reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. [1] ) / art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. [2] ) / Rada Miejska
w Trzebiatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) świadczeniobiorca - osoba korzystająca z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych i świadczeń udzielanych w ramach zadań własnych gminy,

2) ustawa - ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie

2. Zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, termin ich świadczenia oraz wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, określa Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji administracyjnej w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego,

2) opinię lekarza o sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy w formie zaświadczenia o zalecanej pielęgnacji lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych,

3) ocenę możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy.

2. Świadczeniobiorcy , których dochód przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy, zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabeli:

Dochód rzeczywisty na osobę jako krotność kryterium dochodowego wg wytycznych ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

1,01 do 1,50

10%

20%

powyżej 1,50 do 2,00

25%

40%

powyżej 2,00 do 2,50

40%

60%

powyżej 2,50 do 3,00

55%

80%

powyżej 3,00

70%

100%

3. Pełna odpłatność za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 2% najniższej emerytury, której wysokość jest corocznie określana w komunikacie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 5. Zwalnia się z opłat za usługi opiekuńcze w wymiarze dwóch godzin dziennie:

1) osoby, które ukończyły 90 lat,

2) osoby obłożnie chore samotnie gospodarujące , oraz osoby w rodzinie których dochód nie przekracza odpowiednio:

- 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ust. 1 pkt.1 ustawy,

- 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt.3 ustawy.

§ 6. 1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba zobowiązana może być zwolniona całkowicie lub częściowo z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

2. Całkowite zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać w przypadku:

a) korzystania z co najmniej dwóch rodzajów usług - po przedstawieniu dowodu zapłaty za usługę;

b) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej lub innej po przedstawieniu dowodu wpłaty;

c) gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług.

3. Częściowe zwolnienie z ustalonej odpłatności może przysługiwać na czas określony w przypadku:

a) ponoszenia udokumentowanych wydatków na leki i leczenie, stanowiących ponad 30% dochodu w rozumieniu art.8 ust.3 ustawy osoby samotnie gospodarującej lub rodziny osoby korzystającej z usług;

b) udokumentowanego zdarzenia losowego;

c) udokumentowanego zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

d) innych przyczyn znacznie zwiększających koszty utrzymania osoby lub rodziny.

4. Świadczeniobiorca może zostać całkowicie lub częściowo zwolniony z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

§ 7. Należność za usługi opiekuńcze uiszcza się do końca miesiąca kolejnego po wykonaniu usługi przelewem bankowym na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebiatowie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzebiatowa.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIX/286/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2009. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania / Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 10,poz. 412/.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Ruszkowski


[1] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567.

[2] ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1551; Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1738; Dz.U. z 2009 r., Nr 65, poz. 554; Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 229; Dz.U. z 2010 r., Nr 81, poz. 527; Dz.U. z 2011 r., Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440; Dz.U. z 2012 r., poz. 1544; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548; Dz.U. z 2012 r., poz. 579, poz. 1544 i poz. 1548.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama