| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/134/2012 Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, zm. 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, zm. 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 218 zm. 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 zm. 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, zm. 2012 r. poz. 567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o 121.514 zł z tego:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 116.000 zł w tym:

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 031 - podatek od nieruchomości 20.000 zł

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0320 - podatek rolny 50.000 zł

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych 21.000 zł

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0020- podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia 1.714 zł w tym:

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 1.714 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa 3.500 zł w tym:

Rozdział 71035 - cmentarze

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.500 zł (dochody bieżące)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 zł w tym:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0960 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300 zł.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o 166.214 zł z tego:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 100.000 zł w tym:

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 100.000 zł (dochody majątkowe

§ 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 100.000 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 66.214 zł w tym:

Rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010- podatek dochodowy od osób fizycznych 66.214 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy 85.929 zł z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł w tym:

Rozdział 01008 - melioracje wodne 1.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 01095 - pozostała działalność 1.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 600 - Transport i łączność 5.000 zł w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 5.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 630 - Turystyka 3.000 zł w tym:

Rozdział 63095 - pozostał działalność 3.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 13.000 zł w tym:

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami 13.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 750 - Administracja publiczna 11.929 zł w tym :

Rozdział 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.929 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 801 - Oświata i wychowanie 18.000 zł w tym;

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 10.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 80110 - gimnazja 5.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 2.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Dział 851 - Ochrona zdrowia 2.000 zł w tym;

Rozdział 85121 - lecznictwo ambulatoryjne 2.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych).

Dział 852 - Pomoc społeczna 22.000 zł w tym;

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych).

Rozdział 85216 - zasiłki stałe 20.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.000 zł w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 90004 - utrzymanie zielni w miastach i gminach 3.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 90095 - pozostała działalność 3.000 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 86.229 zł z tego:

Dział 600 - Transport i łączność 5.273 zł w tym:

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 5.273 zł (wydatki funduszy sołeckich)

Dział 630 - Turystyka 25.000 zł w tym:

Rozdział 63095 - pozostał działalność 25.000 zł (wydatki majątkowe)

Dział 801 - Oświata i wychowanie 822 zł w tym:

Rozdział 80144 - inne formy kształcenia osobno niewymienione 822 zł (dotacja dla powiatu)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.529 zł w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 15.000 zł (wydatki majątkowe)

Rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej 8.906 zł (dotacja przedmiotowa)

Rozdział 90095 - pozostała działalność 623 zł (wydatki funduszy sołeckich)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30.131 zł w tym:

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.131 zł z tego:

a) 2.831 zł (wydatki funduszy sołeckich)

b) 300 zł (wydatki na realizację zadań statutowych)

Rozdział 92120 - ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 27.000 zł (dotacja celowe)

Dział 926 - Kultura fizyczna 474 zł w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe 474 (wydatki funduszy sołeckich)

§ 5. Zmniejsza się rozchody z tytułu udzielanych pożyczek na remonty budynków mieszkalnych o kwotę 30.000 zł.

§ 6. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów o kwotę 30.000 zł.

§ 7. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za roku 2011 o kwotę 45.000 zł.

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Zakładu Komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adrian Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zał nr 1 FS

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2012
Rady Miejskiej w Lipianach
z dnia 24 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 2 GZK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »