| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/213/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/89/11 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 października 2011 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocnicznej - sołectwu Wierzchy (Dz. Urz. Woj. Zach.Nr 155, poz. 3251) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 pkt 7 otrzymuje brzmienie: składanie zebraniu wiejskiemu i Burmistrzowi sprawozdania ze swojej działalności w terminie do 1 miesiąca przed zakończeniem kadencji,

2) w § 19 ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: "Drugi termin zebrania wyznacza się 15 minut po pierwszym terminie"

3) w § 20 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "Wymóg określony w pkt 1 nie obowiązuje gdy zebranie odbywa się w drugim terminie".

4) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu wyborczym jest mniej niż 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się na następnym zebraniu w tym samym dniu, zwołanym po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania".

5) § 34 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może wystąpić grupa co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, którym przysługuje prawo wybierania do Rady Miejskiej lub Burmistrz.Wniosek wymaga formy pisemnej i winien zawierać uzasadnienie.

6) w § 38 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: Sołtys, raz w roku, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym składa sprawozdanie zebraniu wiejskiemu i Burmistrzowi z wykonania wpływów i wydatków finansowych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Antoni Bielida

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »