reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Nr OR.20.2013 Burmistrza Polic

z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, pomiędzy

1) Gminą Police z siedzibą w Policach, ul. Stefana Batorego 3, reprezentowaną przez:
Władysława Diakuna- Burmistrza Polic,
a

2) Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Soskę - Zastępcę Prezydenta Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); uchwały nr XLVII/899/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości - dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu; uchwały nr XXXV/241/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie; art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.) oraz art. 41ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 września 2012 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 j.t.) zawiera się porozumienie dotyczące powierzenia do realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu Gminy Police do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, o następującej treści:

§ 1. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest objęcie przez Gminę Miasto Szczecin działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie, polegającymi na przeprowadzaniu w ramach punktu konsultacyjnego rozmów profilaktyczno - motywujących z osobami korzystającymi z opieki MIW. Celem przeprowadzanych rozmów, zwłaszcza w stosunku do osób wielokrotnie korzystających z opieki MIW, jest nakłonienie do poddania się leczeniu odwykowemu oraz informowanie o instytucjach i organizacjach na terenie Gminy Police i Gminy Miasto Szczecin zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu.

2. Poddanie się działaniom profilaktycznym, o których mowa w ust. 1, osób korzystających z opieki MIW jest dobrowolne.

§ 2. W związku z realizacją zadania określonego w § 1, Miejska Izba Wytrzeźwień złoży w terminie do 31 stycznia 2014 roku, sprawozdanie merytoryczne zawierające informację o ilości osób nietrzeźwych dowiezionych w 2013 roku z terenu Gminy Police oraz o podjętych działaniach profilaktycznych.

§ 3. Na realizację zadania określonego w § 1 w 2013 roku Gmina Police zobowiązuje się przekazać Gminie Miasto Szczecin dotację w wysokości 45.000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy) na konto: Bank PeKaO SA II/O Szczecin 84 1240 3927 1111 0010 2127 6357 , w 4 ratach:

1) I rata w wysokości 11.250 zł do dnia 28 lutego 2013 roku,

2) II rata w wysokości 11.250 zł do dnia 30 kwietnia 2013 roku,

3) III rata w wysokości 11.250 zł do dnia 31 lipca 2013 roku,

4) IV rata w wysokości 11.250 zł do dnia 31 października 2013 roku.

§ 4. 1. Rozliczenie otrzymanych środków nastąpi na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii opłaconych rachunków i faktur, poleceń przelewu w następujących terminach:

1) rozliczenie I raty do dnia 15 kwietnia 2013 roku,

2) rozliczenie II raty do dnia 15 lipca 2013 roku,

3) rozliczenie III raty do dnia 15 października 2013 roku,

4) rozliczenie IV raty do dnia 15 stycznia 2014 roku.

2. Przekazanie kolejnej raty nastąpi po prawidłowym rozliczeniu raty poprzedniej.

§ 5. 1. Gmina Police sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Gminę Miasto Szczecin, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych.

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Gmina Police może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Gmina Miasto Szczecin na żądanie kontrolującego jest zobowiązana dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

§ 6. 1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot niniejszego porozumienia będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może nastąpić do 31 grudnia 2013 r.

§ 7. 1. W przypadku wydatkowania środków pochodzących z niniejszej dotacji niezgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Police ma prawo żądać zwrotu środków wydatkowanych niezgodnie z porozumieniem wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu gminy. Zwrot dotacji nastąpi zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. Niewykorzystane środki podlegają zwrotowi do 31 stycznia 2014 roku.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 9. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. 1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Gminy Miasto Szczecin, 1 dla Gminy Police, 1 dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień.

2. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Police Gmina Miasto Szczecin

Burmistrz


Władysław Diakun

Zastępca Prezydenta Miasta


Krzysztof Soska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama