reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/289/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153), Rada Miasta Świnoujście uchwala , co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście, w zakresie wskazanym w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Poprzez użyte w regulaminie sformułowania rozumie się:

1) ustawa - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) zatrudniony - osoba wykonująca jakąkolwiek pracę w szczególności związaną z działalnością wytwórczą lub usługową, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, również w ramach samozatrudnienia.

2. W pozostałym zakresie sformułowania użyte w Regulaminie należy stosować w sposób zgodny z ich legalnymi definicjami zawartymi w obowiązującym prawie.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie obejmującym :

1) papier,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 należy zbierać i odbierać łącznie.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 6 oraz pkt 13, należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 3.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym liści:

1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

2) wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - chodnika - położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych i drogowym.

3. Usuwanie zanieczyszczeń wskazanych w ust. 1 należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób nieuszkadzający nawierzchni chodnika.

4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z części chodnika , o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno obejmować co najmniej 1,5 m szerokości chodnika, z zastrzeżeniem ust. 5, a w przypadku chodników o równej lub mniejszej szerokości całą ich szerokość.

5. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej jego szerokości.

6. Śnieg z chodników należy składować na przylegających pasach zieleni lub w przypadku ich braku pryzmować na chodnikach wzdłuż krawężników drogowych.

7. Usunięcie lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu winno być realizowane z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i przesłanka stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach tj. środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do systemu korzeniowego roślin.

8. Dopuszcza się czasowe pozostawienie lodu w przypadku zastosowania materiałów uszorstniających w postaci kruszywa (m.in. piasek) zapewniających bezpieczeństwo ruchu pieszych przy czym należy je usuwać z chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

9. Uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy gromadzić w postaci pryzm, a liście w workach.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, można przeprowadzać na utwardzonych częściach nieruchomości , w sposób uniemożliwiający gromadzenia się na nich wody oraz przedostawania się ścieków powstających w wyniku tych czynności bezpośrednio do wód i gleby lub do sieci kanalizacji deszczowej.

2. Mycie o którym mowa w ust.1 można przeprowadzać przy użyciu czystej wody niezawierającej detergentów i może ono obejmować tylko nadwozie pojazdu.

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy samochodów oraz pod warunkiem, że :

1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,

2) powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie z przepisami obowiązującego prawa.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Świnoujście stosować należy:

1) worki o pojemności 120 litrów, koloru czarnego, wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka,

2) worki o pojemności 1m3 wykonane z materiału wytrzymałego, przystosowanego do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

3) pojemniki o pojemności 120, 240, 660, 1100, 1500 i 5000 - 7000 litrów oraz 13500 - 15000,

4) kosze uliczne o pojemności od 30 do 120 litrów.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki stosuje się wymienione w ust.1 pkt 3 pojemniki o jednolitym kolorze oraz w ust. 1 pkt 1-2 worki. Na pojemnikach i workach umieszcza się w widocznym miejscu , odpowiednim kolorem opis selektywnie zbieranej frakcji odpadu tj. :

1) kolor niebieski "PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE" - w przypadku pojemników i worków przeznaczonych na zbierania papieru, metalu, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,

2) kolor zielony "SZKŁO" - w przypadku pojemników i worków przeznaczonych na zbiórkę szkła,

3) kolor brązowy lub żółty "ODPADY ZIELONE" - w przypadku pojemników i worków przeznaczonych na zbiórkę odpadów zielonych.

3. W okresie do 30.06.2016 r. dopuszcza się stosowanie również pojemników w niejednolitych kolorach, pod warunkiem zastosowania oznaczeń zgodnych z wymogami określonymi w ust. 2.

4. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy na terenie nieruchomości brak jest miejsca do ustawienia pojemnika. Worki można również stosować w celu okazjonalnego zebrania nadmiaru odpadów.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, zapewnia wyposażenia nieruchomości w szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej pojemniki i / lub worki do zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, o minimalnej pojemności 50 litrów w przeliczeniu na jednego mieszkańca przy częstotliwości wywozu jeden raz w tygodniu.

2. Dopuszcza się zmniejszenie pojemności, o której mowa w ust. 1, o 20 litrów w przypadku prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1 -6.

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i / lub worki do zbierania odpadów, przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum :

1) w budynkach użyteczności publicznej i palcówkach oświatowych, przedszkolach, żłobkach na 1 ucznia/dziecko/studenta - 3 litrów (0,003 m3); na 1 zatrudnionego - 10 litrów (0,010 m3);

2) w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej na 1 łóżko - 20 litrów (0,002 m3) oraz na każdego zatrudnionego - 10 litrów (0,010 m3);

3) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów na każdych 10 zatrudnionych - 120 litrów (0,120 m3);

4) w lokalach gastronomicznych na 1 miejsce konsumpcyjne - 20 l oraz na każdego zatrudnionego - 10 litrów (0,010 m3);

5) w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych -120 litrów (0,120 m3);

6) w obiektach handlowych na każdego zatrudnionego - 10 litrów (0,010 m3);

7) w obiektach sportowych (stadion, basen, hala widowiskowo - sportowa, korty itp.) - na 1 osobę - (0,001 m3) oraz na każdego zatrudnionego - 10 litrów (0,010 m3);

8) cmentarzach -na każde 10 miejsc pochówkowych - 5 litrów (0,005 m3);

9) na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 1 marca do 30 listopada każdego roku - 20 litrów (0,020 m3) oraz poza tym okresem 3 litry (0,003 m3);

10) na jedno stanowisko postojowe w wolnostojących jedno i wielostanowiskowych garażach - 5 litrów (0,005 m3) .

2. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust 1. pkt 4, dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.

3. Zarządcy dróg wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy, ustawiają przy ciągach pieszych kosze uliczne o pojemnościach nie mniej niż 30 litrów, z częstotliwością proporcjonalną do natężenia ruchu pieszych.

4. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są przez właścicieli nieruchomości w pojemniki o pojemnościach minimalnych :

1) 30 litrów - skwery, parki, place zabaw, tereny sportowo - rekreacyjne;

2) 30 litrów - na przystankach komunikacji miejskiej;

3) na targowiskach - zgodnie z § 6 ust.1;

4) na plaży - zgodnie z § 6 ust.1.

5. Kosze uliczne o których mowa w ust. 3 oraz pojemniki o których mowa w ust. 4 powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie.

§ 9. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.

2. W przypadku braku takiego miejsca o którym mowa w ust. 1, pojemnik z odpadami komunalnymi powinien zostać umieszczony przed posesją w sposób nieutrudniający ruchu pieszego, najwcześniej na 12 godzin przed terminem odbioru odpadów.

3. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się :

1) ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie,

2) użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie sąsiednich nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z ich właścicielami.

4. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów najwcześniej na 12 godzin przed terminem odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 10. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości realizuje poprzez :

1) umieszczanie w odpowiednich pojemnikach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

2) utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przepełnienia bądź zniszczenia.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odbieranie odpadów komunalnych następuje w terminach zapewniających właściwy stan sanitarny nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne:

a) z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych - jeden raz w tygodniu;

b) z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych - dwa razy w tygodniu;

c) w sytuacji gdy na terenie nieruchomości brak jest miejsca na postawienie odpowiedniej liczby pojemników zapewniającego prawidłowe zbieranie odpadów dopuszcza się ich odbiór z częstotliwością trzy razy w tygodniu.

2) odpady zielone - w okresie od 1 marca do 30 listopada :

a) jeden raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych;

b) co dwa tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych.

3) papier, odpady wielomateriałowe, metale, tworzywa sztuczne i szkło :

a) jeden raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych;

b) co dwa tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych.

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - jeden raz w kwartale,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz w kwartale,

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.

3. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych o których mowa w ust. 2 z pominięciem pkt 6 dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Świnoujście: www.swinoujscie.pl.

4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych - co najmniej jeden raz w tygodniu.

5. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

6. Częstotliwość opróżniania pojemników, o których mowa w § 8 ust. 4, musi być dostosowana do potrzeb, jednak nie może być mniejsza niż jeden raz w tygodniu.

7. 1) Właściciele nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być określona jako iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2) Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, gdy jej wielkość jest ustalona na podstawie odrębnego licznika.

3) Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.

§ 12. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie przewidziane do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości wymienione w pkt a - d należy przekazywać podmiotowi, z którym gmina podpisała umowę na ich odbieranie w następujący sposób :

a) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - po uprzednim zebraniu ich w pojemniku lub worku,

b) szkło - po uprzednim zebraniu w pojemniku lub worku,

c) odpady zielone - po uprzednim zebraniu w pojemniku lub worku,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zebrać na terenie nieruchomości, w sposób zapewniający łatwy dostęp podmiotowi, z którym gmina podpisała umowę na ich odbieranie; w przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zebrać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe należy zebrać w pojemnikach lub w workach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu, z którym gmina podpisała umowę na ich odbieranie.

2) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, wskazanych przez Miasto Świnoujście,

3) zużyte baterie i akumulatory, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w obiektach użyteczności publicznej,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania tego rodzaju odpadów.

5) w sposób ciągły można przekazywać odpady komunalne wymienione w punkcie 1 - 4, chemikalia, zużyte opony, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji do punktów selektywnego zbierania odpadów, w godzinach ich otwarcia, poprzez dostarczenie ich we własnym zakresie.

2. Właściciele nieruchomości położonych w dzielnicach Przytór, Łunowo, Karsibór, Ognica mogą kompostować odpady zielone oraz inne odpady biodegradowalne we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przekazują zebrane odpady komunalne zmieszane, co najmniej raz w tygodniu, przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i którzy prowadzą selektywne zbieranie odpadów, przekazują zebrane selektywnie odpady przedsiębiorcy, z którym mają zawartą umowę z częstotliwością ustaloną w umowie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 15. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je poza terenem własnej posesji na smyczy, a psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, powinny być prowadzone w kagańcu.

4. Dopuszcza się zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi tylko i wyłącznie na terenach zielonych i leśnych, gdy właściciel ma możliwość sprawowania nad nim kontroli.

5. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

§ 16. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do koszy ulicznych.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na obszarach ochrony uzdrowiskowej A i B Miasta Świnoujskie zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich.

2. Na pozostałych terenach zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich :

1) na terenie zabudowy wielorodzinnej;

2) na terenie skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego (domki szeregowe, bliźniaki);

3) na terenach na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej i obsługi mieszkańców.

3. W zakresie nieobjętym postanowieniami ust. 1 i 2 utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w sposób :

1) niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

2) niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

4. Pomieszczenia inwentarskie dla zwierząt gospodarskich winny być usytuowane w linii prostej od ogrodzenia posesji w odległościach :

1) 30 m od posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym,

2) 100 m od posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi.

5. Osoba utrzymująca zwierzęta gospodarskie zobowiązana jest do przestrzegania następujących zasad :

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód podziemnych;

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz terenów ogrodzonych, skutecznie zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierząt poza teren nieruchomości.

6. Osoba utrzymująca zwierzęta gospodarskie wykorzystywane do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązana jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

§ 18. Zezwala się na utrzymanie pszczół na obszarze Miasta Świnoujście pod następującymi warunkami :

1) ule pszczele będą znajdowały się na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym przypadkowe wejście na jego teren osób postronnych,

2) skrajnie usytuowane ule z pszczołami musza być ustawione w odległości co najmniej 15 metrów od granicy działki lub w przypadku niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy działki pod warunkiem zastosowania ogrodzenia osłaniającego sąsiednie posesje o wysokości co najmniej 2 metrów, uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie.

Rozdział 8.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości położone na terenie Miasta Świnoujście z wyłączeniem terenów niezabudowanych.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzana obowiązkowo jeden raz w roku w miesiącach kwiecień - maj.

Rozdział 9.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, stanowiący prawo miejscowe.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku i jest zgodny z nowelizacją w/w ustawy, Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego oraz z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe EFEKTA

Pełna księgowość dla małych, średnich i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama