reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXV/290/2013 Rady Miasta Świnoujście

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Świnoujście uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowo sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odebrana zostanie każda ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz następujących frakcji segregowanych odpadów komunalnych:

1) zbieranego i odbieranego łącznie: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

2) szkła,

3) odpadów zielonych,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

§ 3. Określa się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych wymienionych w § 2 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) zmieszane odpady komunalne: jeden raz w tygodniu w przypadku zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej zawierającej do 7 lokali mieszkalnych oraz dwa razy w tygodniu dla zabudowy wielorodzinnej zawierającej powyżej 7 lokali mieszkalnych, (w sytuacji gdy na terenie nieruchomości brak jest miejsca na postawienie odpowiedniej liczby pojemników zapewniających prawidłowe zbieranie odpadów dopuszcza się ich odbiór z częstotliwością trzy razy w tygodniu),

2) odpady selektywnie zbierane wymienione poniżej tj:

a) papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - jeden raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych oraz co dwa tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych,

b) szkło - jeden raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych oraz co dwa tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych,

c) odpady zielone - w okresie od 1 marca do 30 listopada - jeden raz w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych zawierających powyżej 7 lokali mieszkalnych oraz co dwa tygodnie z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych zawierających do 7 lokali mieszkalnych,

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - jeden raz na kwartał,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór nastąpi na indywidualne zgłoszenie.

§ 4. 1. Odpady, o których mowa w § 3 będą odbierane z terenu nieruchomości od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie metodą tzw. wystawek.

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 odbierane będą wyłącznie w dniu odbioru, jeżeli będą wystawione w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ilości nieograniczonej następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

8) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,

12) zużyte opony.

2. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można oddawać odpady codziennie oprócz niedziel i świąt w godzinach otwarcia punktów.

§ 6. Przeterminowane leki przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w każdej ilości, do aptek wskazanych przez Gminę Miasto Świnoujście.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świnoujście.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Paweł Sujka


Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. 2012 poz. 391 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy ma obowiązek określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała, stanowiąca akt prawa miejscowego, szczegółowo określa w/w. zadania, które świadczone będą przez Gminę Miasto Świnoujście w ramach opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zakres świadczonych usług przez Gminę Miasto Świnoujście został tak określony i zaplanowany, aby środki uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób jak najbardziej efektywny przeznaczone były na kompleksową organizację i realizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi dogodne dla mieszkańców.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama