reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/193/13 Rady Gminy Kozielice

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt.9 lit.h, art.40 us.2 pkt.2, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.); art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.u. z 7 lutego 2013r. poz.182); art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt.2, art.12 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) Rada Gminy Kozielice uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/108/04 Rady Gminy Kozielice z dnia 24 czerwca 2004r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Robert Sójka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/193/13
Rady Gminy Kozielice
z dnia 28 lutego 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach, zwany dalej "Ośrodkiem", został utworzony na podstawie Uchwały Nr XII/68/90 Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach z dnia 29 marca 1990r. i działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 7 lutego 2013r. poz.182);

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póź.zm.);

3. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź. zm.);

4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.);

5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z póż.zm.);

6. ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 205 poz.1585 z póź. zm.);

7. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z póż. zm.);

8. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.734 z póź. zm.);

9. ustawy z dnia 7 września 1994r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z póź. zm.);

10. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z póź. zm.);

11. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz.1458 z póź. zm.);

12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.);

13. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

14. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.)

15. niniejszego Statutu oraz innych aktów prawnych dotyczących jego działalności.

§ 2. 1. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej Gminy Kozielice.

2. Pełna nazwa Ośrodka brzmi: "Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach".

3. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Kozielice.

4. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kozielice.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 3. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonywanie spraw z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Kozielice, a w szczególności:

1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężeni trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;

2. analizowanie i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;

3. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;

4. inicjowanie działań zapobiegających marginalizacji osób, rodzin i grup społecznych;

5. prowadzenia pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom;

6. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

7. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

8. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 4. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które realizuje Ośrodek, należy:

koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

praca socjalna;

organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

dożywianie dzieci;

sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy należy:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, a mianowicie:

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a u.o.p.;

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z aktów prawnych:

ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póź.zm.) - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat;

ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź. zm.) - podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, współdziałanie z komornikiem sądowym w sprawie egzekucji, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat;

ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 71 poz.734 z póź. zm.) - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych; wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat;

ustawy z dnia 7 września 1994r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z póź. zm.) - przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Kozielice, wydawanie decyzji administracyjnych, sporządzanie list wypłat;

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z póź. zm.) - w szczególności obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.

5. Ośrodek może, z chwilą przekazania, realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 149 poz.887 z póż.zm.) - praca z rodziną, przydzielanie rodzinie asystenta rodziny, sprawy dotyczące ustanowienia rodziny wspierającej, prowadzenie postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

6. Do zadań Ośrodka należy również prowadzenie postępowania i wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz.1027 z póż. zm.).

7. Ośrodek podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 7 lutego 2013r. poz.182), ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.992 z póź.zm.) oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 1 poz.7 z póź. zm.).

§ 5. Ośrodek przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami powszechnymi, policją, służbą zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

§ 6. 1. Ośrodek w celu realizacji swoich zadań statutowych może podpisywać stosowne porozumienia oraz umowy cywilno-prawne na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Kozielice.

2. Porozumienia i umowy cywilno-prawne, które skutkują powstaniem zobowiązań finansowych winny zawierać kontrasygnatę Skarbnika Gminy.

3. Ośrodek wykonuje inne zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową i samorządową, tworzy i realizuje programy osłonowe przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ośrodek może wykonywać także inne zadania określone uchwałami Rady Gminy Kozielice i zarządzeniami Wójta Gminy Kozielice oraz zadania wynikające z zawartych porozumień.

Rozdział 3.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 7. 1. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Kozielice.

2. Wójt Gminy Kozielice zapewnia Ośrodkowi podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej.

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową, której dochody i wydatki są objęte budżetem Gminy. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach prawa dla jednostek budżetowych.

2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Działalność Ośrodka jest finansowana:

ze środków budżetu gminy;

z dotacji celowych budżetu państwa;

z innych źródeł, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków opracowany przez Kierownika w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy i dostosowanym do uchwały budżetowej Rady Gminy Kozielice.

5. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany po przez uchwały Rady Gminy lub zarządzenia Wójta Gminy Kozielice.

6. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Referat Urzędu Gminy Kozielice.

7. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu, wymagane jest współdziałanie Kierownika i Skarbnika Gminy lub w czasie ich nieobecności osoby przez nich upoważnione.

8. Obsługę kasową, kadrową i prawną prowadzi Urząd Gminy Kozielice.

Rozdział 4.
Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 9. Ośrodkiem zarządza Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 10. 1. Wójt zatrudnia i zwalnia Kierownika oraz jest jego bezpośrednim przełożonym.

2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Kozielice.

3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, gospodarkę finansową oraz zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozielicach sporządza organom gminy zakres potrzeb na realizację zadań pomocy społecznej.

5. Kierownik składa organom gminy corocznie sprawozdanie z działalności Ośrodka w terminie do końca I kwartału następnego roku.

§ 11. 1. Kierownik i pracownicy ponoszą odpowiedzialność za załatwianie spraw zgodnie z przepisami i ustalonymi zasadami realizacji zadań oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej i zasad gospodarności.

2. Kierownik Ośrodka jest służbowym przełożonym w stosunku do zatrudnionych w nim pracowników i dokonuje wszelkich czynności z zakresu prawa pracy.

3. Strukturę organizacyjną Ośrodka, organizację wewnętrzną, tj. stanowiska pracy, szczegółowy zakres zadań-czynności, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym, zatwierdzonym przez Wójta Gminy Kozielice.

4. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia i inne nie wymienione akty oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

5. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Ośrodka określają odrębne akty prawne oraz regulamin wynagradzania.

§ 12. Ośrodek używa pieczęci o treści:

Ośrodek Pomocy Społecznej

74 - 204 Kozielice 73

powiat Pyrzyce, woj. zachodniopomorskie

tel. 91 563 03 77, 91 561 11 38/39/40

fax 91 563 03 65

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola

§ 13. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt Gminy Kozielice.

§ 14. Nadzór merytoryczny oraz kontrolę nad realizacją zadań zleconych i innych powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 15. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej uchwala Rada Gminy Kozielice

§ 16. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy aktów prawnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama