reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/177/13 Rady Gminy Kołobrzeg

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działaności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kołobrzeg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ) 1) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299),Rada Gminy Kołobrzeguchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kołobrzeg powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, którymi mają być wykonywane usługi;

2) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);

3) pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne;

5) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne, zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym tj.:

a) miejsca postojowe z punktem naprawy dla pojazdów asenizacyjnych;

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;

6) w przypadku gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 5, przedsiębiorca zobowiązany jest do udokumentowania możliwości wykonania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy;

7) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych, przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnie ścieków;

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym zakresie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 249/2006 Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 13.04.2006r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołobrzeg.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Julian Nowicki

1) zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149 poz. 887; z 2012 r. Nr 567

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama