reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/184/2013 Rady Gminy Banie

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY BANIE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Banie;

3) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 i 461 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm);

4) odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany, określonych w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21);

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowany w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 2;

6) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;

7) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza (art. 4 pkt 17 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zm.);

8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta wymienione w art. 2 pkt 1 ustawy z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, ze zm.);

9) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt 16 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze. zm.);

10) zarządzającym systemem gospodarki odpadami - zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej - zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326 ze zm.); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy;

11) kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię służącą do kompostowania odpadów organicznych - ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:

a) papier i tektura czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,

c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

e) metal, w tym odpady opakowaniowe,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe,

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach,

i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

l) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,

m) zużyte opony;

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości przez zarządzającego;

5) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na:

a) uprzątaniu niezwłocznie po opadach : błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię,

b) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg;

6) mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

7) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do niego pojazdów mechanicznych. Drobne naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje i wymianę drobnych elementów, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z nieruchomości zamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l,

b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l,

c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l,

2) z nieruchomości niezamieszkałych:

a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l,

b) do selektywnego zbierania odpadów - worki o minimalnej pojemności 60 l,

c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l,

d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

§ 5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:

1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l,

b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;

2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;

3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l,

b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

§ 6. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:

1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;

3) dla lokali handlowych - 5 l na każdy 1 m2 powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;

4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. "ogródkach", zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na każdego pracownika;

7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. - 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;

9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;

10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

§ 7. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

§ 8. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

§ 9. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) NIEBIESKI - papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania;

2) ZIELONY - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

3) ŻÓŁTY - tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;

4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.

2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale 3.

§ 11. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do zbierania odpadów selektywnie powinny:

1) spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 ze. zm.);

2) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane.

§ 12. Pojemniki w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;

2) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników;

3) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru.

§ 13. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 14. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 15. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 16. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

§ 17. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone wpojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

§ 18. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnie ścieków oraz do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących nieruchomość i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące.

4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub na opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowych.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 20. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Banie odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w "Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023", przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 22. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:

1) w odniesieniu do psów:

a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,

c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia,

d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,

e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce,

f) pozostawianie bez opieki przez właścicieli psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

g) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,

h) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich,

i) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów,

j) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,

k) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 23. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Banie reguluje corocznie uchwalany " Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie" (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt - Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze. zm.).

Rozdział 7
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

2) wszelka uciążliwość chowu i hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości lub 3 m przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 25. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku - wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 26. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gminy.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 28. Traci moc uchwała Nr XX/173/2012 Rady Gminy Banie z dnia 20 grudnia 2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/184/2013 Rady Gminy Banie

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie stanowi wykonanie ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem rady gminy jest dostosowanie regulaminu do zapisów wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

Obowiązująca uchwała, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie Nr XXXIV/289/06 z dnia 22 marca 2006 roku w wyniku wprowadzenia zmian w ustawie nie spełnia wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały.

Rada Gminy Banie podjęła w dniu 20 grudnia 2012 r. uchwałę Nr XX/173/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie. W dniu 23 stycznia 2013 r. wpłynęło zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego przedmiotowej uchwały W zawiadomieniu tym stwierdzono, że wiele jednostek redakcyjnych budzi wątpliwości organu nadzoru. W związku z powyższym załączony projekt uchwały stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz uwzględnia zapisy budzące wątpliwości organu nadzoru.

"Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023" został przyjęty przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z 29 czerwca 2012 r. Nowelizacją ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2a) wprowadzono możliwość przekazania wykonywania zadań gmin w zakresie utrzymania czystości i porządku związkowi międzygminnemu. Gminy, które przystąpiły do Związku Gmin Dolnej Odry, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326) oraz Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) swoje prawa i obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przekazały Związkowi Gmin Dolnej Odry.

Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, obowiązki właścicieli nieruchomości, przedsiębiorcy odbierającego odpady, zadania gminy oraz zarządzającego systemem gospodarowania odpadami, czyli Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry.

Regulamin precyzuje wymagania dotyczącego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem poszczególnych frakcji odpadów. Określone zostały w nim minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych.

Właściciel nieruchomości, przy wyposażaniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, został zobowiązany do dostosowania ich pojemności do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników, przy uwzględnieniu średnich tygodniowych normatywów dotyczących ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w różnych źródłach.

W regulaminie ustalona została kolorystyka pojemników i worków do selektywnego zbierania czterech frakcji odpadów komunalnych. Uregulowana została częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Zgodnie z regulaminem odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama