reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXI/185/2013 Rady Gminy Banie

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2012-2032"

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późń. zm.) oraz art. 18 ust. 1 i art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2012-2032", w brzmieniu załącznika stanowiącego integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Danuta Zawadzka-Zając


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 5 do załącznika do uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 6 do załącznika do uchwały

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 7 do załącznika do uchwały

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/185/2013
Rady Gminy Banie
z dnia 25 lutego 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 8 do załącznika do uchwały


Uzasadnienie

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła "Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 - 2032". Za główne cele wyznaczone do realizacji tego Programu uznano:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

2. minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

3. likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu krajowego maja być realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym to zakładane jest całkowite oczyszczenie kraju z azbestu, a zadania w tym zakresie mają być realizowane na 3 szczeblach:

1. centralnym (Rada Ministrów, Minister Gospodarki),

2. wojewódzkim (samorząd wojewódzki),

3. lokalnym (samorządy powiatowy i gminny).

W związku z powyższym dla wdrożenia działań określonych w ww. dokumencie, konieczne jest ustanowienie gminnego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Do zadań samorządu gminnego należy współpraca z marszałkiem województwa.

Dotyczy ona prowadzenia bazy inwentaryzacyjnej wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie i przekazywanie do utylizacji tego azbestu w kolejnych latach. Opracowany "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie na lata 2012 - 2032" w sposób przejrzysty ujmuje podstawowe kwestie istotne dla jak najbardziej efektywnej realizacji działań w tym zakresie, m.in.:

- podstawę prawną oraz cel i zakres opracowania,

- charakterystykę gminy Banie,

- charakterystykę wyrobów zawierających azbest,

- wpływ azbestu na zdrowie ludzi,

- warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych,

- wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej,

- ocenę stanu technicznego wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy Banie,

- sposoby unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest,

- szacunkowe koszty usunięcia wyrobów azbestowych,

- zakładany harmonogram działań,

- potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu,

- scenariusze realizacji Programu,

- monitoring wdrażania Programu,

- procedury postępowania poszczególnych podmiotów z wyrobami azbestowymi.

Nadrzędnym celem Programu gminnego jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032 roku poprzez realizację zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.

Zgodnie z art.57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 , w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu stwierdzając, że nie spowoduje on znaczącego oddziaływania na środowisko, w związku z czym nie ma zastosowania art.46 pkt 2 i 3 oraz art. 48 w/w ustawy dotyczącej konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Program jest zgodny z założeniami zamieszczonymi w "Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032"

Po uzyskaniu pozytywnych opinii RDOŚ i PWIS oraz stwierdzeniu, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę fakt, że projekt "Programu..." dotyczy obszaru w granicach jednej gminy

W związku z powyższym, w świetle art.48 ust. 2 w/w ustawy odstąpiono od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Banie na lata 2011-2032r

Program został sporządzony na podstawie inwentaryzacji obiektów, na których znajdują się wyroby azbestowe a zatem jest dokładny i precyzyjnie określa najpotrzebniejsze zadania w zakresie wyeliminowania azbestu z terenu gminy Banie. Program jest również podstawowym dokumentem, na podstawie którego gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może się starać o środki finansowe na działania służące realizacji zapisów tego Programu. Podjęcie uchwały o przyjęciu "Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Banie na lata 2012 - 2032" jest zatem uzasadnione i celowe.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama