjną i finansową nad konsultacjami oraz bezstronny sposób ich prowadzenia, a w szczególności:

1) dokonać wyboru form konsultacji społecznych w zależności od potrzeb i zaistniałych okoliczności,

2) może zlecić przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanemu podmiotowi, zajmującemu się konsultacjami społecznymi.

§ 13. Koszty konsultacji społecznych pokrywa się z budżetu gminy Recz.

Rozdział III.

Postępowanie po zakończeniu konsultacji społecznych

§ 14. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w inny sposób, który pozwoli zainteresowanym na zapoznanie się z wynikami.

§ 15. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej po zakończeniu konsultacji.

§ 16. Konsultacje uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama