reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/364/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz. 567) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Pyrzyce, dla których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyrzyce, zwane dalej "przystankami komunikacyjnymi", zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. 1. Warunkiem korzystania przez operatora lub przewoźnika z przystanków komunikacyjnych jest zawarcie z Gminą Pyrzyce umowy, określającej zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany wraz z załącznikami określającymi dane niezbędne do naliczania opłaty za korzystanie z przystanków.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) rozkłady jazdy, uwzględniające numery oraz nazwy przystanków,
3) liczbę zatrzymań wynikających z rozkładu jazdy oddzielnie dla dnia roboczego, soboty, dni świątecznych,
4) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną,
5) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, którymi operator lub przewoźnik planuje wykonywać przewozy.
4. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna w szczególności zawierać:
1) wykaz przystanków oraz zasady korzystania z nich,
2) wykaz pojazdów, którymi operator lub przewoźnik zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych,
3) wysokość opłaty za korzystanie z przystanków oraz sposób jej płatności.
5. Umowa określająca korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz urządzeń przystankowych może ulec rozwiązaniu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia:
1) nie przestrzegania przez Operatora /Przewoźnika rozkładu jazdy podanego we wniosku,
2) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) zatrzymywanie się na przystankach nieuwzględnionych we wniosku.
6. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Gminy Pyrzyce z minimum jednomiesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku, lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.
§ 3. 1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatora lub przewoźnika następuje z zachowaniem następujących zasad:
1) przewoźnik lub operator powinien umieścić na przystanku komunikacyjnym oraz utrzymywać w należytym stanie aktualny rozkład jazdy, po uprzednim uzgodnieniu z Gminą Pyrzyce formy i sposobu montażu rozkładu jazdy,
2) zatrzymywanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym może następować jedynie na przystankach wymienionych w rozkładzie jazdy i wyłącznie na czas niezbędny do zapewnienia obsługi pasażerów (wsiadanie/wysiadanie) lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierujących pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności, jednak nie dłużej niż 5 minut,
3) podjeżdżanie pojazdu na przystanek komunikacyjny i zatrzymywanie powinno odbywać się w sposób nieograniczający przepustowości przystanku i niepowodujący zagrożenia dla organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
2. Operatorzy i przewoźnicy są zobowiązani do:
1) zatrzymywania środka transportu na przystanku komunikacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym w obrębie przystanku komunikacyjnego,
2) podjeżdżania na przystanki w taki sposób, aby nie ograniczać ich przepustowości,
3) podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia optymalnego wsiadania i wysiadania m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.
3. Zabrania się postoju na przystankach:
1) ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów,
2) nie uwzględnionych w rozkładzie jazdy,
3) w nieuzasadnionych przypadkach.
§ 4. 1. Określa się stawkę opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Pyrzyce, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
2. Opłaty wylicza się jako kwotę ryczałtową stanowiącą iloczyn liczby zatrzymań, według rozkładu jazdy, przeciętnej liczby dni w miesiącu oraz stawki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały
§ 5. Opłaty, o których mowa w § 4 stanowią dochód Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady

Ryszard Grzesiak
Załącznik do Uchwały Nr Nr XXXV/364/13
Rady Miejskiej w Pyrzycach
z dnia 21 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FSG Podatki Sp. z o.o.

FSG Podatki Sp. z o.o. stanowi część grupy FSG, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług doradztwa podatkowego. Misją naszej firmy jest zapewnienie Klientom bezpieczeństwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama